TEPŞİMAX

(Qax)
kökləmək, seyrək tikişlə tikmək. – Habı oynağın <paltar> etəgini tepşi hələ
TEPŞİ
TER