Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • KEF

  ə. 1) vəziyyət, ab-hava, məzac; 2) bax keyf

  Tam oxu »
 • KEŞİŞ

  f. xristian din xadimi

  Tam oxu »
 • KEŞİŞXANƏ

  f. monastır

  Tam oxu »
 • KEY

  KEY1 f. haçan? nə vaxt? KEY2 f. «ki ey» birləşməsinin əsasən şeirdə işlədilən qısaldılmış forması; ey (nida)

  Tam oxu »
 • KEYF

  ə. 1) sağlamlıq, səhhət; 2) xoşla(n)ma, həzz; 3) ürəyiaçıqlıq; 4) şadlıq, sevinc; 5) nəşə, az sərxoşluq; 6) arzu, həvəs, istək

  Tam oxu »
 • KEYFƏMAYƏŞA

  KEYFƏMAYƏŞA’ ə. istədiyi kimi, kefinə görə; özbaşına

  Tam oxu »
 • KEYFƏR

  f. 1) cəza; 2) cinayət; 3) cinayət məcəlləsi

  Tam oxu »
 • KEYFİ

  ə. 1) keyfi istədiyi kimi; 2) ixtiyari, iradi; 3) keyfiyyətli

  Tam oxu »
 • KEYFİYYƏT

  ə. 1) necəlik, yaxşılıq və ya psilik; 2) iş, macəra, əhvalat; 3) işin, hadisənin gedişi

  Tam oxu »
 • KEYHAN

  f. dünya, aləm, kainat

  Tam oxu »
 • KEYL

  KEYL(Ə) ə. dənəvər şeyləri ölçmək üçün qab; dağar

  Tam oxu »
 • KEYLƏ

  KEYL(Ə) ə. dənəvər şeyləri ölçmək üçün qab; dağar

  Tam oxu »
 • KEYVAN

  f. 1) Zühəl (planet); 2) m. yüksəklik

  Tam oxu »
 • KEYVANİ

  KEYVANİ, KEYVƏNİ f. 1) həyat yoldaşı; arvad, qadın, zövcə; 2) qulluqçu qadın

  Tam oxu »
 • KEYVƏNİ

  KEYVANİ, KEYVƏNİ f. 1) həyat yoldaşı; arvad, qadın, zövcə; 2) qulluqçu qadın

  Tam oxu »
 • KEYY

  ə. qızmar şeylə bədənə nişan vurma, damğa vurma

  Tam oxu »
 • KƏB

  KƏ’B ə. 1) topuq sümüyü, ayağın topuq bəndi; 2) topuqda olan aşıq, aşıq sümüyü; 3) bax kə’bəteyn (2-ci mənada); 4) riyaziyyatda: kub

  Tam oxu »
 • KƏBAB

  ə. 1) kabab; 2) qovrulmuş, qızardılmış

  Tam oxu »
 • KƏBABXANƏ

  ə. və f. əsasən kabab bişirilib satılan iaşə müəssisəsi

  Tam oxu »
 • KƏBADƏ

  ə. bax kəpazə

  Tam oxu »
 • KƏBAİR

  ə. «kəbirə» c. böyüklər

  Tam oxu »
 • KƏBƏ

  KƏ’BƏ ə. 1) riyaziyyatda: kub; 2) Məkkədə: müsəlmanların əsas ibadətgahı; 3) m. mərkəz

  Tam oxu »
 • KƏBƏD

  ə. 1) qaraciyər; 2) m. orta, mərkəz

  Tam oxu »
 • KƏBƏDİ

  ə. qaraciyərə aid olan

  Tam oxu »
 • KƏBƏTEYN

  KƏ’BƏTEYN ə. 1) Kəbə və Qüdsdəki Əqsa məscidinin birgə adı; 2) zər(lər) (nərd oyununda); 3) m. mərkəz

  Tam oxu »
 • KƏBİN

  f. 1) nikah; 2) başlıq, südpulu; cehiz

  Tam oxu »
 • KƏBİNİ

  f. qanuni, kəbinli (ər və ya arvad)

  Tam oxu »
 • KƏBİR

  KƏBİR(Ə)1 ə. 1) böyük; 2) yaşlı, qoca; 3) m. mühüm, ciddi

  Tam oxu »
 • KƏBİRƏ

  KƏBİR(Ə)1 ə. 1) böyük; 2) yaşlı, qoca; 3) m. mühüm, ciddi. KƏBİRƏ2 ə. böyük günah // böyük cinayət, ciddi səhv

  Tam oxu »
 • KƏBİRƏN

  ə. böyük olmaqla, böyük olduğu halda

  Tam oxu »
 • KƏBİSƏ

  ə. şəmsi təqvimində hər dörd ildə bir dəfə günlərinin sayı 366 olan il; uzun il

  Tam oxu »
 • KƏBK

  f. kəklik. Kəbki-canşikar 1) canalan kəklik; 2) m. sevgili, canan; kəbki-xoşxuram 1) gözəl yerişli kəklik; 2) m

  Tam oxu »
 • KƏBŞ

  ə. erkək qoyun, qoç; çəpiş

  Tam oxu »
 • KƏBUD

  f. mavi, göy

  Tam oxu »
 • KƏBUDİ

  ə. 1) mavilik, göylük; 2) xal; 3) bədənə döydürülən yazı, naxış və s

  Tam oxu »
 • KƏBUTƏR

  f. göyərçin. Kəbutəri-naməbər naməbər, məktub aparan göyərçin, poçt göyərçini

  Tam oxu »
 • KƏC

  f. bax kəj

  Tam oxu »
 • KƏCABƏ

  KƏCABƏ, KƏCAVƏ f. dəvə və ya at üstündə isti-soyuqdan, yağmurdan qorunmaq üçün qurulan otaqcıq

  Tam oxu »
 • KƏCAVƏ

  KƏCABƏ, KƏCAVƏ f. dəvə və ya at üstündə isti-soyuqdan, yağmurdan qorunmaq üçün qurulan otaqcıq

  Tam oxu »
 • KƏCBİN

  f. «əyri görən» bax kəjbin

  Tam oxu »
 • KƏCGƏRDƏN

  f. boynu əyri, boynubükük (əsasən bənövşə haqqında)

  Tam oxu »
 • KƏCKÜLAH

  f. 1) papağını yan qoyan; 2) m. dəblə geyinməyi xoşlayan; 3) m. təşəxxüs göstərən, lovğalıq edən; təşəxxüslü, lovğa

  Tam oxu »
 • KƏCMƏDAR

  f. və ə. birisinin istək və arsuzunun əksinə hərəkət edən

  Tam oxu »
 • KƏCMƏNİŞ

  f. bədqılıq, bədxasiyyət

  Tam oxu »
 • KƏCMÜAMİLƏ

  f. və ə. alverdə aldadan, əli düz olmayan, əliəyri

  Tam oxu »
 • KƏCNƏZƏR

  f. və ə. «əyri baxan» 1) pis nəzərlə baxan; bədnəzər; 2) düzgün iş görməyən; bihesab

  Tam oxu »
 • KƏCNİGAH

  KƏCNİGAH, KƏCNİGƏH f. 1) kəc baxan, əyri baxan, qıyğacı baxışlı; 2) m. qəzəbli, hirsli baxan

  Tam oxu »
 • KƏCNİGƏH

  KƏCNİGAH, KƏCNİGƏH f. 1) kəc baxan, əyri baxan, qıyğacı baxışlı; 2) m. qəzəbli, hirsli baxan

  Tam oxu »
 • KƏCNÜMA

  f. insanı əyri göstərən (güzgü haqqında)

  Tam oxu »
 • KƏCRƏFTAR

  f. rəftarı pis olan, qəlbi təmiz olmayan

  Tam oxu »