Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • ƏHADİS

  ə. «hədis» c. hədislər

  Tam oxu »
 • ƏHALİ

  ə. «əhl» c. 1) yerli adamlar; 2) t. xalq, camaat

  Tam oxu »
 • ƏHASİN

  ə. «əhsən» c. ən gözəllər, ən yaxşılar; daha gözəllər, daha yaxşılar

  Tam oxu »
 • ƏHATƏ

  ə. ətrafını alma; dövrələmə

  Tam oxu »
 • ƏHBAB

  ə. «həbib» c. 1) dostlar, yoldaşlar; 2) sevgililər, istəklilər

  Tam oxu »
 • ƏHCAR

  ə. «həcər» c. daşlar

  Tam oxu »
 • ƏHD

  ə. 1) bir işi öhdəsinə alma, söz vermə; 2) and; 3) bağlaşma, müqavilə; 4) zaman, dövr; 5) bir hökmdarın hakimiyyət dövrü

  Tam oxu »
 • ƏHDAB

  ə. «hüdb» c. kirpiklər

  Tam oxu »
 • ƏHDAQ

  ə. «hədəqə» c. hədəqələr

  Tam oxu »
 • ƏHDNAMƏ

  ə. və f. bağlaşma kağızı; müqavilənamə

  Tam oxu »
 • ƏHDÜ PEYMAN

  ə. və f. söz vermə, öhdəyə götürmə

  Tam oxu »
 • ƏHƏD

  ə. 1) bir, vahid, tək; 2) bax yövmüləhəd

  Tam oxu »
 • ƏHƏDİYYƏT

  ə. 1) təklik; 2) vahidlik

  Tam oxu »
 • ƏHƏQQ

  ə. ən haqlı; daha haqlı, çox haqlı

  Tam oxu »
 • ƏHƏMİYYƏT

  ə. dəyərlilik, lazımlılıq

  Tam oxu »
 • ƏHƏMM

  ə. ən əhəmiyyətli, ən mühüm; daha əhəmiyyətli, daha mühüm

  Tam oxu »
 • ƏHFAD

  ə. «həfid» c. nəvələr

  Tam oxu »
 • ƏHİBBA

  ƏHİBBA’ ə. «həbib» c. dostlar, yoldaşlar; sevimlilər

  Tam oxu »
 • ƏHKAM

  ə. «hökm» c. t. heç bir şey əlavə oluna bilməyən, dəyişilməz hökm; doqma

  Tam oxu »
 • ƏHQƏR

  ə. ən həqir; daha həqir, çox həqir

  Tam oxu »
 • ƏHL

  ə. 1) sakin, yaşayan; 2) sahib, malik; 3) sözəbaxan, deyilənə qulaq asan. Əhli-Allah dindar; əhli-beyt peyğəmbərin ailə üzvləri; nəsli; əhli-bəsirət z

  Tam oxu »
 • ƏHLA

  ə. ən dadlı; daha dadlı, lap ləzzətli

  Tam oxu »
 • ƏHLAL

  ə. çağırma, çağırış

  Tam oxu »
 • ƏHLİ

  ə. ələ öyrədilmiş, əhliləşdirilmiş

  Tam oxu »
 • ƏHLİYYƏT

  ə. 1) ləyaqət, layiqlik; 2) isnişmə; əhliləşmə

  Tam oxu »
 • ƏHLÜLQURAN

  ƏHLÜLQUR’AN ə. Quran tərəfdarları (dini təşkilat)

  Tam oxu »
 • ƏHLÜLYƏMİN

  ə. Allahın sağ tərəfində oturan(lar)

  Tam oxu »
 • ƏHMAL

  ə. «həml» c. 1) ağır şeylər; 2) t. ağırlıq

  Tam oxu »
 • ƏHMƏQ

  ə. axmaq

  Tam oxu »
 • ƏHMƏR

  ə. qırmızı

  Tam oxu »
 • ƏHMƏZ

  ə. 1) ən qatı, ən şiddətli; daha qatı, daha şiddətli; 2) çox çətin

  Tam oxu »
 • ƏHRAM

  ə. «hərəm» c. Misirdəki piramidaşəkilli nəhəng tikililər

  Tam oxu »
 • ƏHRAR

  ə. «hürr» c. azad adamlar

  Tam oxu »
 • ƏHRARANƏ

  ə. və f. azadcasına, sərbəstcəsinə

  Tam oxu »
 • ƏHRƏMƏN

  ƏHRƏMƏN, ƏHRİMƏN f. 1) zərdüştilərin şər allahı; 2) m. xəbis, şeytan (adam)

  Tam oxu »
 • ƏHRİMƏN

  ƏHRƏMƏN, ƏHRİMƏN f. 1) zərdüştilərin şər allahı; 2) m. xəbis, şeytan (adam)

  Tam oxu »
 • ƏHSƏN

  ə. 1) çox gözəl, çox yaxşı, çox göyçək; 2) afərin!

  Tam oxu »
 • ƏHSƏNALLAH

  ə. maşallah! afərin! əhsən!

  Tam oxu »
 • ƏHSƏNXAN

  ə. və f. əhsən söyləyən, afərin deyən

  Tam oxu »
 • ƏHSƏNTƏ

  ə. afərin! yaxşı bacardın!

  Tam oxu »
 • ƏHSƏNÜLVƏCH

  ə. 1) ən gözəl üz, çox gözəl sifət; 2) ən asan, ən əlverişli yol; çox gözəl yol

  Tam oxu »
 • ƏHSƏNÜTTƏQVİM

  ə. çox yaraşıqlı və qəşəng bədən

  Tam oxu »
 • ƏHŞA

  ƏHŞA’ ə. «həşa» c. t. bağırsaq

  Tam oxu »
 • ƏHVA

  ƏHVA’ ə. «həva» c. havalar

  Tam oxu »
 • ƏHVAL

  ƏHVAL1 ə. «hal» c. 1) hallar, vəziyyətlər; 2) t. hal, necəlik. ƏHVAL2 ə. «hövl» c. 1) qorxular, dəhşətlər; 2) t

  Tam oxu »
 • ƏHVALAT

  ə. ictimai dəyəri olmayan kiçik hadisə

  Tam oxu »
 • ƏHVALPÜRSAN

  ə. və f. əhvallaşma, hal-əhval tutma

  Tam oxu »
 • ƏHVƏL

  ə. çəp, çəpgöz

  Tam oxu »
 • ƏHVƏN

  ə. 1) ən az; daha az; 2) lap yumşaq

  Tam oxu »
 • ƏHVƏNİYYƏT

  ə. ucuzluq

  Tam oxu »