PAÇAL

I
(Xanlar)
çatlamış meyvə. – Bu paçal meyvələri bir yerə topluyun, maηa lazımdı
II
(Borçalı, Dərbənd, Qazax)
qoyun yatağı yanında (körpə quzular üçün) çubuqdan hörülmüş yer. – Paçaldan quzu qaçmaz (Qazax); – Paçala təzə anadan ulan quziləri saladılar (Dərbənd)
PAÇAX
PAÇALLAMAX