Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • BABACUQ

  Atacıq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • BABAL ƏRƏB

  Günah, məsuliyyət. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Doğrudu, bu əclaf on iki min adamımızı qırıb, biz elə etməliyik ki, onun babalına şərik olub odda yan

  Tam oxu »
 • BABAYİ-ƏMİR

  Xüsusi ismin apelyativləşməsi (ümumiləşməsi) nəticəsində yaranıb, “çoxbilmiş, söz altında qalmayan adam” mənasını verir

  Tam oxu »
 • BAC FARS

  1. Bir yerdən başqa bir yerə aparılan mal və s.-dən alınan rüsum, vergi. 2. Qalibin məğlubdan aldığı təzminat, vergi

  Tam oxu »
 • BAC FARS

  1. Bir yerdən başqa bir yerə aparılan mal və s.dən alınan rüsum, vergi. 2. Qalibin məğlubdan aldığı təzminat, vergi

  Tam oxu »
 • BAC-XƏRAC

  Bax: bac. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qıratın üstündə dili təng olan, Paşalar varına talanlar salan, İskəndərtək sudan bac-xərac alan, Bir de, qoç K

  Tam oxu »
 • BACAQLI

  Qızıl pul. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Azərbaycanda işlədilən Niderland qızıl dukatları, Avstriya  qızıl sikkələri, həmçinin Fətəli şahın kəsdirdiyi

  Tam oxu »
 • BACUQ

  Bədənin beldən topuğa qədər hissəsi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • BAD FARS

  Yel, külək. Biz də gəldik Xançobanın elinə, Bad, əsmə yarımın sünbül telinə! Bir canım var, qoyum sənin yoluna, Ölüncə dönmərəm səndən, Abdulla!      

  Tam oxu »
 • BAD FARS

  Yel, külək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • BAD OLMAQ

  Heç olmaq, puç olmaq, məhv olmaq, hədər getmək. Oğul gedə-gedə bizdən yad oldu, Müjdə gəldi, seyrəqiblər şad oldu, Dağıldı dövlətim tamam bad oldu, Vi

  Tam oxu »
 • BAD OLMAQ

  Heç olmaq, puç olmaq, məhv olmaq, hədər getmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dəmirçioğlu, igid çoxdu dünyada, Artdı dərdim, oldu həddən ziyada, Yaxşı

  Tam oxu »
 • BADA

  Bax: badə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Gətirsinlər içim bada, Sədrəzəm düşdü oda, Xan Eyvazım düşdü yada, Can qəfəsdən uşdu sandım

  Tam oxu »
 • BADƏ FARS

  1. Şərab, çaxır. 2. Məcazi mənada: şərab piyaləsi. Dastanlarda daha çox buta mənasında işlənir. Buta verilmiş adamları badəli də adlandırırlar (prof

  Tam oxu »
 • BADƏ FARS

  1. Şərab, çaxır. 2. Məcazi mənada: şərab piyaləsi. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Məhəbbət dastanlarında buta mənasında da işlənir

  Tam oxu »
 • BADİ-FƏNA

  fars. bad, ərəb. fəna Fəna yeli, heçliyə aparan yel, dağıdıcı külək. – On beş oğlumu verdim badi-fənayə, indi növbə özümündü, qızın kəbinini özümə kəs

  Tam oxu »
 • BAĞDAMA

  Badalaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • BAĞDAMAQ

  Badalaq vurmaq; qucaqlamaq, sarılmaq, fırlatmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • BAĞDAŞ

  Bardaş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Hər hünər göstərir yeddi yaşında. Bir mərd igid bağdaş qurar göşündə

  Tam oxu »
 • BAĞIR

  1. Qara ciyər. 2. Ürək, qəlb mənasında da işlənir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğluyam, yol güdərəm, Düşman bağrını didərəm

  Tam oxu »
 • BAĞLU

  Bağlı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • BAĞMAN

  Bax: bağban. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dəlilər sana düzülər, Əlim əlindən üzülər, Bağman ölsə, bağ pozular, Məntək gülü solan yoxdu

  Tam oxu »
 • BAĞŞURMAQ

  Razılaşmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • BAHADIR

  Bax: bahadur. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • BAHADUR

  Bahadır, qəhrəman. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • BAHADUR FARS.

  Qoçaq, igid, qəhrəman. Rus dilində bu söz богатырь şəklində işlənir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)  Bir atadan kaş olaydı, Bahadur yoldaş olaydı, Koro

  Tam oxu »
 • BAHADURLUQ

  Cəsurluq, igidlik, qəhrəmanlıq, cəsarət. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • BAXTALAMAQ

  Uduzmaq, itirmək, əldən çıxarmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Xəbər gəlib padşaha çatdı ki, bəs Koroğlu adamlarının hamısını qırıb, özü də təzədən Ç

  Tam oxu »
 • BAQIR

  Mis. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • BAQİ ƏRƏB

  Daimi, əbədi. Nə Calub, nə Qalub, nə Cəmşid, nə Cəm, Hatəmin qardaşı oldumu Hatəm, Sənin kimi neçə milyon ağlı kəm, Bu cahanda baqi olmadı, getdi

  Tam oxu »
 • BAQİSİ

  Qalan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • BAQQAL

  ərəb. bəqqal Keçmişdə ərzaq malları satan dükançı. Rus dilində бакалейная sözü buradandır. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Düyünü baqqaldan alıb tökdü t

  Tam oxu »
 • BAQMAQ

  1. Baxmaq. 2. Gözləmək. 3. Bir şeyə maraq etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • BALAXANA

  fars. bala – üst, yuxarı, xana – ev, otaq Evin üst mərtəbəsində əlavə tikilən balkonlu otaq. Pəri xanım dedi: – Zərər yoxdu

  Tam oxu »
 • BALÇAQ

  Qəbzə; qılıncın dəstəsi, tutacağı qəbzəsindəki əli qoruyan dəmir. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • BALÇIĞA BATURMAQ

  Ləyaqətini alçaltmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • BALÇIQ

  Palçıq, ayağa yapışan palçıq, gil, gilli torpaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • BALI

  1. Böyük qardaş. 2. Sevgi göstərmək üçün işlədilir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bu gün itirmişəm Eyvaz balını, Yazın, Təkəlidən dəlilər gəlsin!

  Tam oxu »
 • BALKIR

  Yaralı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • BALQIMAQ

  Parlamaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • BALU-PƏR

  Bax: balü-pər.

  Tam oxu »
 • BALÜ-PƏR FARS

  Qanad, qol-qanad. Get dolangilən, xamisən hələ, Püxtə olmağa çox hünər gərək. Mürği-qafilə həmzəban olub, Dövrə qalxmağa balü-pər gərək

  Tam oxu »
 • BAM

  Dik, təpə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • BAM-BAM

  Dik-dik. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • BAN

  Əzan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • BAN BANLATMAQ

  Əzan vermək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • BARAKALLAH

  ər. barəkəllah Əhsən, mərhəba, sağ ol, çox yaxşı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Barakallah, səd mərhəba!

  Tam oxu »
 • BARAQ

  İt adı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • BARAT

  ərəb. bərat Məhəmməd peyğəmbərə (s.a.s) peyğəmbərlik xəbərinin verilməsi, qızı Fatimənin toyu, 12-ci imam Mehdinin anadan olduğu gün və gecə (bu hadis

  Tam oxu »
 • BARAT ƏRƏB

  1. Rəsmi kağız, bəlgə. 2. Padşah buyruğu. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Səksən min ilxıya, səksən min ata, Səksən min mahaldan gələn barata, Səksən m

  Tam oxu »