Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • DABAX

  Qaramal, davar və s.-də xəstəlik. Dəli çoban şəhərsayağı geymiş bir oğlanın yanında üç gözəl qız görəndə ağzının suyu dabax dəymiş öküzün ağzının suyu

  Tam oxu »
 • DABAQ

  Bax: dabax.

  Tam oxu »
 • DABBAĞ

  Bax: davağ.

  Tam oxu »
 • DABBAĞ

  ərəb. dəbbağ 1. Heyvan dərilərindən gön və meşin hazırlamaqla məşğul olan usta. 2. Dabbağxana (dabbağxanada(dabbağda) gönünü tanımaq, gönünə bələd ol

  Tam oxu »
 • DAD-BİDAD

  Bax: dadi-bidad. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • DAD FARS

  1. Fəryad, fəğan, haray. 2. Nida: aman, haray. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğluyam, dad, hazaram, Adım dəftərə yazaram, Nə qədər səfil gəzərəm, A

  Tam oxu »
 • DADI

  Dayə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • DADİ-BİDAD FARS

  Kədər, təəssüf bildirən nida. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Təzədən bir də qabı doldurmaq istəyəndə baxdı ki, ey dadi-bidad

  Tam oxu »
 • DAĞ DAMƏNİ

  Dağ ətəyi. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • DAĞ-DÜYÜN

  Dağ və düyün (dərd, kədər, qəm, ürək acısı) sözlərindən ibarətdir. Atanın sözünə niyə baxırsan? Bu canımı eşq oduna yaxırsan! Dağı-düynü sinəm üstə ça

  Tam oxu »
 • DAĞ VƏ TAŞ

  Hər yer, bütün çevrə, hər tərəf. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • DAĞAR

  1. Qaramal dərisindən hazırlanan torba, kisə. 2. Dialektlərdə “yekəqarın” mənasında işlənir. Müslümü yanında saxlayır beş il, O murdar gözləri kələzdə

  Tam oxu »
 • DAĞDAĞA ƏRƏB

  1. Təlaş, iztirab, qorxu. 2. Dərd, qayğı, fikir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Vallah, ay bala... elə-belə ürəyimə dağdağa düşüb ki, görəsən, sən kims

  Tam oxu »
 • DAĞITMAQ

  Paylamaq, bölüşmək, bölmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Səhərdən qalxanda təbil vurulur, Dəryatək çalxanır, göltək durulur, Toplanır bir yerə, içki

  Tam oxu »
 • DAXI

  Dəxi, daha. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • DAQINMAQ

  Taxmaq, geyinmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • DAL

  Ağacın şaxəsi, böyük budağı; ümumiyyətlə, budaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bülbül uçdu dalumuzdan, Heç baş çəkməz halumuzdan, Qırat getdi əlimizdə

  Tam oxu »
 • DAL1

  Ağacın şaxəsi, böyük budağı; ümumiyyətlə, budaq. Bülbüləm, dala qonaram, Zərgərəm, gümüş yonaram, Ha bu dərdə mən yanaram, Xoryat söz məni dağladı

  Tam oxu »
 • DAL GƏRDƏN

  Boyunun arxa tərəfi. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bolu bəyim, səndən xəbər alım, de! Mən dəlini tutan günlər necə oldu? Qollarımı dal gərdənə çatanda

  Tam oxu »
 • DALDA

  Xəlvət, gizli yer, sığınmağa, gizlənməyə yarayan yer. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dalda küçələrlə birbaş zindanın qapısına gəldi

  Tam oxu »
 • DALI

  Dal, arxa; geri. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Mehtər Murtuz Koroğlunu görcək tanıdı. Özünü Koroğluya göstərməyib, yavaşca keçdi onun dalı qatına

  Tam oxu »
 • DALUSI

  İki kürəyin arası, arxası. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • DAMAN FARS

  Ətək. Qış gedibən, yaz ayları gələndə Dağlar damanından qar istər könül. Hüri, Pəri, mələkləri görəndə Xəstəyəm, onlardan nar istər könül!            

  Tam oxu »
 • DAMAN FARS

  Ətək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Çənlibel dediyin dağlar damanı, Müxənnətlər gəlsə çəkər amanı, Başında nişanə aldım almanı, Qorxutmadı hədəf, nişa

  Tam oxu »
 • DAMANDA

  Ümidsiz, çarəsiz, naçar. İrvahım deyərlər mənim adıma, Damanda qalmışam, yetiş dadıma.                                                   (“İrvahım”)

  Tam oxu »
 • DAMAZLIQ

  Döl verməyə yarayan, döl vermək üçün saxlanılan: döllük, cins. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bala, mən gördüm ki, sən bir yeniyetmə yaxşı oğlansan, is

  Tam oxu »
 • DAMƏN

  Bax: daman.

  Tam oxu »
 • DAMƏN

  Bax: daman. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Utan, qoç Koroğlu, utan Dağların damənin tutan Sənin kimi başa çatan Elin qədrini nə bilir?         (“Həmz

  Tam oxu »
 • DAMƏNDƏ

  Bax: damanda.

  Tam oxu »
 • DAMU

  Cəhənnəm. Səkkiz cənnət, yeddi damu yəqin var, Yerdədi, göydədi, hardadı Ənifər? Ərşdə iki quş var, yerdən dən dənlər, Gah pünhan olar, gah olar aşkar

  Tam oxu »
 • DAN (DAN-DANSUX)

  1. Qəribə, təəccüblü. 2. Sövdələşmə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • DANIŞ

  Tövsiyə, öyüd, məsləhət, müzakirə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • DANLA

  1. Sabah, səhər, ertəsi gün. 2. Səhər tezdən, ertədən. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Məni xakda görüb şad olma düşmən, [Bu gün] məni isə, danla sənünd

  Tam oxu »
 • DANSUX

  Müstəsna, son dərəcə gözəl bir şey; hədiyyə, ərməğan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • DAR-DAMANDA

  Ümidsiz, çarəsiz, naçar. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Minərsən mənim Alagöz ürgəmi. Səni dar-damanda qoymaz

  Tam oxu »
 • DARAYI

  Qalın ipək ipdən toxunan sıx parça. Darayıdan, əsasən, qadın paltarları tikilirdi. Hərbi bayraq hazırlanmasında da istifadə olunurdu

  Tam oxu »
 • DARDAĞAN

  Dağınıq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • DARĞA

  monqol mənşəli sözdür Şəhər və s. hakimi. Bu bağ kimin ola, kimin olmaya? Hələb paşasının darğası Gülxanın

  Tam oxu »
 • DARĞA

  monqol mənşəli sözdür Şəhər hakimi. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Almaçı dedi: – Get, ay ağa, darğa şəhərdə deyil, sakitlikdi

  Tam oxu »
 • DARI(MAQ)

  Rastlaşmaq, rast gəlmək. Ey pəhlivan, biz ikimiz də bir yerdən getsək, quşu tapa bilmərik... Dağın dalında bir-birimizin qabağına çıxaq, quş ya sənə d

  Tam oxu »
 • DARIMAQ

  Talan etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • DARİ-DÜNYA

  ər. dar – böyük ev, yer, məkan Dünya evi (axirət evinin əksi). (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dari-dünyada bir bu canımdı ki, o da öz ixtiyarımda deyil

  Tam oxu »
 • DAŞQUN-DAŞQUN

  Daşqın-daşqın. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • DAŞTÜLƏK

  1. Vəhşi, qoşquya getməyən, yan-yana çəkməyən at. 2. Təcrübəli at. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Gəl otur deyərsən, gəlib oturmaz, Daştülək atlartək k

  Tam oxu »
 • DAVA ƏRƏB

  1. Dərman. 2. Məcazi mənada: çarə, tədbir, əlac. Həmişə dağlarda gəzib otlardan, çiçəklərdən dava qayırardı

  Tam oxu »
 • DAVAĞ ƏRƏB

  Heyvan dərilərindən gön və meşin hazırlamaqla məşğul olan usta. Həkim, sənin gözdərini oydurram, Oydurub, yerinə manqal qoydurram, Verərəm davağa, dər

  Tam oxu »
 • DAVAX

  Bax: dabax. Nağıya baxanda gördülər ki, davax dəymiş öküz kimi ağzının suyu tökülür. (“Məhəmməd və Güləndəm”)

  Tam oxu »
 • DAVAR

  1. Qoyun-keçi, xırdabuynuzlu mal-qara. 2. Bax: tavar. Bunların qabağından beş-altı davarı itmişdi. Çobanlar onu axtara-axtara gəlib bir dağın başına ç

  Tam oxu »
 • DAVAR

  1. Qoyun-keçi, xırdabuynuzlu mal-qara. 2. Bax: tavar. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bizim bu yerlərdə davar qismi bir az çətin tapılan şeydi

  Tam oxu »
 • DAVUL URMAQ

  Davul çalmaq, davul döymək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »