Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • GOFT

  f. bax göft

  Tam oxu »
 • GOR

  f. bax gur1

  Tam oxu »
 • GORBƏ

  f. bax gürbə

  Tam oxu »
 • GORBƏGOR

  f. «gordan gora» gorbagor (qarğış kimi işlədilir)

  Tam oxu »
 • GÖFT

  f. bax güft

  Tam oxu »
 • GÖFTAR

  f. 1) söz, kəlmə; 2) danışıq nitq; 3) mövzu

  Tam oxu »
 • GÖFTƏ

  f. söz

  Tam oxu »
 • GÖFTGU

  GÖFT(Ü)GU f. söhbət, danışıq

  Tam oxu »
 • GÖFTÜGU

  GÖFT(Ü)GU f. söhbət, danışıq

  Tam oxu »
 • GÖVHƏR

  f. 1) cavahir, inci, daş-qaş; 2) bir işin əsli, mayası, gövhəri. Gövhəri-qəltan iridənəli yuvarlaq inci; gövhəri-laməkan konkret yeri olmayan məkansız

  Tam oxu »
 • GÖVHƏRBAR

  f. 1) gövhər yağdıran, cavahir saçan; 2) m. çox yaxşı, ürəyəyatan

  Tam oxu »
 • GÖVHƏRƏNGİZ

  f. bax gövhərnisar

  Tam oxu »
 • GÖVHƏRFƏŞAN

  f. bax gövhərfişan

  Tam oxu »
 • GÖVHƏRFİŞAN

  f. bax gövhərəngiz

  Tam oxu »
 • GÖVHƏRFÜRUŞ

  f. cavahir alverçisi, cavahir alveri edən tacir

  Tam oxu »
 • GÖVHƏRİ

  f. gövhər satan, daş-qaş alveri edən

  Tam oxu »
 • GÖVHƏRNİSAR

  ə. və f. inci saçan, gözəl danışan (natiq haqqında); söz gövhəri səpən, gözəl yazan (şair haqqında)

  Tam oxu »
 • GÖVHƏRPARƏ

  f. gövhər parçası

  Tam oxu »
 • GÖVHƏRPAŞ

  f. gövhər saçan

  Tam oxu »
 • GÖVHƏRRİZ

  f. gövhər tökən

  Tam oxu »
 • GÖVHƏRŞİKƏN

  f. cavahir sındıran

  Tam oxu »
 • GÖVSALƏ

  f. 1) birillik dana, biryaşar dana; 2) «Tövrat»a görə: Musa peyğəmbərin dövründə Samirə adlı bir nəfərin qızıldan qayırdığı və bununla bir neçə günün

  Tam oxu »
 • GU

  GU(Y)1 f. 1) deyən, söyləyən, oxuyan; 2) bax guyan. GU(Y)2 f. 1) top, kos; 2) çovkən oyununda istifadə olunan kiçik top; 3) girdə şey

  Tam oxu »
 • GUHƏR

  f. gövhər

  Tam oxu »
 • GUN

  f. bax gunə (1-ci və 2-ci mənalarda)

  Tam oxu »
 • GUNA

  f. bax gunə

  Tam oxu »
 • GUNAGUN

  f. bax gunə-gunə

  Tam oxu »
 • GUNƏ

  f. 1) rəng; 2) növ, cür, qayda, tərz; 3) yanaq

  Tam oxu »
 • GUNƏ-GUNƏ

  cürbəcür, növbənöv

  Tam oxu »
 • GUR

  GUR1 f. qəbir, gor, məzar. GUR2 f. çöleşşəyi

  Tam oxu »
 • GURXANƏ

  f. bax guristan

  Tam oxu »
 • GURİSTAN

  f. qəbiristan

  Tam oxu »
 • GURKƏN

  f. qəbirqazan

  Tam oxu »
 • GUSFƏND

  f. qoyun

  Tam oxu »
 • GUŞ

  f. 1) qulaq; 2) m. diqqət; 3) m. casus, kəşfiyyatçı

  Tam oxu »
 • GUŞƏ

  f. 1) bucaq; 2) künc; 3) uc, kənar; 4) bir şeyin iti tərəfi; tini; 5) dalda yer; sığınacaq; 6) az, bir az, azacıq; 7) kasıb ev

  Tam oxu »
 • GUŞƏGİR

  f. bax guşənişin

  Tam oxu »
 • GUŞƏNİŞİN

  f. bax haşiyənişin (2-ci və 3-cü mənalarda)

  Tam oxu »
 • GUŞHUŞ

  f. diqqət

  Tam oxu »
 • GUŞT

  f. ət

  Tam oxu »
 • GUŞVARƏ

  f. 1) sırğa; 2) m. diqqətlə qulaq asılıb yadda saxlanılan nəsihət, öyüd

  Tam oxu »
 • GUŞZƏD

  f. «qulaq vurma» 1) işarə etmə, kinayə etmə; 2) m. yada salma, xatırlatma

  Tam oxu »
 • GUY

  GU(Y)1 f. 1) deyən, söyləyən, oxuyan; 2) bax guyan. GU(Y)2 f. 1) top, kos; 2) çovkən oyununda istifadə olunan kiçik top; 3) girdə şey

  Tam oxu »
 • GUYA

  f. 1) danışan, deyən; 2) deyəsən, ola bilsin; 3) natiq

  Tam oxu »
 • GUYAN

  f. de, söylə, danış

  Tam oxu »
 • GÜDAXTƏ

  f. ərimiş

  Tam oxu »
 • GÜDAZ

  f. 1) əri(dil)mə (metal və s. haqqında); 2) yan(dır)- ma; 3) cadudan birisinə yetirilən bəla, azar; 4) m

  Tam oxu »
 • GÜFT

  f. 1) həkimanə söz, hikmətli ifadə; 2) söz

  Tam oxu »
 • GÜL

  f. çiçək. Güli-xəndan gülər gül, açılmış çiçək

  Tam oxu »
 • GÜLAB

  f. gül suyu; qaynatma və buxarlandırma yolu ilə qızılgülün xüsusi növündən alınan ətirli maye

  Tam oxu »