TEKİŞLƏMƏK

(Dərbənd)
hamarlamaq. – Bu evin cabarını dünən tekişlədi usta
TEJƏN
TEL