Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • ƏX

  ə. qardaş

  Tam oxu »
 • ƏXBAR

  ə. «xəbər» c. xəbərlər

  Tam oxu »
 • ƏXƏFF

  ə. ən yüngül; daha yüngül; çox xəfif, çox yüngül

  Tam oxu »
 • ƏXƏSS

  ə. xüsusi seçilmiş, seçmə

  Tam oxu »
 • ƏXƏSSÜ ƏDNA

  ə. böyük və kiçik, bütün xalq; hamı

  Tam oxu »
 • ƏXƏVİ

  ə. qardaşa mənsub, qardaşa aid

  Tam oxu »
 • ƏXƏVİZADƏ

  ə. və f. qardaşuşağı (qardaşoğlu və ya qardaşqızı)

  Tam oxu »
 • ƏXGƏR

  f. bax əxkər

  Tam oxu »
 • ƏXİ

  ə. 1) qardaş(ım); 2) nəcib, alicənab, əsilzadə

  Tam oxu »
 • ƏXİLLA

  ƏXİLLA’ ə. «xəlil» c. dostlar

  Tam oxu »
 • ƏXİR

  ə. axır, son

  Tam oxu »
 • ƏXİRƏN

  ə. 1) son vaxtlarda; sonda; 2) bir az əvvəl, bir az qabaq

  Tam oxu »
 • ƏXKƏR

  f. 1) odlu kül; qor; 2) atəşqurdu

  Tam oxu »
 • ƏXLAF

  ə. «xələf» c. xələflər, övladlar

  Tam oxu »
 • ƏXLAQ

  ə. etik norma, özünü aparma qaydası; mənəviyyat

  Tam oxu »
 • ƏXLAQİ

  ə. əxlaqa məxsus olan, insan əxlaqına aid olan; etik

  Tam oxu »
 • ƏXLAT

  ə. «xılt» c. xıltlar, qarışıqlar, çöküntülər

  Tam oxu »
 • ƏXŞAB

  ə. «xəşəb» c. ağaclar, taxtalar

  Tam oxu »
 • ƏXTƏR

  f. 1) ulduz; 2) m. tale, bəxt

  Tam oxu »
 • ƏXTƏRŞÜNAS

  ə. və f. münəccim; astronom

  Tam oxu »
 • ƏXVAT

  ə. «üxt» c. qızlar

  Tam oxu »
 • ƏXYAR

  ə. «xəyyir» c. 1) t. hami, himayəçi; 2) t. xeyirxah

  Tam oxu »
 • ƏXZ

  ə. alma, əldə etmə, götürmə

  Tam oxu »
 • ƏXZƏR

  ə. yaşıl (rəng)

  Tam oxu »
 • ƏXZÜ CƏRR

  ə. 1) özünə çəkmə; 2) mənfəət dalınca qaçma

  Tam oxu »
 • ƏİMMƏ

  ə. «imam» c. imamlar

  Tam oxu »
 • ƏİZZƏ

  ə. «əziz» c. əzizlər

  Tam oxu »
 • ƏJDƏHA

  f. «əjdər» c. t. əjdaha

  Tam oxu »
 • ƏJDƏR

  f. əjdaha

  Tam oxu »
 • ƏKABİR

  ə. «kəbir» c. 1) böyüklər, ulular; 2) ağsaqqallar, başbilənlər

  Tam oxu »
 • ƏKARİM

  ə. «kərəm» c. kərimlər

  Tam oxu »
 • ƏKASİRƏ

  ə. «kəsrəvi» c. kəsrəvilər (qədim İran padşahları sülaləsi)

  Tam oxu »
 • ƏKAZİB

  ə. «ükzubə» c. yalanlar

  Tam oxu »
 • ƏKBƏR

  ə. 1) ən böyük, ulu; 2) daha böyük; 3) (ən) böyük oğul

  Tam oxu »
 • ƏKDAR

  ə. «kədər» c. kədərlər

  Tam oxu »
 • ƏKƏLƏ

  ə. «akil» c. çox yeyənlər, qarınqulular

  Tam oxu »
 • ƏKİD

  ə. 1) sağlam, mətin, möhtəşəm; 2) ciddi, qəti

  Tam oxu »
 • ƏKİDƏN

  ə. 1) möhkəm olaraq, sağlam surətdə; 2) ciddi olaraq, qəti surətdə

  Tam oxu »
 • ƏKKAL

  ə. çoxyeyən, qarınqulu

  Tam oxu »
 • ƏKKAM

  ə. haqq müqabilində başqası üçün dəvə ilə yük daşıyan adam

  Tam oxu »
 • ƏKKAS

  ə. əksini çıxaran; rəssam

  Tam oxu »
 • ƏKL

  ə. yemə, qidalanma

  Tam oxu »
 • ƏKLÜ ŞÜRB

  ə. yeyib-içmə, yemək-içmək

  Tam oxu »
 • ƏKMƏL

  ə. ən kamil; daha mükəmməl

  Tam oxu »
 • ƏKMƏLİYYƏT

  ə. mükəmməllik, qüsursuzluq

  Tam oxu »
 • ƏKNAF

  ə. «kənəf» c. 1) tərəflər, cəhətlər; 2) kənar yerlər, ucqarlar; 3) m. himayələr

  Tam oxu »
 • ƏKRAD

  «kürd» c. kürdlər

  Tam oxu »
 • ƏKRƏM

  ə. ən kəramətli; daha alicənab; çox lütfkar, lap comərd

  Tam oxu »
 • ƏKRƏMÜZZEYF

  ə. ən hörmətli qonaq; çox alicənab qonaq

  Tam oxu »
 • ƏKS

  ə. 1) zidd, müxalif, tərs; 2) əksinə olan; 3) səsin, işığın və s. bir səddə dəyib geri qayıtması; 4) şəkil; 5) şeirdə: inversiyalı misranın nəqərat ki

  Tam oxu »