Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • GƏBR

  f. atəşpərəst

  Tam oxu »
 • GƏC

  f. əhəng, kirəc

  Tam oxu »
 • GƏCKAR

  f. suvaqçı, malakeş

  Tam oxu »
 • GƏCPƏZ

  f. əhəngyandıran (adam haqqında)

  Tam oxu »
 • GƏCRƏFTAR

  f. bax kəcrəftar

  Tam oxu »
 • GƏDA

  f. 1) dilənçi, yolçu; 2) alçaq, mənliyi olmayan; 3) yoxsul, kasıb; 4) qul, kölə; 5) nökər, qulluqçu (kişi)

  Tam oxu »
 • GƏDAHİMMƏT

  f. və ə. alçaq fikirli; alçaq

  Tam oxu »
 • GƏDAİ

  GƏDA(Y)İ f. 1) dilənçilik, yolçuluq; 2) alçaqlıq, mənliyi olmama; 3) yoxsulluq, kasıblıq

  Tam oxu »
 • GƏDAYİ

  GƏDA(Y)İ f. 1) dilənçilik, yolçuluq; 2) alçaqlıq, mənliyi olmama; 3) yoxsulluq, kasıblıq

  Tam oxu »
 • GƏDAZADƏ

  f. 1) dilənçi oğlu, yolçu balası; 2) görməmiş; 3) alçaq nəsildən olan

  Tam oxu »
 • GƏH

  f. 1) zaman, çağ; 2) yer, məkan

  Tam oxu »
 • GƏHGƏH

  GƏHGƏH(İ) f. hərdənbir, arabir

  Tam oxu »
 • GƏHGƏHİ

  GƏHGƏH(İ) f. hərdənbir, arabir

  Tam oxu »
 • GƏHGİR

  f. 1) tərs, inadcıl (adam haqqında); 2) harın (at haqqında)

  Tam oxu »
 • GƏHİ

  f. arabir, hərdən

  Tam oxu »
 • GƏHVARƏ

  f. beşik

  Tam oxu »
 • GƏLLƏ

  f. sürü, naxır, ilxı

  Tam oxu »
 • GƏLLƏBAN

  f. çoban, naxırçı, sığırçı

  Tam oxu »
 • GƏLLƏDAR

  f. maldar

  Tam oxu »
 • GƏLLƏDARİ

  f. maldarlıq

  Tam oxu »
 • GƏLUBƏND

  f. boyunbağı, boğazaltı, həmail

  Tam oxu »
 • GƏMAHİ

  ə. bax kəmahi

  Tam oxu »
 • GƏNC

  f. bax gəncinə. Gənci-afiyət «cansağlığı xəzinəsi» çox cansağlığı, lap çox cansağlığı

  Tam oxu »
 • GƏNCBƏXŞ

  f. «xəzinə bağışlayan» m. olduqca səxavətli, çox əliaçıq

  Tam oxu »
 • GƏNCƏFƏ

  f. qumar kağızı; kart

  Tam oxu »
 • GƏNCGÖFTAR

  f. «xəzinə danışıqlı» m. şirin danışan, məlahətli danışığı olan

  Tam oxu »
 • GƏNCİNƏ

  f. xəzinə, dəfinə

  Tam oxu »
 • GƏNCİNƏCƏMAL

  f. və ə. «xəzinə üzlü» m. gözəl, göyçək

  Tam oxu »
 • GƏNCİNƏGÜŞA

  f. «xəzinə açarı» m. əliaçıq, səxavətli

  Tam oxu »
 • GƏNCUR

  f. bax gəncvər

  Tam oxu »
 • GƏNCVƏR

  f. xəzinə sahibi, xəzinəsi olan; xəzinədar

  Tam oxu »
 • GƏNDƏ

  f. 1) qoxumuş, iylənmiş; 2) pis, xoşagəlməz

  Tam oxu »
 • GƏNDÜM

  f. buğda

  Tam oxu »
 • GƏNDÜMGUN

  f. bax gəndümi

  Tam oxu »
 • GƏNDÜMXAL

  f. və ə. buğda dənəsi boyda xalı olan (gözəl haqqında)

  Tam oxu »
 • GƏNDÜMİ

  f. buğdayı

  Tam oxu »
 • GƏR

  f. «əgər»in şeirdə işlənən qısaldılmış şəkli

  Tam oxu »
 • GƏRÇİ

  f. «əgərçi»nin şeirdə işlənən qısaldılmış şəkli

  Tam oxu »
 • GƏRD

  GƏRD1 f. 1) toz , torpaq; 2) m. dərd, kədər, hüzn, qəm. GƏRD2 f. bax gərdan. GƏRD3 f. 1) çevrə, dairə; 2) dönmə, dolanma, dövr

  Tam oxu »
 • GƏRDALUD

  f. toza bulaşmış, toza batmış

  Tam oxu »
 • GƏRDAN

  f. gəzən, dolaşan

  Tam oxu »
 • GƏRDƏN

  f. boyun

  Tam oxu »
 • GƏRDƏNBƏND

  f. 1) boyunbağı; 2) arabaya, cütə və s. qoşarkən xamutun altından atın boynuna keçirilən qoşqu aləti

  Tam oxu »
 • GƏRDƏNDADƏ

  f. «boyun vermiş» m. boyun əymiş; tabe

  Tam oxu »
 • GƏRDƏNƏFZA

  f. «boyun yüksəldən» bax gərdən-fəraz

  Tam oxu »
 • GƏRDƏNFƏRAZ

  f. m. məğrur, təkəbbürlü, lovğa

  Tam oxu »
 • GƏRDƏNKEŞ

  f. «boyun çəkən» m. sözə qulaq asmayan, inadcıl, tərs

  Tam oxu »
 • GƏRDƏNSƏVAR

  f. boynuna minmiş, ağalıq edən

  Tam oxu »
 • GƏRDİDƏ

  f. dönmüş, dolanmış

  Tam oxu »
 • GƏRDİŞ

  f. 1) əldən-ələ gəzmə; 2) gəzinti, seyr; 3) dolanma; 4) qrammatikada: hallanma. Gərdişi-dövran zəmanə, dövranın gərdişi

  Tam oxu »