Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • GU

  GU(Y)1 f. 1) deyən, söyləyən, oxuyan; 2) bax guyan. GU(Y)2 f. 1) top, kos; 2) çovkən oyununda istifadə olunan kiçik top; 3) girdə şey

  Tam oxu »
 • GUHƏR

  f. gövhər

  Tam oxu »
 • GUN

  f. bax gunə (1-ci və 2-ci mənalarda)

  Tam oxu »
 • GUNA

  f. bax gunə

  Tam oxu »
 • GUNAGUN

  f. bax gunə-gunə

  Tam oxu »
 • GUNƏ

  f. 1) rəng; 2) növ, cür, qayda, tərz; 3) yanaq

  Tam oxu »
 • GUNƏ-GUNƏ

  cürbəcür, növbənöv

  Tam oxu »
 • GUR

  GUR1 f. qəbir, gor, məzar. GUR2 f. çöleşşəyi

  Tam oxu »
 • GURXANƏ

  f. bax guristan

  Tam oxu »
 • GURİSTAN

  f. qəbiristan

  Tam oxu »
 • GURKƏN

  f. qəbirqazan

  Tam oxu »
 • GUSFƏND

  f. qoyun

  Tam oxu »
 • GUŞ

  f. 1) qulaq; 2) m. diqqət; 3) m. casus, kəşfiyyatçı

  Tam oxu »
 • GUŞƏ

  f. 1) bucaq; 2) künc; 3) uc, kənar; 4) bir şeyin iti tərəfi; tini; 5) dalda yer; sığınacaq; 6) az, bir az, azacıq; 7) kasıb ev

  Tam oxu »
 • GUŞƏGİR

  f. bax guşənişin

  Tam oxu »
 • GUŞƏNİŞİN

  f. bax haşiyənişin (2-ci və 3-cü mənalarda)

  Tam oxu »
 • GUŞHUŞ

  f. diqqət

  Tam oxu »
 • GUŞT

  f. ət

  Tam oxu »
 • GUŞVARƏ

  f. 1) sırğa; 2) m. diqqətlə qulaq asılıb yadda saxlanılan nəsihət, öyüd

  Tam oxu »
 • GUŞZƏD

  f. «qulaq vurma» 1) işarə etmə, kinayə etmə; 2) m. yada salma, xatırlatma

  Tam oxu »
 • GUY

  GU(Y)1 f. 1) deyən, söyləyən, oxuyan; 2) bax guyan. GU(Y)2 f. 1) top, kos; 2) çovkən oyununda istifadə olunan kiçik top; 3) girdə şey

  Tam oxu »
 • GUYA

  f. 1) danışan, deyən; 2) deyəsən, ola bilsin; 3) natiq

  Tam oxu »
 • GUYAN

  f. de, söylə, danış

  Tam oxu »
 • GÜDAXTƏ

  f. ərimiş

  Tam oxu »
 • GÜDAZ

  f. 1) əri(dil)mə (metal və s. haqqında); 2) yan(dır)- ma; 3) cadudan birisinə yetirilən bəla, azar; 4) m

  Tam oxu »
 • GÜFT

  f. 1) həkimanə söz, hikmətli ifadə; 2) söz

  Tam oxu »
 • GÜL

  f. çiçək. Güli-xəndan gülər gül, açılmış çiçək

  Tam oxu »
 • GÜLAB

  f. gül suyu; qaynatma və buxarlandırma yolu ilə qızılgülün xüsusi növündən alınan ətirli maye

  Tam oxu »
 • GÜLABDAN

  f. bax gülabpuş

  Tam oxu »
 • GÜLABPUŞ

  f. «gülab səpən» bax gülabzən

  Tam oxu »
 • GÜLABZƏN

  f. «gülab vuran» gülab tökmək üçün sürahiyə oxşar qab; gülab qabı

  Tam oxu »
 • GÜLBANG

  f. 1) hava ilə oxunan mahnı; 2) bülbülün nəğməsi, bülbül cəh-cəhi

  Tam oxu »
 • GÜLBƏDƏN

  f. və ə. bax güləndam

  Tam oxu »
 • GÜLBƏND

  f. «gül bağı» boyunbağı

  Tam oxu »
 • GÜLBƏRG

  f. gül yarpağı, qızılgül yarpağı

  Tam oxu »
 • GÜLBƏSƏR

  f. «başında gül» xiyar, yelpənək

  Tam oxu »
 • GÜLBƏŞƏKƏR

  f. və ə. gül mürəbbəsi

  Tam oxu »
 • GÜLBU

  GÜLBU(Y) f. gül qoxulu; ətirli

  Tam oxu »
 • GÜLBUY

  GÜLBU(Y) f. gül qoxulu; ətirli

  Tam oxu »
 • GÜLBÜN

  f. gül kolu, qızılgül kolu

  Tam oxu »
 • GÜLÇİN

  f. 1) gül dərən, gül yığan; 2) seçilmiş, seçmə; 3) bağban; 4) m. kiçik antologiya

  Tam oxu »
 • GÜLÇÖHRƏ

  f. bax gülru(x)

  Tam oxu »
 • GÜLDAN

  f. 1) gül-qabı; 2) dibçək

  Tam oxu »
 • GÜLDƏHƏN

  f. gülağızlı

  Tam oxu »
 • GÜLDƏSTƏ

  f. 1) gül dəstəsi, dəmət; 2) minarə

  Tam oxu »
 • GÜLƏNDAM

  f. bədəni gül kimi; gözəl və ətirli bədəni olan

  Tam oxu »
 • GÜLFAM

  f. gül rəngində, qızılgül rəngində, al-qırmızı

  Tam oxu »
 • GÜLGƏŞT

  f. gül ağacları olan qəzinti yeri, güllü gəzinti sahəsi

  Tam oxu »
 • GÜLGUN

  f. 1) gül kimi, gülə bənzəyən, çiçəkvarı; 2) qızılgül rəngində olan, al; 3) rəngarəng; 4) Nizaminin «Xosrov və Şirin» poemasında Şirinin al rəngli atı

  Tam oxu »
 • GÜLGUNCAMƏ

  f. gül rəngində paltar, güllü libas, güllü don

  Tam oxu »