Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • CU

  f. bax cuy

  Tam oxu »
 • CUD

  ə. səxavət, əliaçıqlıq, comərdlik

  Tam oxu »
 • CULAH

  f. bax culfa

  Tam oxu »
 • CULFA

  f. 1) pambıqatan, pambıqtəmizləyən; 2) əyirici, toxucu

  Tam oxu »
 • CUMADİYÜLAXİR

  ə. ərəb qəməri təqvimində 6-cı ayın adı

  Tam oxu »
 • CUMADİYÜLƏVVƏL

  ə. ərəb qəməri təqvimində 5-ci ayın adı

  Tam oxu »
 • CURAB

  ə. corab

  Tam oxu »
 • CUŞ

  f. 1) qaynama; 2) m. coşma

  Tam oxu »
 • CUŞAN

  f. qaynayan, coşan, cuşa gələn

  Tam oxu »
 • CUŞİŞ

  f. qaynama, coşma

  Tam oxu »
 • CUŞİŞBAR

  f. coşub-daşan, qaynayan

  Tam oxu »
 • CUŞÜ XÜRUŞ

  f. qaynama, coşma

  Tam oxu »
 • CUY

  f. 1) bax cuya(n); 2) kiçik arx; axar su

  Tam oxu »
 • CUYA

  CUYA(N) f. axtaran, araşdıran

  Tam oxu »
 • CUYAN

  CUYA(N) f. axtaran, araşdıran

  Tam oxu »
 • CUYBAR

  f. 1) axar su; çay, arx; 2) bax cuyistan

  Tam oxu »
 • CUYƏNDƏ

  f. axtaran

  Tam oxu »
 • CUYİSTAN

  f. axar su çox olan yer

  Tam oxu »
 • CÜBBƏ

  ə. uzun ətəkli, enli üst geyimi

  Tam oxu »
 • CÜBN

  ə. qorxaqlıq, qorxaq olma

  Tam oxu »
 • CÜDA

  f. ayrı, ayrılmış; uzaq düşmüş

  Tam oxu »
 • CÜDAGANƏ

  f. ayrıca

  Tam oxu »
 • CÜDEY

  f. qütb ulduzu

  Tam oxu »
 • CÜĞD

  ə. 1) bayquş; 2) başın arxa tərəfində düyünlənmiş saç; 3) m. qıvrım, qıvrılmış

  Tam oxu »
 • CÜHƏLA

  CÜHƏLA’ ə. bax cühhal

  Tam oxu »
 • CÜHHAL

  ə. «cahil» c. cahillər

  Tam oxu »
 • CÜL

  ə. çul

  Tam oxu »
 • CÜLAB

  ə. əsli f. bax gülab

  Tam oxu »
 • CÜLBƏND

  ə. və f. 1) çulu bağlamaq üçün ip; örkən; 2) cib; 3) qoltuq

  Tam oxu »
 • CÜLƏSA

  ə. «səlis» c. yoldaşlar

  Tam oxu »
 • CÜLUS

  ə. 1) oturma; 2) taxta oturma, hökmdarlığa başlama; 3) bir hökmdarın taxta oturduğu gün

  Tam oxu »
 • CÜMCÜMƏ

  ə. 1) qafa tası; kəllə; 2) taxta cam, taxtadan düzəldilmiş cam

  Tam oxu »
 • CÜMƏ

  ə. bax yövmülcümə

  Tam oxu »
 • CÜMƏL

  ə. «cümlə» c. 1) hamısı; 2) cümlələr

  Tam oxu »
 • CÜMHUR

  ə. 1) xalq, ümumxalq; 2) dəstə, kütlə; 3) hamısı, tamamilə

  Tam oxu »
 • CÜMHURİ

  ə. cümhuriyyətə aid olan

  Tam oxu »
 • CÜMHURİYYƏT

  ə. respublika

  Tam oxu »
 • CÜMLƏ

  ə. 1) hamı(sı), yekun, məcmu; 2) miqdar, məbləğ; 3) qrammatikada: bitmiş bir fikri ifadə edən söz birləşməsi və ya söz

  Tam oxu »
 • CÜMLƏTAN

  ə. və f. yekun, nəticə

  Tam oxu »
 • CÜMLƏTƏN

  ə. hamılıqla, hamı birdən, hamısı birgə

  Tam oxu »
 • CÜMU

  CÜMU’ ə. «cəm’» c. cəmlər

  Tam oxu »
 • CÜMUDİYYƏ

  ə. böyük buz parçası; aysberq

  Tam oxu »
 • CÜNBAN

  f. tərpənən, qımıldanan, hərəkət edən

  Tam oxu »
 • CÜNBÜŞ

  f. 1) hərəkət, tərpəniş; 2) zövq, əyləncə, kef

  Tam oxu »
 • CÜND

  ə. qoşun, ordu

  Tam oxu »
 • CÜNDİ

  ə. 1) orduya aid olan; hərbi, əsgəri; 2) Misir süvari əsgəri

  Tam oxu »
 • CÜNUB

  ə. şeytani olma

  Tam oxu »
 • CÜNUD

  ə. «cünd» c. qoşunlar, ordular

  Tam oxu »
 • CÜNUN

  ə. 1) dəlilik, dəli olma; 2) dəli

  Tam oxu »
 • CÜRBÜZƏ

  ə. 1) cəldlik, itilik; 2) istedadlılıq

  Tam oxu »