Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • KU

  KU1 f. bax kuy1. KU2 f. bax kuy2. KU3 f. bax kuy3

  Tam oxu »
 • KUB

  f. vuran, döyən

  Tam oxu »
 • KUBƏKU

  f. küçəbəküçə, hər tərəf

  Tam oxu »
 • KUDƏK

  f. uşaq, tifil

  Tam oxu »
 • KUDƏKANƏ

  ə. uşaqcasına, uşaq kimi

  Tam oxu »
 • KUDƏKMƏNİŞ

  f. uşaq xasiyyətli, uşaq kimi sadəlövh

  Tam oxu »
 • KUFİ

  ə. İraqdakı Kufə şəhərinin adından 1) qədim ərəb yazısının bir növü; 2) Kufə şəhərinə aid olan; kufəli

  Tam oxu »
 • KUFT

  f. vurma, döymə, zərbə

  Tam oxu »
 • KUH

  f. çox hündür yer, dağ. Kuhi-Qaf Qaf dağı (Qafqaz dağları)

  Tam oxu »
 • KUHİSTAN

  f. bax kuhsar

  Tam oxu »
 • KUHKƏN

  f. dağı qazan, dağ yaran (Nizaminin «Xosrov və Şirin» poemasının qəhrəmanı Fərhadın ləqəbi kimi işlədilir)

  Tam oxu »
 • KUHSAR

  f. dağlıq

  Tam oxu »
 • KUHÜ DƏŞT

  f. dağ və çöl, dağ-dərə

  Tam oxu »
 • KUR

  f. kor. Kuri-madərzad anadangəlmə kor

  Tam oxu »
 • KUR-KURANƏ

  f. kor-koranə

  Tam oxu »
 • KUS

  f. böyük təbil, nağara. Kusi-rəhlət 1) karvan yola düşərkən çalınan təbil; 2) m. ölümçağı

  Tam oxu »
 • KUŞİŞ

  f. çalışma, səy etmə

  Tam oxu »
 • KUTAH

  KUTAH, KUTƏH f. bax kütah

  Tam oxu »
 • KUTAHƏNDİŞ

  KUTAHƏNDİŞ, KUTƏHƏNDİŞ f. uzağı görməyən, dar düşüncəli

  Tam oxu »
 • KUTAHNƏZƏR

  KUTAHNƏZƏR, KUTƏHNƏZƏR f. və ə. uzağı görməyən

  Tam oxu »
 • KUTƏH

  KUTAH, KUTƏH f. bax kütah

  Tam oxu »
 • KUTƏHƏNDİŞ

  KUTAHƏNDİŞ, KUTƏHƏNDİŞ f. uzağı görməyən, dar düşüncəli

  Tam oxu »
 • KUTƏHNƏZƏR

  KUTAHNƏZƏR, KUTƏHNƏZƏR f. və ə. uzağı görməyən

  Tam oxu »
 • KUY

  KUY1 f. 1) hara, harada; 2) hansı; 3) səmt, tərəf, istiqamət. KUY2 f. 1) küçə; 2) keçiləcək yer; keçid; 3) məhəllə; 4) böyük yol, işlək yol

  Tam oxu »
 • KUYBAZ

  f. top oynadan, topla oynayan; oyunçu

  Tam oxu »
 • KUZƏ

  f. bardaq

  Tam oxu »
 • KUZƏGƏR

  KUZƏGƏR, KUZƏKAR f. saxsı qab ustası; dulusçu

  Tam oxu »
 • KUZƏKAR

  KUZƏGƏR, KUZƏKAR f. saxsı qab ustası; dulusçu

  Tam oxu »
 • KÜBBAD

  ə. limon növü

  Tam oxu »
 • KÜBRA

  ə. 1) ən böyük; 2) (ən) böyük qız // (ən) böyük bacı

  Tam oxu »
 • KÜDURƏT

  ə. 1) bulanıqlıq, tutqunluq; 2) m. qəm, qüssə, kədər

  Tam oxu »
 • KÜDURƏTAMİZ

  ə. və f. kədərləndirən, qəm gətirən

  Tam oxu »
 • KÜDURƏTXANƏ

  ə. və f. 1) qəm, kədər olan yer, qüssələndirən yer; 2) m. bu dünya

  Tam oxu »
 • KÜFFAR

  ə. «kafir» c. kafirlər

  Tam oxu »
 • KÜFR

  ə. 1) kafirlik, dinsizlik; 2) söyüş

  Tam oxu »
 • KÜFRAN

  ə. yaxşılığı itirən

  Tam oxu »
 • KÜFRİ

  ə. küfrlə əlaqədar, kafirliyə aid

  Tam oxu »
 • KÜFRİYYAT

  ə. «küfri» c. ateist məzmunlu şeir(lər)

  Tam oxu »
 • KÜFRPƏRVƏR

  ə. və f. dinsizlik tərəfdarı

  Tam oxu »
 • KÜFTƏ

  f. əllə girdələnmiş qiymə ət

  Tam oxu »
 • KÜHEYLAN

  ə. cins ərəb atı

  Tam oxu »
 • KÜHƏN

  f. 1) köhnəlmiş; 2) m. yaşlı, yaşa dolmuş; 3) köhnə, əski

  Tam oxu »
 • KÜHL

  ə. 1) gözə çəkilən qara rəng; sürmə; 2) göz dərmanı

  Tam oxu »
 • KÜHULƏT

  ə. insanın 30-50 yaş arasındakı kamillik dövrü

  Tam oxu »
 • KÜLAH

  f. papaq

  Tam oxu »
 • KÜLAHDUZ

  f. papaqtikən, papaqçı

  Tam oxu »
 • KÜLBƏ

  f. əsli y. bax qülbə. Külbei-əhzan 1) yasxana, matəmxana; 2) m. bu dünya

  Tam oxu »
 • KÜLƏÇƏ

  f. yarımxəz üst geyimi

  Tam oxu »
 • KÜLƏNG

  f. durna

  Tam oxu »
 • KÜLFƏT

  f. 1) zəhmət, məşəqqət, yorucu iş, möhnət; 2) səmərəsiz zəhmət, əbəs çalışma; 3) rəsmi rəftar; 4) m. ailə, oğul-uşaq; 5) m

  Tam oxu »