Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • UC

  Ucundan: səbəbindən, üzündən, ucbatından. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Mən bu namussuzluğu götürə bilmərəm ki, mənim ucumdan o kişi tutulsun, mən sağ

  Tam oxu »
 • UCBATINDAN

  Səbəbindən, üzündən. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Mənim ucbatımdan onun bir qızı Həmzəyə gedib, qoy bu biri də sənə getsin

  Tam oxu »
 • UÇMAĞ

  Uçmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • UDLU

  Utancaq, həyalı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • UDSUZ

  Həyasız, utanmaz. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • UFALLI

  Əhvallı, yaxşı xasiyyətli, xoşxasiyyət, deyib-gülən, xoşsöhbət. Dialektlərdə ivhallı, ifallı şəklində də işlənir

  Tam oxu »
 • UFANMAQ

  Parçalanmaq, ovulmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ULALMAQ

  Ulu olmaq, böyümək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ULI

  Ulu, böyük. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ULU

  Böyük, çox böyük, ən böyük. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Atalar deyiblər ki, ulu sözünə baxmayan ulaya-ulaya qalar

  Tam oxu »
 • ULUĞ

  Bax: uluq.

  Tam oxu »
 • ULUQ

  Ulu, böyük. Dialektlərdə nov, navalça mənasında da işlənir. Bu sular uluq-uluq, Qızlar dolduru tuluq, Bilərziyin tapana Nə verirsən muştuluq?        

  Tam oxu »
 • ULUS

  El, oba, yurd. Kərəməm, necoldu ulusum, elim, Yar, yar söyləməkdən lal oldu dilim. Xan Əslimdən ayrı büküldü belim, Qaldım namus ilə arın içində

  Tam oxu »
 • ULUS

  El, oba, yurd. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Sağ gedəsən ulusuna, elinə, Misri qılıc bağladaram belinə

  Tam oxu »
 • UMAN

  Gözləyən. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • UMAR

  Ümid edilən, umulan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • UMIZ

  Çiyin. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • UMU

  Ümid. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • UMUD

  Ümid. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • UMUR

  Bax: umar. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • UNLUQ

  Dəyirmanın un tökülən çuxur yeri. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) (Koroğlu) Dürat arpasını yeyənə qədər buğda çuvallarını töküb üyütdü

  Tam oxu »
 • URA

  Məhsul toplandıqdan sonra yerdə qalan tərəvəz, meyvə və s.; tərəvəzin, meyvənin ən axırda dəriləni. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Biçirlər yağıların b

  Tam oxu »
 • URALAMAQ

  Sahədə son məhsulu toplamaq, bostanda heç nə qoymamaq. Dialektlərdə oralamax şəklində işlənir. Sənubərəm, aslan kimi, Qəmlərim var, dastan kimi

  Tam oxu »
 • URALAMAQ

  Biçindən, yığımdan sonra yerdə qalanını toplamaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • URCAH

  Bax: ürcah.

  Tam oxu »
 • URCAH OLMAQ

  Bax: ürcah. Yüklənibdi qəflə, qatır, ulaxlar, Suyu sərin, daşı mərcan bulaxlar, Ha çağırıram, heç eşitmir qulaxlar, Axır çağda urcah oldum kara mən

  Tam oxu »
 • URĞUN

  Talan, qarət. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • URMAQ

  Vurmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • URU

  Yuxarı, ayağa (durmaq). (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • URUF

  Ruh sözünün təhrifidir. Az vaxt, 15 dəqiqə; hörmət, təmtəraq mənaları da var. Abü ataş, xakü baddan xalq oldu, Urufdu ki, dördü beşdən asıldı

  Tam oxu »
 • URULMAQ

  Çalınmaq, vurulmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • URUSXAT

  Bax: rüsxət. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Meydana girərəm cannan, Urusxat almışam xannan, Qıraram, tökərəm yannan, Dərə-təpələr leş olsun!

  Tam oxu »
 • URUŞMAQ

  Döyüşmək, vuruşmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • URVAT

  Hörmət, sayğı; nüfuz, etibar. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Keçəl Həmzə sayılmayan, urvatı olmayan bir adam idi

  Tam oxu »
 • USLU

  Ağıllı, zəkalı, fərasətli, ədəbli, tərbiyəli. Dərviş olan baxmaz pusta, Uslu olan olar usta, Güvənmə bivəfa dosta, Bivəfadan imdad olmaz

  Tam oxu »
 • USMAQ

  Sanmaq, ummaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • Bu (işarə əvəzliyi). (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • UŞAQ

  Nökər. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • UVANMAQ

  Bax: ufanmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • UYAN

  Yüyən. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • UYXU

  Yuxu. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • UYMAQ

  Qapılmaq, aludə olmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Fikrinizdə nə qoyubsuz? Qeyri yollara uyubsuz, Görünür məndən doyubsuz? Doymayan beləmi əyləni?  

  Tam oxu »
 • UYUNMAQ

  Uyumaq, südün uyunması. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • UYUŞMAQ

  Keyləşmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • UYUŞUK

  Keylik. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Baxdı ki, canının uyuşuğu açılır. (“Mərcan xanımın Çənlibelə gəlməyi”) (İ

  Tam oxu »
 • UZ

  Uzun, uzaq, uyğun. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • UZ

  Bax: üz. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • UZAMAQ

  Uzun olmaq, böyümək, uzanmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • UZUN-CAYDAQ

  Bax: uzuncaydaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • UZUNCAYDAQ

  Caydaq, çox uzun, uzundraz, uzun və arıq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dastanda ayaqları uzun və arıq olan at haqqında işlənir

  Tam oxu »