Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • ƏQAB

  Ə’QAB ə. «əqəb» c. arxa tərəflər

  Tam oxu »
 • ƏQAİD

  ə. «əqidə» c. əqidələr

  Tam oxu »
 • ƏQALİM

  ə. «iqlim» c. 1) ölkələr, yerlər; 2) iqlimlər. Əqalimi-səb’ə keçmiş coğrafiyaşünasların fikrincə, yeddi qitədən ibarət Yer kürəsi; yeddi iqlim

  Tam oxu »
 • ƏQANİM

  ə. «üqnüm» c. əsillər Əqanimi-səlasə xristianlara görə, üç simada birləşmiş Allah

  Tam oxu »
 • ƏQAR

  ə. 1) malikanə; 2) mülk, əmlak

  Tam oxu »
 • ƏQARİB

  ƏQARİB1 ə. «əqrəb» c. əqrəbalar, qohumlar. ƏQARİB2 ə. «əqrəb» c. əqrəblər

  Tam oxu »
 • ƏQASİ

  ə. «əqsa» c. ən biliklilər; daha bilikli olanlar

  Tam oxu »
 • ƏQAVİL

  ə. «əqval» c. sözlər

  Tam oxu »
 • ƏQBƏH

  ə. lap çirkin, çox yöndəmsiz

  Tam oxu »
 • ƏQD

  ə. 1) bağlama; 2) qurma, təşkil etmə; 3) nikah, kəbin. Əqdi-nikah nikah kəsmə, nikahlama

  Tam oxu »
 • ƏQDAM

  ə. «qədəm» c. qədəmlər, addımlar; ayaqlar

  Tam oxu »
 • ƏQDANƏ

  ə. və f. nikah zamanı müəyyən edilən kəbin pulu; kəbinlik, mehir

  Tam oxu »
 • ƏQDƏM

  ə. ən qədim // ən əvvəl; daha qədim, daha əvvəl; lap qabaq

  Tam oxu »
 • ƏQDƏS

  ə. ən müqəddəs; daha müqəddəs

  Tam oxu »
 • ƏQDƏSAN

  ə. və f. «əqdəs» c. müqəddəslər (islam dininə görə, müqəddəs olan adamların hamısı)

  Tam oxu »
 • ƏQDNAMƏ

  ə. və f. nikah şəhadətnaməsi

  Tam oxu »
 • ƏQƏB

  ə. arxa, dal, geri

  Tam oxu »
 • ƏQƏBƏ

  ə. 1) dağ cığırı; 2) təhlükəli keçid, dar və hər iki tərəfində pusqu olan yer; 3) peysər // boyunun ardı; 4) m

  Tam oxu »
 • ƏQƏBNİŞİN

  ə. və f. geri çəkilən, dala çəkilən

  Tam oxu »
 • ƏQƏL

  ə. ən ağıllı; daha ağlılı; çox ağıllı

  Tam oxu »
 • ƏQƏLİYYƏT

  ƏQƏL(L)İYYƏT ə. azlıq

  Tam oxu »
 • ƏQƏLL

  ə. ən az; daha az

  Tam oxu »
 • ƏQƏLLƏN

  ə. ən azı

  Tam oxu »
 • ƏQƏLLİYYƏT

  ƏQƏL(L)İYYƏT ə. azlıq

  Tam oxu »
 • ƏQFAL

  ə. «qıfl» c. qıfıllar, kilidlər

  Tam oxu »
 • ƏQİB

  ə. 1) geri, arxa; 2) ardınca gələn; təqib edən

  Tam oxu »
 • ƏQİDƏ

  ə. 1) inam, məslək, etiqad; 2) fikir, qənaət

  Tam oxu »
 • ƏQİQ

  ə. qiymətli daşlardan biri

  Tam oxu »
 • ƏQİM

  ə. 1) doğmayan, sonsuz; 2) m. nəticəsiz, səmərəsiz

  Tam oxu »
 • ƏQL

  ə. ağıl. Əqli-naqis dəli, gic; əqli-salim sağlam düşüncə, sağlam fikir

  Tam oxu »
 • ƏQLAM

  ə. «qələm» c. qələmlər; yazılar

  Tam oxu »
 • ƏQLƏN

  ə. ağıla görə; ağılca

  Tam oxu »
 • ƏQLİ

  ə. zehni

  Tam oxu »
 • ƏQLİYYAT

  ə. «əqli» c. ağıla aid, ağılla həyata keçirilən şeylər

  Tam oxu »
 • ƏQLPƏSƏND

  ə. və f. ağıl qəbul edən; bəyənilən

  Tam oxu »
 • ƏQLRÜBA

  ə. və f. ağıl aparan, valehedici

  Tam oxu »
 • ƏQMİŞƏ

  ə. «qumaş» c. qumaşlar

  Tam oxu »
 • ƏQRAN

  ə. «qərin» c. 1) eyni yaşda, eyni rütbədə olanlar; 2) tay-tuşlar, həmtaylar; 3) yoldaşlar // aşnalar, dostlar

  Tam oxu »
 • ƏQRƏB

  ƏQRƏB1 ə. 1) quyruğunun ucunda zəhərli iynəsi olan həşərat; 2) saatın sferblatında vaxta yönələn ox; 3) bürclərdən biri

  Tam oxu »
 • ƏQRƏBA

  ə. «qərib» c. aralarında qohumluq əlaqəsi olanlar; t. qohum-əqrəba

  Tam oxu »
 • ƏQSA

  ə. ən uzaq; daha uzaq. Həddi-əqsa maksimum; Şərqi-əqsa Uzaq Şərq

  Tam oxu »
 • ƏQSAM

  ə. «qism» c. qisimlər, hissələr

  Tam oxu »
 • ƏQSƏR

  ə. ən qısa; daha qısa; çox qısa

  Tam oxu »
 • ƏQTAB

  ə. «qütb» c. qütblər

  Tam oxu »
 • ƏQTAR

  ə. «qütr» c. tərəflər, səmtlər; ölkələr

  Tam oxu »
 • ƏQUR

  ə. qapağan, hücum edən, azğın (it və s.)

  Tam oxu »
 • ƏQVA

  ə. ən güclü, ən qüvvətli; daha güclü, daha qüvvətli

  Tam oxu »
 • ƏQVAL

  ə. «qövl» c. sözlər, danışıqlar. Əqvali-həkimanə hikmətli sözlər

  Tam oxu »
 • ƏQVAM

  ə. «qövm» c. 1) qövmlər, millətlər; 2) qohumlar

  Tam oxu »
 • ƏQVAT

  ə. «qut» c. yeməli şeylər

  Tam oxu »