Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • ƏKABİR

  ə. «kəbir» c. 1) böyüklər, ulular; 2) ağsaqqallar, başbilənlər

  Tam oxu »
 • ƏKARİM

  ə. «kərəm» c. kərimlər

  Tam oxu »
 • ƏKASİRƏ

  ə. «kəsrəvi» c. kəsrəvilər (qədim İran padşahları sülaləsi)

  Tam oxu »
 • ƏKAZİB

  ə. «ükzubə» c. yalanlar

  Tam oxu »
 • ƏKBƏR

  ə. 1) ən böyük, ulu; 2) daha böyük; 3) (ən) böyük oğul

  Tam oxu »
 • ƏKDAR

  ə. «kədər» c. kədərlər

  Tam oxu »
 • ƏKƏLƏ

  ə. «akil» c. çox yeyənlər, qarınqulular

  Tam oxu »
 • ƏKİD

  ə. 1) sağlam, mətin, möhtəşəm; 2) ciddi, qəti

  Tam oxu »
 • ƏKİDƏN

  ə. 1) möhkəm olaraq, sağlam surətdə; 2) ciddi olaraq, qəti surətdə

  Tam oxu »
 • ƏKKAL

  ə. çoxyeyən, qarınqulu

  Tam oxu »
 • ƏKKAM

  ə. haqq müqabilində başqası üçün dəvə ilə yük daşıyan adam

  Tam oxu »
 • ƏKKAS

  ə. əksini çıxaran; rəssam

  Tam oxu »
 • ƏKL

  ə. yemə, qidalanma

  Tam oxu »
 • ƏKLÜ ŞÜRB

  ə. yeyib-içmə, yemək-içmək

  Tam oxu »
 • ƏKMƏL

  ə. ən kamil; daha mükəmməl

  Tam oxu »
 • ƏKMƏLİYYƏT

  ə. mükəmməllik, qüsursuzluq

  Tam oxu »
 • ƏKNAF

  ə. «kənəf» c. 1) tərəflər, cəhətlər; 2) kənar yerlər, ucqarlar; 3) m. himayələr

  Tam oxu »
 • ƏKRAD

  «kürd» c. kürdlər

  Tam oxu »
 • ƏKRƏM

  ə. ən kəramətli; daha alicənab; çox lütfkar, lap comərd

  Tam oxu »
 • ƏKRƏMÜZZEYF

  ə. ən hörmətli qonaq; çox alicənab qonaq

  Tam oxu »
 • ƏKS

  ə. 1) zidd, müxalif, tərs; 2) əksinə olan; 3) səsin, işığın və s. bir səddə dəyib geri qayıtması; 4) şəkil; 5) şeirdə: inversiyalı misranın nəqərat ki

  Tam oxu »
 • ƏKSƏNDAZ

  ə. və f. işığı, səsi və s. geri qaytaran

  Tam oxu »
 • ƏKSƏR

  ƏKSƏR1 ə. ən çox; daha çox; lap çox, xeyli. ƏKSƏR2 ə. mismar, mıx

  Tam oxu »
 • ƏKSƏRİYYƏN

  ə. ən çox olduqda, daha artıq olanda

  Tam oxu »
 • ƏKSƏRİYYƏT

  ə. çoxluq

  Tam oxu »
 • ƏKSGAH

  ə. və f. əks düşən yer, bir şeyin surətinin, şəklinin əks etdiyi yer

  Tam oxu »
 • ƏKSNÜMA

  ə. və f. əks göstərən, bir şeyin surətini əks etdirən

  Tam oxu »
 • ƏKUL

  ə. yeyən, yeyici

  Tam oxu »
 • ƏKYAL

  ə. «kəyal» c. taxıl və s. ölçmək üçün qablar

  Tam oxu »
 • ƏKYAS

  ə. «kisə» c. 1) kisələr; 2) t. pul kisəsi

  Tam oxu »
 • ƏQAB

  Ə’QAB ə. «əqəb» c. arxa tərəflər

  Tam oxu »
 • ƏQAİD

  ə. «əqidə» c. əqidələr

  Tam oxu »
 • ƏQALİM

  ə. «iqlim» c. 1) ölkələr, yerlər; 2) iqlimlər. Əqalimi-səb’ə keçmiş coğrafiyaşünasların fikrincə, yeddi qitədən ibarət Yer kürəsi; yeddi iqlim

  Tam oxu »
 • ƏQANİM

  ə. «üqnüm» c. əsillər Əqanimi-səlasə xristianlara görə, üç simada birləşmiş Allah

  Tam oxu »
 • ƏQAR

  ə. 1) malikanə; 2) mülk, əmlak

  Tam oxu »
 • ƏQARİB

  ƏQARİB1 ə. «əqrəb» c. əqrəbalar, qohumlar. ƏQARİB2 ə. «əqrəb» c. əqrəblər

  Tam oxu »
 • ƏQASİ

  ə. «əqsa» c. ən biliklilər; daha bilikli olanlar

  Tam oxu »
 • ƏQAVİL

  ə. «əqval» c. sözlər

  Tam oxu »
 • ƏQBƏH

  ə. lap çirkin, çox yöndəmsiz

  Tam oxu »
 • ƏQD

  ə. 1) bağlama; 2) qurma, təşkil etmə; 3) nikah, kəbin. Əqdi-nikah nikah kəsmə, nikahlama

  Tam oxu »
 • ƏQDAM

  ə. «qədəm» c. qədəmlər, addımlar; ayaqlar

  Tam oxu »
 • ƏQDANƏ

  ə. və f. nikah zamanı müəyyən edilən kəbin pulu; kəbinlik, mehir

  Tam oxu »
 • ƏQDƏM

  ə. ən qədim // ən əvvəl; daha qədim, daha əvvəl; lap qabaq

  Tam oxu »
 • ƏQDƏS

  ə. ən müqəddəs; daha müqəddəs

  Tam oxu »
 • ƏQDƏSAN

  ə. və f. «əqdəs» c. müqəddəslər (islam dininə görə, müqəddəs olan adamların hamısı)

  Tam oxu »
 • ƏQDNAMƏ

  ə. və f. nikah şəhadətnaməsi

  Tam oxu »
 • ƏQƏB

  ə. arxa, dal, geri

  Tam oxu »
 • ƏQƏBƏ

  ə. 1) dağ cığırı; 2) təhlükəli keçid, dar və hər iki tərəfində pusqu olan yer; 3) peysər // boyunun ardı; 4) m

  Tam oxu »
 • ƏQƏBNİŞİN

  ə. və f. geri çəkilən, dala çəkilən

  Tam oxu »
 • ƏQƏL

  ə. ən ağıllı; daha ağlılı; çox ağıllı

  Tam oxu »