KAKUL

f. 1) saç, zülf // gözəlin saçı, sevgilinin zülfü; 2) kəkil.

KAKİLŞİKƏN
KALA