TEPNƏNMƏX

(Gədəbəy)
nəm çəkmək, rütubət çəkmək. – Duhar so:ux olduğuna gəvə tennənif, əldən çıxıf
TEP
TEPŞİ