MÜFƏSSƏL

Ərəbcə təfsilat sözü ilə eyni kökə malikdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜƏZZİN
MÜFLİS

Значение слова в других словарях