Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • RAH FARS

  Yol. Qəfləli, qatırlı gedən bəzirgan. Xəbər ver bir mənə Dərbənd elindən. Rahın tay eyləyib gedən bəzirgan, Xəbər ver bir mənə Dərbənd elindən

  Tam oxu »
 • RASLAMAQ

  Nişan almaq, hədəfə götürmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • RƏB

  Bax: rəbb. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • RƏHLƏT ƏRƏB

  1. Köçmə, səfər etmə. 2. Məcazi mənada: ölüm. Seyfəlmülük durub rəhlət üstündə, Zalım fələk cavan canım qəsdində, Bir namə yazılıb kağız üstündə, Moll

  Tam oxu »
 • RƏXT FARS

  1. Qoşqu ləvazimatı, minik atına lazım olan əşyalar. 2. Döşənəcək, yatacaq. 3. Səfər ləvazimatı. Məndən sonra bu dünyadan doysunlar, Şahana rəxtimi mə

  Tam oxu »
 • RƏXTXAB

  Bax: rəxtitab. Axşam rəxt-xabə girib yatdı. (“Tahir və Zöhrə”)

  Tam oxu »
 • RƏXTİTAB

  fars. rəxt – yatacaq, xab – yuxu Yataq, yorğan-döşək. Yəqin etdi ki, at üstə çox inciyib, odur ki, rəxtitab saldı, guya Abbas dincəlsin

  Tam oxu »
 • RƏQAYİB ƏRƏB

  Məhəmməd peyğəmbərin (s.ə.s.) ana bətninə düşdüyü gecə. Təbəssüm eyləyir hərdən nazənin, Mərifət anlayıb mənasın bilin

  Tam oxu »
 • RƏMDAR

  Bax: rəmmal. – Əlinizi qoyun qılıncın dəstəsinə. Münəccim deyil, rəmdar deyil, nə biləcək? (“Qurbani”)

  Tam oxu »
 • RƏMMAL ƏRƏB

  Falçı, rəmlçi, rəml atan (qum üzərində işarələr çəkməklə və ya başqa üsullarla gələcəkdən xəbər verən)

  Tam oxu »
 • RƏNC FARS

  1. Əziyyət, zəhmət. 2. Zəhmət, əmək. Duruban söygilən narınc, turuncu, Gəl şadıman eylə könüldə rənci

  Tam oxu »
 • RƏZM FARS

  Döyüş, vuruş, müharibə, hərb, cəng. Mənə qürbət verib xaliqi-sübhan, Müxənnət kimsəni kor eyləsin nan

  Tam oxu »
 • RİKAB ƏRƏB

  Üzəngi. Göy atlı dedi: – Abbas, bu atın rikabınnan yapış, gözlərini də yum! Havaxt desəm aç, onda açarsan

  Tam oxu »
 • RİKABDA GETMƏK

  Atlının arxasınca getmək deməkdir. Nizaminin “Xosrov və Şirin” əsərində belə misralar var: Gülgünün belinə yəhər qoyuldu; Şapur rikabında bir kölgə ol

  Tam oxu »
 • RİZVAN ƏRƏB

  1. Behiştin qapıçısı olan mələk, cənnətin bağbanı. 2. Behişt. Nə cahanda, nə rizvanda, Yoxdu sənin kimi pəri

  Tam oxu »
 • RU FARS

  Üz, çöhrə. Əfsus ki, oldu qəfildən Siyah ruyum, qara baxtım! Düşdüm tükənməz bəlaya. Yanır cismim nara, baxtım!               (“Dilsuz və Xəzangül”)  

  Tam oxu »
 • RUBƏ

  ərəb. riba Faiz. Rubə yeyib eldən rüşvət alanlar, Başlarına dünya bir gün olar dar. Hər bir şeyin vədəsi var, vaxtı var, Gəl sən sığın kəskin baxta, d

  Tam oxu »
 • RUY

  Bax: ru.

  Tam oxu »
 • RUYİ-ZƏMİN

  Yer üzü; dünya, aləm.

  Tam oxu »
 • RUZUNUZ GÖYDƏN YAĞSIN, YERDƏ BİTSİN

  Deyim “Novruz” dastanında işlənib. Doqquz gün, doqquz gecə toy vurdurduqdan sonra Qəndabın kəbinini Novruza kəsdirdi, onun əlini Novruzun əlinə tapşır

  Tam oxu »
 • RÜCAH

  rücah olmaq – rast gəlmək. Dilimizdə ürcah olmaq şəklində işlənir. – ... oğul, sən de görüm, harada gördün qızı və nə təhər rücah oldun? (“Sam şahzadə

  Tam oxu »
 • SABUTA

  Göyərçin. Müqayisə et: kəbutər (göyərçin). Gördü ki, burada o qədər ahu, sabuta var ki, gəl görəsən. (“Leyli və Məcnun”)

  Tam oxu »
 • SADAĞA

  Qurban edilən şey; qurban. Başına döndüyüm Şirin, Yar, yetişdi namən mənə. Can sadağası gözlərin, Yar, yetişdi namən mənə

  Tam oxu »
 • SAĞDIC

  Sağdış; vəfadar dost. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SAĞƏR

  Bax: sağır.

  Tam oxu »
 • SAĞINC

  Düşüncə, ümid. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SAĞIR ƏRƏB

  1. Kar. 2. Səssiz. Bir adam məclisdə sağır otursa, Özü söyləməyib, fağır otursa, Yerində ağıllı, ağır otursa, Kamal durub onu qovası olmaz

  Tam oxu »
 • SAĞIŞ

  Hesab, məhşər. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SAĞRAQ

  Badə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SAHİR ƏRƏB

  1. Sehrçi, sehrkar, cadugər. 2. Cəzb edən, məftun edən. Canda bir sahirdi cahan içində, Yanarsan alovda, sazan içində

  Tam oxu »
 • SAXA

  Bax: səxa.

  Tam oxu »
 • SAİL

  Bax: sayıl.

  Tam oxu »
 • SAQ

  Sağ (salamat), sağ tərəf. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SAQAC

  Üzərində çörək bişirilən yuvarlaq sac. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SAQAL

  1. Saqqal. 2. Keçinin çənəsi altında bitən tüklər. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SAQAR

  Qaşqa. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SAQIN

  Aman! diqqət! gözlə! bax! etmə! saqınmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SAQİ ƏRƏB

  1. Məclisdə qədəhlərə şərab töküb paylayan adam. 2. Su paylayan, su satan. Ərənlər sərvəri bir nəzər saldı, Saqinin dəstində bada göründü

  Tam oxu »
 • SAQLAMAQ

  Saxlamaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SAQSAĞAN

  Sağsağan, qarğalar fəsiləsindən quş, qəcələ. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SALI VERMƏK

  Nişan vermək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SALIX

  Xəbər, soraq. Qarabaşlar Əhmədin salıx verdiyi yerə getdilər. Gördülər ki, Əmrah hələ arxın yanında yatır

  Tam oxu »
 • SALIQ

  Bax: salıx. Bəli, hər ikisi durub şəhərə çıxdılar. Çayçının verdiyi salıq ilə gəlib keşişin evini tapdılar

  Tam oxu »
 • SALINDIRMAQ

  Bir şeyi sallamaq, sallatmaq, asmaq; buraxmaq, endirmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SALINMAQ

  Dağılmaq, düzülmək, yerləşdirmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SALQUM-SALQUM

  Sərin-sərin. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SANCAQ

  Bayraq. Danışcax gəlir qədəmə qədəm, Hoyumuza yetişsin o şahi-kərəm, Döyülür təbillər, sancağı ələm, Bizləri gözlüyüb nişana gələr

  Tam oxu »
 • SAPA

  Sapmaq feilinin kökü; saparaq, sapıb. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SAR FARS

  1. Yırtıcı quş. 2. Məcazi mənada: yırtıcı, vəhşi mənasında. Tərlan tərlanınan, Sar da sarınan. Bülbül öz gülüynən, Yar da yarınan, Tərlan da götürməz,

  Tam oxu »
 • SARA-SARA

  Sarıya-sarıya, dolaya-dolaya. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »