Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • PƏDƏR

  f. ata

  Tam oxu »
 • PƏDƏRANƏ

  f. ata kimi, atacasına

  Tam oxu »
 • PƏDƏRSÜXTƏ

  f. «atası yanmış» köpəkoğlu (söyüş məqamında işlədilir)

  Tam oxu »
 • PƏDƏRŞAHİ

  f. tarixdə kişilərin qadınlardan üstün olduğu dövr

  Tam oxu »
 • PƏDİD

  f. aşkar, ayan, zahir

  Tam oxu »
 • PƏDİDAR

  f. aşkar olan, ayan olan, zühurə çıxan

  Tam oxu »
 • PƏDRUD

  f. vidalaşma, xudahafizləşmə

  Tam oxu »
 • PƏHLƏVAN

  f. 1) çox güclü adam; qəhrəman, igid; 2) güləşçi

  Tam oxu »
 • PƏHLƏVANANƏ

  f. pəhləvancasına, qəhrəmancasına

  Tam oxu »
 • PƏHLƏVANİ

  f. 1) pəhləvanlıq; 2) Azərbaycan xalq oyun havalarından biri; 3) bax pəhləvi (1-ci mənada)

  Tam oxu »
 • PƏHLƏVİ

  f. 1) orta fars dili; orta fars əlifbası; 2) 1925-1980-ci illərdə İranda hakimiyyət sürmüş sülalə; 3) keçmiş İranda: qızıl pul

  Tam oxu »
 • PƏHLU

  f. yan, böyür

  Tam oxu »
 • PƏHN

  f. enli, geniş

  Tam oxu »
 • PƏHRİZ

  f. bax pərhiz

  Tam oxu »
 • PƏJMÜRDƏ

  f. 1) bürüşmüş, bürüşük, əzgin; 2) solğun, solmuş; 3) əsgi-üsgü, cırım-cındır

  Tam oxu »
 • PƏJMÜRDƏGİ

  f. bürüşüklük, əzginlik

  Tam oxu »
 • PƏLAS

  f. 1) palaz; 2) dərvişlərin geydiyi kobud yun paltar; 3) ev müxəlləfatı; 4) m. aldatma, hiylə

  Tam oxu »
 • PƏLƏNG

  f. qaplan

  Tam oxu »
 • PƏLİD

  f. murdar, murdarlanmış

  Tam oxu »
 • PƏNAH

  f. 1) sığınma, himayə, kömək; 2) sığınacaq, daldalanacaq; 3) yardımçı, himayəçi

  Tam oxu »
 • PƏNAHGAH

  f. pənah yeri; sığınacaq

  Tam oxu »
 • PƏNBƏ

  f. pambıq

  Tam oxu »
 • PƏNC

  f. 1) beş; 2) bax pəncganə

  Tam oxu »
 • PƏNCAH

  f. əlli (rəqəm)

  Tam oxu »
 • PƏNCƏ

  f. 1) əlin içi; 2) əlin içi tutan qədər; 3) m. güc, qüvvət

  Tam oxu »
 • PƏNCGAH

  f. 1) gündə beş dəfə qılınan namaz; 2) həmin namazların vaxtı

  Tam oxu »
 • PƏNCGANƏ

  f. beş duyğu (görmə, eşitmə, iybilmə, dadbilmə, toxunma)

  Tam oxu »
 • PƏNCŞƏNBƏ

  f. cümə axşamı

  Tam oxu »
 • PƏNCTƏN

  f. «beş nəfər» Məhəmməd peyğəmbər, qızı, kürəkəni və iki nəvəsi

  Tam oxu »
 • PƏNCÜM

  f. beşinci

  Tam oxu »
 • PƏND

  f. öyüd, nəsihət

  Tam oxu »
 • PƏNDAR

  f. sanma, zənn etmə

  Tam oxu »
 • PƏNDNAMƏ

  f. öyüdnamə, nəsihətnamə

  Tam oxu »
 • PƏNDPƏRVAZ

  f. öyüd verən, nəsihət verən

  Tam oxu »
 • PƏR

  f. 1) qanad; 2) quş tükü. Pəri-qu bax pərqu; pəri-tavus tovuz qanadlı, tovuz qanadı kimi ala-bəzək, yaraşıqlı; gözəl

  Tam oxu »
 • PƏRAKƏNDƏ

  f. dağınıq, darmadağın

  Tam oxu »
 • PƏRÇƏM

  f. 1) bayraq; 2) bayraq və mizraqların başında olan qotaz; 3) kəkil; 4) at və ya aslanın boynundakı qalın, toplu tük; yal

  Tam oxu »
 • PƏRÇİN

  f. hasar, divar, barı

  Tam oxu »
 • PƏRDAX

  PƏRDAX(T) f. 1) parlaqlıq, cila; 2) tərtib etmə, nizama salma, düzəltmə; 3) işıldama, parlama; 4) ödəmə, vermə (pulu)

  Tam oxu »
 • PƏRDAXT

  PƏRDAX(T) f. 1) parlaqlıq, cila; 2) tərtib etmə, nizama salma, düzəltmə; 3) işıldama, parlama; 4) ödəmə, vermə (pulu)

  Tam oxu »
 • PƏRDAZ

  f. düzəldən, tərtibçi, tərtib edən

  Tam oxu »
 • PƏRDƏ

  f. 1) qapı-pəncərəyə asılan örtük; 2) bir yeri iki hissəyə ayıran iri parça; 3) bəzi simli musiqi alətlərində bölmə; 4) səhnə əsərinin ən böyük hissəs

  Tam oxu »
 • PƏRDƏDAR

  f. 1) pərdəli, pərdəsi olan (musiqi alətləri haqqında); 2) bax pərdəgir

  Tam oxu »
 • PƏRDƏDƏR

  f. 1) m. ifşa edən, üstünü açan, pərdəni yırtan; 2) təhqir edən

  Tam oxu »
 • PƏRDƏGİR

  f. pərdə tutan, qapıda gəlib-gedənlərin qarşısına çıxan, onları yola salan saray xidmətçisi; qapıçı

  Tam oxu »
 • PƏRDƏKEŞ

  f. üstünə pərdə çəkən, üstünü örtən, örtbasdır edən

  Tam oxu »
 • PƏRDƏNİŞİN

  f. «pərdədə oturan» 1) gözə görünməyən; gizli, örtülü; 2) Şərq ölkələrində padşahların və böyük adamların arvadlarına verilən ad; 3) m

  Tam oxu »
 • PƏRDƏPUŞ

  f. pərdə ilə örtülü; gizli, üstüörtülü

  Tam oxu »
 • PƏRƏST

  f. ibadət edən; tapınan

  Tam oxu »
 • PƏRƏSTAR

  f. xidmətçi, nökər, qulluqçu

  Tam oxu »