Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • CAHAL-CUMRU

  1. Hamı, bütün aləm. 2. Bütün, bütünlüklə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Baxdı ki, budur çoban-çoluq cahal-cumru sürünü, malı döşlərdən töküb obaya gə

  Tam oxu »
 • CAHANKƏŞDİLİK ETMƏK

  Dünyanı dolaşmaq. – Ana, iki ilə ayaq qoyur ki, mən cahankəşdilik edib, sevgimin sorağını bu Dərbənd şəhərindən alıb gəlmişəm

  Tam oxu »
 • CAHİL ƏRƏB

  1. Oxumamış, savadsız, avam, nadan, anlamaz. 2. Cahıl şəklində: cavan, gənc mənasında. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Rövşən hələ cavan, cahil idi

  Tam oxu »
 • CAM FARS

  1. Misdən hazırlanmış piyalə. 2. Qədəh, piyalə. 3.  Bax: badə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dünya xanım yatıb yuxuda İsabalını görüb eşq camını içmiç

  Tam oxu »
 • CAMAL

  ər. cəmal Gözəllik, gözəl üz, üz gözəlliyi. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Pisdi Koroğlunun halı, Soldurmaynan gül camalı, Dəmirçioğlu, İsabalı, Ağlama

  Tam oxu »
 • CAMALBAZ

  ər. cəmal + fars. baz Surətpərəst, zahiri gözəlliyi, gözəl surəti sevən. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Nəzər Cəlali çox camalbaz idi

  Tam oxu »
 • CANVƏR

  Canavar, qurd, yırtıcı, yadquzaq, vəhşi heyvan; canavarlar sərhəngi (yırtıcı heyvanların başı); canavarlar sərvəri (heyvanların şahı)

  Tam oxu »
 • CAR

  Car çəkmək (car çağırmaq): yüksək səslə xəbər vermək, bildirmək; aləmə yaymaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Sən bundan içsən, dəli olarsan, çıxıb baz

  Tam oxu »
 • CAR1

  car çağırmaq – yüksək səslə xəbər vermək, bildirmək; aləmə yaymaq. Elə bir car çağır ki, mənim həyət-bacamda gəzənlər və xələtimi geyənlər eşitsinlər

  Tam oxu »
 • CAR ÇƏKMƏK

  Bax: car (1-ci mənaya).

  Tam oxu »
 • CAR ETMƏK

  Axıtmaq. Ana, Samın dərdi əllilər, yüzlər, Sinəmdə alovlar, atəşlər, közlər, Sevdiyim Məsləhət yolumu gözlər, Car edər çeşmimdən yollar, gedirəm

  Tam oxu »
 • CAR OLMAQ

  Aləmə yayılmaq. Çox aşıq xəlq etdi qüdrət girdiyar, Olubdu sözləri tamam dildə car, Cəmi hicran çəkən nə ki aşıq var, Mənim kimi dərdə giriftar olmaz

  Tam oxu »
 • CAR OLMAQ

  Aləmə yayılmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • CARÇI

  Car çəkən, uca səslə bir xəbəri bildirən. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Carçılar çığrışır, gərənay bozlar, Ərəb atlar macal tapmaz qaşana

  Tam oxu »
 • CARİ

  Bax: çəri. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Padşahım üstümə cari buyurdu, Döyüşərəm, dönməm, edərəm cəngi

  Tam oxu »
 • CARİ OLMAQ

  Bax: car (2-ci mənaya). Dağlar damənindən sel olar carı, Açıldı könlümün getdi qubarı, Harda gördün ana, vəfalı yarı, Yerin mənə elə bəyan, xoş gəldin

  Tam oxu »
 • CARLAMAQ

  Car çəkmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Carçıların indi carlar, Ər hayxurub bədov xorlar, Ələm çıxar, şədlər parlar, Bir türfə ruzigar olur

  Tam oxu »
 • CASUSLAMAQ

  Kəşfiyyat aparmaq; gizli şeyləri araşdırmaq, soruşmaq, gizlidən arayıb soruşmaq, casusluq etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • CAYDAQ

  Bax: uzuncaydaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qoca ilxıçı uzun, caydaq, çəkmə sağrılı, nazik ortalı Dürata yanaşdı, əli ilə üzünü, gözünü, yalını, sa

  Tam oxu »
 • CECİM

  Əl ilə toxunulan xovsuz xalça növü. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Belimdə yoxdu qılıncım, Müxənnətə çatmır gücüm, Nə yorğan var, nə də cecim, Zülm, ay

  Tam oxu »
 • CESİR

  Bax: cəsir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • CEYHUN

  1. Amu-Dərya çayının adı. 2. Ümumiyyətlə, dəniz, dərya. Gecə-gündüz vaqtı-bivaqt ağlaram, Çeşmim yaşı ceyhun olur, sellənir, Yaz mövsimi bülbül dil-di

  Tam oxu »
 • CEYHUN

  1. Amu-Dərya çayının adı. 2. Ümumiyyətlə, dəniz, dərya mənasında işlənir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Mirzə Rövşənə dedi ki, məni Ceyhun çayının o b

  Tam oxu »
 • CƏBBƏ

  əsli: ərəb. cəbhə sözündən Silah, sursat. Məndə o cəbbə hanı, mən gedim Dahaduruz bəyin başını gətirəm

  Tam oxu »
 • CƏBBƏXANA

  ər. cəbbə – əsli: cəbhə sözündən və fars. xana Silah və hərbi sursat saxlanan yer. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Yaxşı, bəs oğulu atanın yanına aparma

  Tam oxu »
 • CƏBR ƏRƏB

  Zor, zülm, əziyyət. Cəbrinə siz baxın çərxi-qəhharın, Zülmünü artırdı mən dil-əfkarın, Cəfasın mən çəkdim gülüzlü yarın, Axır nəsib etdin xoryada, fəl

  Tam oxu »
 • CƏFA ƏRƏB

  Əzab, əziyyət, üzüntü. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) İgid olan cəfa çəkər, Dost yolunda qanın tökər, Ağlaşmağın bağrım sökər, Ağlama, Nigar, ağlama!

  Tam oxu »
 • CƏHL ELƏMƏK

  Tərslik etmək, inad etmək. Flektivlik cəhətdən cəhalət sözü ilə eyniköklüdür. Seydi şəhərə çıxdı, bir məscidə getdi

  Tam oxu »
 • CƏHL ƏRƏB

  1. Cahillik, cəhalət, nadanlıq. 2. Tərs, inad.

  Tam oxu »
 • CƏLƏ

  At quyruğu qılından ilmək şəklində düzəldilən tələ; duzaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • CƏLƏ QURMAQ

  Birinə qarşı hiylə qurmaq, tor qurmaq, tələ qurmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dəlilərim, səf-səf durun! Su üzündə cələ qurun! Bu abdalın boynun vu

  Tam oxu »
 • CƏMİSİ

  Hamısı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • CƏNG-CİDAL ƏRƏB

  Dava, döyüş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qalxıb Çənlibeldən düşmüşəm yola, Ərzurumun bazarına gəlmişəm, Əcəl köynəyini geyib əynimə, Cəng-cidalın g

  Tam oxu »
 • CƏNG FARS

  Dava, müharibə, vuruş, döyüş. Əbdülkəbir xeyli qoşun cəm edib haramıların cənginə getdi. (“Dilsuz və Xəzangül”)                                      

  Tam oxu »
 • CƏNG FARS

  Dava, müharibə, vuruş, döyüş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Düşər hərdəm paşalarla davası Kəsilməz savaşı, cəngi, qovğası, Cünun deyər Çənlibelin ağas

  Tam oxu »
 • CƏRDƏK

  Qara, arıq (at haqqında). (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Eyvaz cərdək atını çəkib Dəmirçioğlunu da götürdü, birbaş gəldilər Hasan paşa gölünə

  Tam oxu »
 • CƏSİR

  Körpü. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Axtarın Hələbi, gəzin Misiri, Bağlayın yolları, kəsin cəsiri, Əl-qola bağlayın, tutun əsiri, Səğirin kəbirə qatın

  Tam oxu »
 • CƏVCƏ

  Cəhəng (ağızın küncü). (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Yüyəni qorxudan elə dartır ki, dəhnə az qalır atın cəvcələrini kəssin

  Tam oxu »
 • CƏZƏ-FƏZƏ

  ər. cəzə – fəryad, haray, qışqırıq, bağırtı, fəzə – qorxu, birindən ehtiyat etmə (“Koroğlu” dastanının lüğəti)  Oğul, cəzə-fəzə eləməkdən bir şey çıxm

  Tam oxu »
 • CƏZƏ-FƏZƏ ƏRƏB

  Cəzə – fəryad, haray, qışıqırıq, bağırtı; fəzə – qorxu, birindən ehtiyat etmə. Anası nə qədər cəzə-fəzə elədisə, Abbas oxumağa getmədi

  Tam oxu »
 • CƏZİRƏ ƏRƏB

  Ada. Deyirlər, Aslan şahın ölkəsində dəryanın ortasında cəzirədə yaşayan bir Gavdan adlı paşa varıdı

  Tam oxu »
 • CƏZİRƏ ƏRƏB

  Ada. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Cəfər paşa, bu gün döyüş günüdür, Yığıbsan başına nə löhüləngi? Yarpaq kimi baş bədəndən tökərəm, Mənəm cəzirənin ə

  Tam oxu »
 • CƏZR ƏRƏB

  Dəniz suyunun çəkilməsi. Daha çox mədd və cəzr (dənizin qabarması və çəkilməsi) şəklində işlənir. Mən də düşdüm eşqin cəzri, məddinə, Nə olaydı yetəm

  Tam oxu »
 • CIĞA

  ərəb. ciqqə Başın ön və yan tərəflərinə tökülən tellər. Qurbaniyəm, dərd cəkmişəm nəhanlar, Xəyalım sevməkdi səntək cananlar, Yanaşsa üzünə müştaq dəh

  Tam oxu »
 • CIQQA FARS

  1. Kəkil. 2. Tacşəkilli, daş-qaşlı baş geyimi. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Durna telini də ki sancıb başına, elə bil qeysər balasıdır başına cıqqa q

  Tam oxu »
 • CILASUN

  İgid, qəhrəman. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • CILASUNLUQ

  Qəhrəmanlıq, igidlik, bahadırlıq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • CILBIR

  Yüyən. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • CILXA

  Xalis, səlt // qatışıqsız, qarışıqsız, təmiz. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) İraxdı mənzilim, uzaqdı ara

  Tam oxu »
 • CİCİ

  Kiçik, zəif, cici-bacı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »