Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • XAB FARS

  Yuxu, röya. Dur xab etmə çeşmə üstə, Bir qulaq ver mən şikəstə. Qoşun gələr dəstə-dəstə, Dur, yatmağın çağı deyil

  Tam oxu »
 • XAB FARS

  Yuxu, röya. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qoşun çəkib dörd yanımız alarlar, Bu xabi-qəflətdən ayıl, Eyvaz xan! Bizi tutub o zindana salarlar, İyid olm

  Tam oxu »
 • XABİ-QƏFLƏT

  Qəflət yuxusu. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • XAC

  Xərac sözünün təhrifidir. Könül, sənə vəsfi-halım söyləyim, Yarəb, bu dünyada necolur könlüm? Hərdən dərviş olur, hərdən dilənir, Hərdən bəzirgandan x

  Tam oxu »
 • XACƏ FARS

  Xədim; xidmətçi. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Gördü bir neçə saray adamı qabaqda, onların arxasınca əllərində çovgan olan bir neçə xacə, sonra isə Ni

  Tam oxu »
 • XAK FARS

  Torpaq. Fələk, sənlə əlləşməyə bir belə meydan ola, Tut əlimi, fürsət sənin, lütf ilə ehsan ola. Getmiş idim mürşüdümə dərdimə dərman qıla, Mən nə bil

  Tam oxu »
 • XAK FARS

  Torpaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu ürəyində: “məni qolu bağlı, boynu zəncirli görüb kişiləşirsən?” – deyib, sözünə belə davam etdi: Məni xa

  Tam oxu »
 • XAKİ-PAY

  fars. xak – torpaq, pa – ayaq 1. Ayaq basılan yer. 2. Astana, kandar. Səyahət eyləyən Nəzakət xanım, Seyrəngah sizindi, gəz, qayıt indi

  Tam oxu »
 • XAKİ-PAY

  fars. xak – torpaq, pa – ayaq 1. Ayağın torpağı; ayaq basılan yer. 2. Astana, kandar. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qırram qoşununu xaki-pay kimi, Bir

  Tam oxu »
 • XAQAN

  Qədim türk xalqlarında hökmdarlara verilən ad, titul. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Düşmanın üstünü quştək aldıran, Aslanlar dişindən ovlar saldıran,

  Tam oxu »
 • XALAT

  Bax: xələt. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dəlilərin dördü də şahanə xalat geyib Koroğlunun hüzuruna gəldi

  Tam oxu »
 • XALXAL

  Mal-qara saxlamaq üçün ətrafı hasarlanmış yer; ağıl. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Hər gün səhər dan yeri ağaranda Alı kişi ilxını çölə aparar, bütün

  Tam oxu »
 • XALICA

  Bax: xalicə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • XALİCƏ

  Kiçik xalı, kiçik türk xalısı, məbəd xalısı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • XAM

  Məcazi mənada: yetkin olmayan, təcrübəsiz, püxtələşməmiş, hazırlıqsız. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Uca dağları döşlətdin, Ağır alaylar boşlatdın, Y

  Tam oxu »
 • XAM SALMAQ

  Qarşısındakını xam, təcrübəsiz, anlaqsız, xəbərsiz sayaraq, bundan istifadə etməyə çalışmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • XAMUŞ ELƏMƏK

  Susdurmaq.

  Tam oxu »
 • XAMUŞ ETMƏK

  Bax: xamuş eləmək.

  Tam oxu »
 • XAMUŞ FARS

  Dinməz, susmuş, sakit (halda). Əmr şəklində: xamuş! – sus! dinmə! sakit! səssiz! Şikara çıxanda nəyə tuş oldun? Dərdin nədir, iltimasa gəlmisən? Nə di

  Tam oxu »
 • XAMUŞ OLMAQ

  Susmaq.

  Tam oxu »
 • XANA FARS

  Ev, otaq. Sallana-sallana çıxdı xanadan, Ay həzərat, gedən ceyran mənimdi!                                          (“Əsli və Kərəm”)

  Tam oxu »
 • XANƏ

  Bax: xana.

  Tam oxu »
 • XANİMAN FARS

  Ev-eşik, ata yurdu, ocaq, məskən, dudman. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Kəsiblər dörd bir yanımı, Dağıdarlar xanmanımı, Axıdarlar al qanımı, Bir umudu

  Tam oxu »
 • XANUM

  Xanım. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • XAR1 ƏRƏB

  Tikan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Çənlibeldə qar görünür, Güllər mənə xar görünür, Günüm ahü zar görünür, Bir qaydıma qalan yoxdu

  Tam oxu »
 • XAR ƏRƏB

  Tikan. Ucundan çəkərsən çox ahu-zarı, Köməyinə çatsın yaradan barı. Fələk gülə düşman yaradıb xarı, Əbəs düşüb bu sevdaya gedirsən

  Tam oxu »
 • XARA

  Özündən naxışları olan parlaq ipək parça. Hüseyn deyir: mayıl oldum Gülxara Geyinibdi atlas, ziba, gül, xara, Qorxuram ki, qismət ola gül xara, Bağban

  Tam oxu »
 • XARAC ƏRƏB

  Xərac. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • XAS ƏRƏB

  1. Seçilmiş, xüsusi; məxsus. 2. Əsil, nəcabətli. İgidlər xasısan, özün mötədil, İgidlər sözünə mən ollam qail

  Tam oxu »
 • XAS ƏRƏB

  1. Seçilmiş, xüsusi, məxsus. 2. Əsil, nəcabətli. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Cəmi dəlilərin xası, Meydanda var mərd davası, Koroğlunun qoç balası, B

  Tam oxu »
 • XAŞXAŞ

  Tərkibində süd şirəsi olan iri çiçəkli və içi xırda toxumlarla dolu qozaşəkilli meyvə verən bitki. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dastanda təşbeh kimi

  Tam oxu »
 • XATİRİ XOŞ OLMAQ

  Sevinmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • XEYLAQ

  Xeyli sözünün canlı danışıqda işlənən forması, nəfər mənasını verir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Baxdılar ki, atın üstündə bir qız xeylağı var

  Tam oxu »
 • XEYRAT ƏRƏB

  Ölmüş adamın xatirəsinə verilən yemək; ehsan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu dedi: – Ay qarı, qorxma, gecə bayıra çıxıb atana xeyrat vermək ist

  Tam oxu »
 • XƏDƏNG FARS

  Ox (silah). (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Xədəng ox şəklində də işlənir (mürğ quş, qızıl-qırmızı, uzundraz kimi komponentlərin hər ikisi eyni mənanı v

  Tam oxu »
 • XƏDƏNG FARS

  Ox (silah). Klassik şeirdə gözəlin kirpiyi oxa (xədəngə) bənzədilir. Dastanlarda həm həqiqi, həm məcazi mənalarda işlənməsinə aid nümunə var

  Tam oxu »
 • XƏFƏNG

  Evin birinci mərtəbəsindən ikinci mərtəbəsinə və ya çardağa çıxmaq üçün tavandan açılan kiçik qapı (yan tərəfə deyil, aşağıdan yuxarı qaldırılmaqla aç

  Tam oxu »
 • XƏLAYİQ ƏRƏB

  Xəlq olunmuşlar, xidmətçi qadın, cariyə, kölə qadın. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • XƏLƏT1

  Üst geyimi. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bir xələt biçərəm Eyvaz boyundan, İncimərəm xasiyyəti-xoyundan, Kəsin tunculardan, qırın qoyundan, Yeyin, də

  Tam oxu »
 • XƏLƏTLƏMƏK

  Hədiyyə vermək, xələt vermək, xələt geydirmək, hökmdarın könlünü xoş etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • XƏNDAN FARS

  1. Gülən, üzügülər, şən. 2. Məcazi mənada: klassik ədəbiyyatda tamam açılmış gülə bənzəyən gözəlin üzü mənasında işlənmişdir

  Tam oxu »
 • XƏNDAN FARS

  1. Gülən, üzügülər, şən. 2. Məcazi mənada: klassik şeirdə gözəlin üzü açılmış gülə bənzədilir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Açılıbdı sinən gülü, Dön

  Tam oxu »
 • XƏNDƏ FARS

  Gülüş, gülümsəmə. Eşqin sövdasına aşiq düşəndə, Eləməz nəsihət heç əsər, nədi? Bülbültək tutulur, heç olmaz xəndə, Verə yar yolunda can, bu sər nədi?

  Tam oxu »
 • XƏR FARS

  Ulaq, uzunqulaq, eşşək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Girrəm meydana ər kimi, Durram qabaqda nər kimi, Düşmən boylanar xər kimi, Qaçırtmaz meydandan m

  Tam oxu »
 • XƏRAC ƏRƏB

  Bac, vergi. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Eyvazım xərac alanda, Hələbə talan salanda, Düşmən çox, sən tək olanda, Hirslənib coşduğun varmı?          

  Tam oxu »
 • XƏRMÖHRƏ FARS

  1. Palana bəzək üçün tikilən rəngbərəng iri muncuqlar. 2. Məcazi mənada: dəyərsiz, qiymətsiz. Xərmöhrə gətirib ləldir deyər, Doğru söz deyərsən, təbin

  Tam oxu »
 • XƏTƏM

  Sədəf. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Ədəbiyyatda üzük mənasında da işlənir.  Atı çapdım Çənlibelin düzünə, Qurban olum şagirdinin gözünə, Xırda xətəm

  Tam oxu »
 • XƏTTİ-XAL

  ərəb. xətt, fars. xal Gözəlin sifəti mənasını verir. Dastanlarda bəzən gözəl oğlanlar barədə də işlənir

  Tam oxu »
 • XƏTTİ-XAL

  ər. xətt, fars. xal Gözəlin siması, sifəti, camalı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Baxdı ki, pəncərədə bir qız durub, bir qız durub ki, o necə deyərlər

  Tam oxu »
 • XƏTTÜ-XAL

  Bax: xətti-xal.

  Tam oxu »