Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • KAFTAN

  Bax: qaftan.

  Tam oxu »
 • KAĞIT FARS

  Kağız. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • KAKİL

  Bax: kəkil. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • KAKİL

  fars. kakul 1. Bəzi quşların başında topa şəklində tük; at və bəzi heyvanlarda qulaqları arasından sallanan tük topası

  Tam oxu »
 • KAKİL

  fars. kakul Bax: kəkil. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Eyvazın üzünü güldür, Siyah kakili sünbüldür. Öldürürsən Koroğlunu öldür!                  (Gürc

  Tam oxu »
 • KAL

  Bax: kəl. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Kal qoşub kotan əkməyən, Nanın süfrəyə tökməyən, Arının qəhrin çəkməyən Balın qədrini nə bilir?              

  Tam oxu »
 • KALÇA

  Camış balası. Dialektlərimizdə camışın bir yaşa qədər olan erkək balası belə adlanır. Qarı özün saxlaya bilmədi, başladı Abdullaya yetim kalça kimi ba

  Tam oxu »
 • KALLAHI

  Bax: kəllahı. Hər yana gedirsən çağır Allahı, Qatardan üzlüb olma kallahı, Müjdə versin Səlminaza Əmrahı, Bir itkincə qulun bulundu, durna!          

  Tam oxu »
 • KAMAN

  fars. kəman Oxatan yay. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qaşların kamandır, kirpiyin almaz, Hər yandan oxlasan, yaram sağalmaz

  Tam oxu »
 • KAMANDAR FARS

  Oxatan, oxla silahlanmış. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Kamandar atar oxunu Al eylədim mən çoxunu. Qırat tökər nal-mıxını, Daşdı qalanın yolları

  Tam oxu »
 • KAN FARS

  Mədən yeri, mədən; bir şeyin çox olduğu yer; mənbə, məxəz. Dastanlarda “bu dünya” mənasında da işlənir

  Tam oxu »
 • KAN FARS

  Mədən yeri, mədən; bir şeyin çox olduğu yer // mənbə, məxəz. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dastanlarda “bu dünya” mənasında da işlənir

  Tam oxu »
 • KAN-MƏKAN

  Dastanlarda kan “bu dünya”, məkan “o dünya” mənasında işlənir. Saleh sövdəyər ondan soruşdu: – Oğul, haradan gəlib, haraya gedirsən? Qurbani dedi: – Ə

  Tam oxu »
 • KANKAN

  Bax: kənkan.

  Tam oxu »
 • KANKAN

  fars. kankən Əl ilə quyuqazan, quyuçu. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) O, Bayaziddə kankan İrzaqulu deyilən bir kişinin oğluydu

  Tam oxu »
 • KAR AŞMAMAQ

  İşə yaramamaq, nəticə hasil olmamaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Nizədən də kar aşmadı. (”Koroğlu ilə Dəli Həsən”)

  Tam oxu »
 • KAR FARS

  İş, peşə, məşğələ. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qoç Koroğlu öz karında, Yalan olmaz ilqarında. Çəkib Hələb bazarında, Səni qul deyib sataram

  Tam oxu »
 • KAR GÖRMƏK

  İşə yaramaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Tutulur məclisdə igidin yası, Kar görmür qılıncı, polad libası, Gəlib bic əyyamı, namərd dünyası, Mənmi qoc

  Tam oxu »
 • KAR HASİL OLMAMAQ

  Bax: kar aşmamaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Səhər açılanda Xəlil paşa gördü beləliklə bir kar hasil olmayacaq

  Tam oxu »
 • KARVANQIRAN

  Zöhrə ulduzunun digər adı. Dan ulduzuna bənzəyir, çox zaman ondan seçilmir. Bir əfsanəyə görə, onu dan ulduzu hesab edərək yola çıxan karvan çovğuna d

  Tam oxu »
 • KEÇƏ

  Yunu döyüb basmaqla hazırlanan sıx qalın material. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dəli Həsən əlini Qıratın belinə çəkib onu tumarladı, keçə yəhəri onun

  Tam oxu »
 • KEÇİRİM

  Keçid. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Aşırımlar aşdılar, keçirimlər keçdilər, özlərini Ruma yetirdilər

  Tam oxu »
 • KEDİ

  Pişik. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • KEYİK

  Ceyran. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • KƏBİR ƏRƏB

  Böyük. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Axtarın Hələbi, gəzin Misiri, Bağlayın yolları, kəsin cəsiri, Əl-qola bağlayın, tutun əsiri, Səğirin kəbirə qatın

  Tam oxu »
 • KƏCAVƏ

  Minik heyvanlarının (adətən, dəvənin) üstündə düzəldilən örtülü yer. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Nigar xanımı atdan düşürüb kəcavəyə mindirdilər

  Tam oxu »
 • KƏHƏR

  Açıq-şabalıdı rəngdə at. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Özü də, deyirlər, bir kəhər at gətirib, bir kisə də qızıl

  Tam oxu »
 • KƏKİL

  fars. kakul 1. Bəzi quşların başında topa şəklində tük; // at və bəzi heyvanlarda qulaqları arasından sallanan tük topası

  Tam oxu »
 • KƏKİL

  Bax: kakil.

  Tam oxu »
 • KƏKLİK

  Əlvan rəngli çöl quşu. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Sıldırım qayalarda xınalı kəkliklər qaqqıldaşırdı

  Tam oxu »
 • KƏL

  Camışın erkəyi. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Boy uca, kürəklər enli, süysün elədi ki, kəl süysünü kimi

  Tam oxu »
 • KƏLBÜCÜGƏZ ƏRƏB

  İt, ov iti. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • KƏLÇƏ

  Bax: kalça.

  Tam oxu »
 • KƏLƏ

  Cinslik kəl. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • KƏLƏ-KƏLƏ

  Kələ boyda, kələyə oxşayan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Paşa, Koroğluya kələ-kələlər nə eliyə bilib ki, sənin kimi kərtənkələlər nə eləsin?  (“Məhbu

  Tam oxu »
 • KƏLƏZ

  İri kərtənkələ növü. Müslümü yanında saxlayır beş il, O murdar gözləri kələzdən yaşıl. Olaydı bəhməzli bir qazan xaşıl, Hörtdədib tökəydi dağara qarı

  Tam oxu »
 • KƏLİCƏ

  Laqqırtı, söz, söhbət, müsahibə, mükalimə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • KƏLİD

  Qıfıl, kilid. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • KƏLİK

  fars. kalək Dəyməmiş, yetişməmiş kal qovun // qovunun, yemişin qabığı yaşılımtıl, əti isə bərk olan növü

  Tam oxu »
 • KƏLİSƏ

  Kilsə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • KƏLLAHI

  Özbaşına, azad, sərbəst, özü istədiyi kimi. Adam var, çölləri gəzər kəllahı, Adam var, tanımaz o bir Allahı, Adam var ki, bilməz o, bismillahı, Adam v

  Tam oxu »
 • KƏLLƏGÖZ

  Gözü kəlləsində olan (canlı); təpəgöz. Əsli “Kitabi-Dədə Qorqud”a gedib çıxan bu obraza digər dastanlarımızda da rast gəlinir

  Tam oxu »
 • KƏLPEYSƏR

  Boynuyoğun. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qabağında da bir kəlpeysərin birisi dayanıb. (“Həmzənin Qıratı aparmağı”) * Adlı-sanlı dəlilər hamısı yan-ya

  Tam oxu »
 • KƏLTƏ

  1. İri, qüvvətli. 2. Yaşlı, təcrübəli, dünyagörmüş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Çənlibeldə dövran quran dəliyəm, Hədyan sözə çox çətindi əyiləm, Ye

  Tam oxu »
 • KƏM FARS

  Az, əskik. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qoy aparım, səndən kəm baxsam, bu papaq mənə haram olsun. (“Eyvazın Çənlibelə gətirilməyi”)

  Tam oxu »
 • KƏMƏND FARS

  Qədim müharibələrdə düşməni tutmaq üçün uzaqdan atılan ucu ilməkli uzun ip. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Hay vurram qoşuna tökülər indi, Salarlar boy

  Tam oxu »
 • KƏMƏRBƏND FARS

  Belbağı, kəmər, qurşaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu kəmərbəndini açdı, paltarını soyundu. Çoban Koroğlunun paltarlarını, Koroğlu isə onunkul

  Tam oxu »
 • KƏMTƏR FARS

  Aciz, yazıq, miskin; alçaq, aşağı. Atam saili kəmtərdi, Qəddim əyib sevgi dərdi. Mənim adım Sənubərdi, Şəmşirimdən aralıyam

  Tam oxu »
 • KƏMTƏR FARS

  Aciz, yazıq, miskin. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dəli könül almaz öyüt, Qoca bədən olma meyit! Misri qılınc kəmtər igit, Al düşmanı, biç, Eyvazım!

  Tam oxu »
 • KƏNDİ

  Öz. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »