Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • QABAQ

  Örtük. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QABAQ

  Üz, sima. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Cavan oğlan, ölkənizə üz tutub, Bir qız sorağına gəldim, ha gəldim

  Tam oxu »
 • QABAQKƏSDİ

  Yol kəsmə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bura elə keçiddi ki, Türkmandan gələn yolların hamısı gəlib buradan keçirdi, Koroğlu yaxınlaşanda baxdı ki, k

  Tam oxu »
 • QABIRĞALU

  Qabırğalı, iməci bədəni bərkimiş. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QAÇ

  Nə qədər, neçə, neçə dəfə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QAÇAN

  Haçan, nə vaxt. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QADA

  Bəla, dərd, müsibət, fəlakət. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu əyilməz yağıya, yada, Mərdin əskik olmaz başından qada

  Tam oxu »
 • QADAMAQ

  Bax: qədəmək.

  Tam oxu »
 • QADUN

  Qadın. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QAFA ƏRƏB

  Baş. Aldı Kərəm, görək kəllədən nə soruşdu: Bir suval sorayım, xəbər ver mənə, Sən də bu dünyada vardınmı, qafa? Heyvanmıdın, insanmıdın, nə idin? Dür

  Tam oxu »
 • QAFİL ƏRƏB

  Qəflətdə olan, xəbərsiz, diqqətsiz. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu ürəyində dedi: – “Ay qafil, gəl adını de, özünü tanıt”

  Tam oxu »
 • QAFİLƏ

  Bax: qəfilə.

  Tam oxu »
 • QAFİLƏ ƏRƏB

  Birlikdə yol gedən atlılar və s. dəstəsi; karvan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qəflə, qəflə-qatır şəklində də işlənir

  Tam oxu »
 • QAFLAN

  Yırtıcı heyvan; pələng. Bu səsə dağdan bir qaflan çıxıb aşağı gəldi. Dəryadan çıxan aslan Seyfəlmülükün dərya tərəfdə olan yoldaşlarını, dağdan gələn

  Tam oxu »
 • QAFTAN

  Qədim türklərdə geyim növü; don. Arxalıq kimi qaftan da qol, gövdə, ətəkdən ibarətdir, ancaq arxalıqdan fərqli olaraq qaftan uzunətəklidir

  Tam oxu »
 • QAFTANLIQ

  Qaftanlıq parça, gəlinlik parça. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QAĞAN

  Kükrəmiş, qəzəblənmiş. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QAĞAN

  Kükrəmiş, qəzəblənmiş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bəylər, biz səhra qurduyuq, Quzu qapmaq işimiz. Qağan aslanlar yatağı, Sərp qayadır daşlarımız

  Tam oxu »
 • QAĞIRMAQ

  Çığırmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QAXIŞDIN

  Danqıltı, gurultu. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QAİL

  Bax: qayıl.

  Tam oxu »
 • QAİM

  Bax: qayım.

  Tam oxu »
 • QAİM

  Allahın adlarından biri. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QAQINC

  Qaxınc, üzə vurma, tənə etmə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QAQMAQ

  Qızmaq, qəzəblənmək, vurmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QAQUBAN

  Qaxaraq, qaxıb. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QAL ƏRƏB

  Qarışıqlıq, hay-küy, çığır-bağır, mübahisə, qovğa. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Eyvaz balam, qalx, ayağa dur indi, Duşda gördüm Dəmirçioğlu qaldadır

  Tam oxu »
 • QALABA

  Qələbəlik, çoxluq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QALABALIQ

  Çoxluq, qarma-qarışıq hər hansı bir kütlə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QALAÇA

  Kiçik müdafiə tikilisi, kiçik qala; sığınacaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dəmirçioğlu baxdı ki, yolun qırağında bir qalaça var

  Tam oxu »
 • QALAQ

  Toy gecəsi gəlinlərin başına geydirilən bir növ taxtadan olan tac, gəlin tacı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QALANISI

  Qalanı, digərləri, özgələr, geri qalanlar. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QALDIRICAQ

  Qaldırınca. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QALXAN

  Qılınc zərbəsindən qorunmaq üçün sipər. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Söyləyim sözlərin eylə diləzbər, Şirin nəsihətim qıl sinədəftər: İgidə lazımdır

  Tam oxu »
 • QALI

  Xalı, gəbə, xalça. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QALICAQ

  Qalınca. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QALIN

  Toyun başlandığı gün oğlan tərəfindən qız tərəfinə göndərilən hədiyyələr. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QALIN-QAYIM

  1. Canı bərk, ətli-canlı. 2. Qalın, yoğun. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu dedi: – Mən yaman kökəlmişəm

  Tam oxu »
 • QALINLIQ

  Toyda verilən başlıq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QALQAN

  Qalxan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QALQMAQ

  Qalxmaq, ayağa qalxmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QALMIŞ

  Sınıq düşmüş, aciz, düşkün. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QAMA

  Bax: qəmə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QAN

  Xan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QAN ÇANAĞI

  Qan-qan deyən, qan tökmək istəyən. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Giziroğlu naməni oxudu. Gözləri döndü qan çanağına

  Tam oxu »
 • QAN QAŞINMAQ

  Sidiyə qan getmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QANCARU

  Hara, necə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QANÇIRĞA

  Yəhərin arxa tərəfində şey bağlamaq üçün olan qayış bağlar. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Meydanda açıb savaşı, Düz eyləyib dağı, daşı, Qançırğadan qa

  Tam oxu »
 • QANDALAQ

  əsli: ərəb Qandal. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Biçarə Eyvaz o zaman huşa gəldi ki, boynunda kündə, qolunda qandal, ayağında qandalaq qaranlıq zindan

  Tam oxu »
 • QANĞI

  Hansı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »