Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • EDİCƏK

  Edincə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • EDİGƏC

  Edincə, etcək, edən kimi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ELACA

  Düşmən. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu der, biz də düşdük selaca, İçimizdə törüyübdü elaca, Əlim yetməz Qıratınan qılıca, Mən bu kilisədə qaldı

  Tam oxu »
 • ELAT

  Bir yurdda, bir yerdə yaşayan camaat, xalq, el. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Biz elatıq, obalarımız isə dağın o tərəfındədi

  Tam oxu »
 • EMDİ

  İndi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • EMRƏNMƏK

  Sevmək, istəmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ERÜŞDÜRMƏK

  Meydana gətirmək, (yara) açmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ESLƏMƏK

  Dinləmək, itaət etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • EŞƏK

  Eşşək, ulaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • EŞMƏK

  Çapmaq, yortmaq (atı). (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • EVƏRMƏK

  Evləndirmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • EVLÜ

  Evli, ailəli. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • EVLÜ EVİNƏ GƏLMƏK

  Hər kəsin yerinə qayıtması. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • EY

  Yaxşı. Ölüm eydir bu günlərə qalınca, Zindəykən murdəyə mən mehman oldum.                                           (“Dilsuz və Xəzangül”)

  Tam oxu »
 • EY-VALLA

  Bax: eyvalla. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • EYHANA

  Bax: eyhəna. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • EYHƏNA

  Olmaya, olmaya-olmaya, işdir, birdən. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) İşdi eyhəna birdən tutulsam onda bir qurğu vurub Koroğlunu Bayazidə göndərəcəyəm

  Tam oxu »
 • EYİ

  Yaxşı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • EYİ OLMAQ

  Yaxşı olmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • EYİLİK

  Yaxşılıq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Sənin ayağından öpməyə özümü layiq bilmirəm, heç olmasa, icazə verərdin, atının dırnağından öpərdim, bu eyilik

  Tam oxu »
 • EYLƏNMƏK

  Yola düzəlmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • EYN ƏRƏB

  Göz, bəbək. Ağladıban gülən olsa, Eynim yaşın bilən olsa, Bir yar ki dərd bilən olsa, Qaş, göz işarəti neylər?!                (“Abbas və Gülgəz”)    

  Tam oxu »
 • EYN ƏRƏB

  Göz, bəbək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)  Koroğlunun eyni lap açıldı: – Sözünün axırını yaxşı gəldin, ay Aşıq Cünun! (“Mərcan xanımın Çənlibelə gəlmə

  Tam oxu »
 • EYNİ AÇILMAQ

  Qaş-qabağı açılmaq, kefi yaxşılaşmaq, dilxorluğu keçmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • EYŞ-İŞRƏT ƏRƏB

  Kef, zövq-səfa. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu Həmzə bəylə vidalaşıb yola düşdü. Xunis ellərindən bir mənzil uzaqlaşdıqdan sonra yol qırağında

  Tam oxu »
 • EYÜ

  Yaxşı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • EYVALLA ƏRƏB

  1. Sağ ol, xudahafiz, Allah amanında. 2. Təşəkkür. 3. Yaxşı, əlbəttə, şübhəsiz, qoy belə olsun. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Mızrağının ucun salla, D

  Tam oxu »
 • EYVAN

  1. Köşk, qəsr. 2. Böyük otaq. 3. Balkon. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dastanda 2-ci mənada işlənir. Namərdlər durar iraq, Mərdlər üçün arxa, dayaq, B

  Tam oxu »
 • ƏBA ƏRƏB

  Müsəlman ruhanilərinin və möminlərin üstdən geydikləri uzun kişi paltarı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Elə ki tək qaldılar, Koroğlu əbanı və əmmaməni

  Tam oxu »
 • ƏBA-QƏBA

  ər. əba və qəba – üst geyimi Mollaların geydiyi uzun paltar, cübbə, don. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Yaxşısı budur ki, bu əba-qəbanı geyib buradan ç

  Tam oxu »
 • ƏBRİŞİM FARS

  İpək, ipək iplik. Sayat balam, o gözəllik səndədi, Sənin sərin taxtı-taca yaraşır. Əbrişimdən tikdirdiyim xələtlər, Qamətinə ucdan-uca yaraşır

  Tam oxu »
 • ƏBRİŞİM FARS

  İpək, ipək iplik. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Saç, tel sözlərinin epiteti kimi də işlənir: Paşa, sənə nişan verim Qıratı, Əbrişim ipəkdən yalı gərək

  Tam oxu »
 • ƏBRU FARS

  Qaş. Qurban olum sinəndəki turunca, Yetir sən dəstimi damana, Gülgəz! Aytək şölə salıb ayna qabağın, Əbruların bənzər kamana, Gülgəz!                

  Tam oxu »
 • ƏBRU FARS

  Qaş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Eyvaz, məndən istədüyün, Canmıdur, başmıdur, nədür? Qurubsan əbrü-kamanı, Bilməm savaşmıdür, nədür?                

  Tam oxu »
 • ƏCƏM

  Ərəb olmayan xalqlara və onların nümayəndələrinə, xüsusən iranlılara, İran əhalisindən olan adamlara verilən ad

  Tam oxu »
 • ƏCƏM ƏRƏB

  Ərəb olmayan xalqlara və onların nümayəndələrinə, xüsusən İran əhalisinə verilən ad. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Yağı düşmən dörd bir yanım alıbdı,

  Tam oxu »
 • ƏCR ƏRƏB

  Bir iş müqabilində verilən əvəz; qarşılıq; cəza mənasında. Düşmanın ağlasın, dostların gülsün, Sənə zülm eyləyən əcrini bilsin! Söylə Ədil şaha, xəbər

  Tam oxu »
 • ƏCR ƏRƏB

  Bir iş müqabilində verilən əvəz; qarşılıq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)  İndi gərək mən tez şəhərə qayıdam ki, həm asılanda orada olam, həm də basdır

  Tam oxu »
 • ƏCRİNİ ÇƏKMƏK

  Cəzasını çəkmək.

  Tam oxu »
 • ƏCRİNİ ÇƏKMƏK

  Cəzasını çəkmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏDÜK

  Ayaqqabı, çəkmə, məst. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏFƏNDİ

  ər., əsli: yunan 1. Oxumuş adamların, ruhanilərin adlarına qoşulan söz. 2. Ümumiyyətlə, hörmət bildirmək üçün işlənir

  Tam oxu »
 • ƏFQAN ƏRƏB

  Fəryad, nalə, fəqan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) İllər ilən arzumanın çəkərəm, Əfqanımdan zara gəldi el, sonam! Aşiq oldum, mən günahkar olmadım, Gö

  Tam oxu »
 • ƏFZƏL ƏRƏB

  1. Ən fəzilətli, çox fəzilətli. 2. Artıq, çox. Səndən xəbər alım, ay bala aşıq, O nədi ki, göydən haça gəlibdi? Yüz iyirmi dörd min peyğəmbər haqdı dü

  Tam oxu »
 • ƏGİN

  Əyin, bədən. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏGLƏNMƏK

  Əylənmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏGMƏK

  Əymək, bir yana yatırmaq, meyil etdirmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏGRİ

  Əyri. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏGRİCƏ

  Əyricə, az və ya çox əyri olan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bağdaddan gələn beş durnam, Yoluna qurban olayım, broy! Əgricələr burma-burma

  Tam oxu »
 • ƏGRİMCƏ

  Bax: əyrimçə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Eyvaz xana al şərabı içirdim, Dud eləyib, çox xocalar köçürdüm, Səksən oxu əgrimcədən keçirdim, Heç kaman

  Tam oxu »