Terminlər lüğəti

 • brakonyerlik

  Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydaların pozulması ilə ov aparılması və təbii sərbəstlik və yarımsərbəst şəraitində yaşayan vəhşi heyvanların hər h

  Tam oxu »
 • brendi

  konyak Süfrə şərabından hazırlanmış spirtin dincə qoyulmaqla yetişdirilməsindən alınan alkoqolu içki

  Tam oxu »
 • broker

  Birja əqdlərinin müəyyənləşdirilmiş qaydada müştərinin adından onun hesabına, müştərinin adından öz hesabına, yaxud öz adından müştərinin hesabına bağ

  Tam oxu »
 • broker fəaliyyəti

  Müştərinin hesabına tapşırıq və ya komisyon müqaviləsi əsasında müvəkkil və ya komisyonçu kimi fəaliyyət göstərən, həmin müştərinin mənafeyi üçün qiym

  Tam oxu »
 • broker müqaviləsi

  Broker və müştəri arasında bağlanılan broker xidmətləri üzrə müqavilə

  Tam oxu »
 • brokerlik

  Muzd müqabilində sifarişçiyə vasitəçilik xidmətləri göstərmək

  Tam oxu »
 • BTC Sistemi

  Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Respublikası arasında xam neftin Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri vasitəsilə Azərbaycan Respub

  Tam oxu »
 • buraxılış rejimi

  Şəxslərin və ya nəqliyyat vasitələrinin mühafizə olunan obyektə nəzarətsiz girişi (çıxışı), habelə bu obyektə əmlakın nəzarətsiz gətirilməsi və ya bu

  Tam oxu »
 • buraxılışın dayandırılması

  Seçilmiş gömrük rejiminə uyğun olaraq malların buraxılışına dair qəbul edilmiş qərarın müddətinin gömrük orqanları tərəfindən uzadılması

  Tam oxu »
 • büdcə

  Azərbaycan Respublikasının müvafiq dövlət hakimiyyəti və özünüidarəetmə orqanları vasitəsilə dövlətə və bələdiyyələrə məxsus vəzifə və funksiyaları ye

  Tam oxu »
 • büdcə artıqlığı

  profisit Büdcə gəlirlərinin büdcə xərclərindən artıq olan məbləği

  Tam oxu »
 • büdcə gəlirləri

  Azərbaycan Respublikasının, Naxçıvan Muxtar Respublikasının və yerli özünüidarəetmə orqanlarının müvafiq qanunvericilik aktları ilə müəyyən olunmuş qa

  Tam oxu »
 • büdcə xərcləri

  Büdcə təsnifatına uyğun olaraq dövlət büdcəsindən, Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsindən və yerli büdcələrdən qanunvericiliklə nəzərdə tutulan t

  Tam oxu »
 • büdcə ili

  Yanvar ayının 1-dən dekabr ayının 31-dək olan bir illik dövr

  Tam oxu »
 • büdcə kəsiri

  defisit Büdcə xərclərinin gəlirlərlə təmin olunmayan məbləği

  Tam oxu »
 • büdcə ssudaları

  Dövlət büdcəsindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə, yerli büdcələrə və hüquqi şəxslərə, yerli büdcələrdən bələdiyyə təşkilatlarına qaytarılm

  Tam oxu »
 • büdcə təsnifatı

  Dövlət büdcəsinin, Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinin, yerli büdcələrin və büdcədənkənar dövlət fondlarının gəlirlərinin, xərclərinin və maliy

  Tam oxu »
 • büdcə təşkilatı

  Büdcə smetası əsasında fəaliyyəti tamamilə və ya qismən büdcə vəsaiti hesabına maliyyələşdirilən, hesablaşma hesabı olmayan qeyri-kommersiya təşkilatı

  Tam oxu »
 • büdcədənkənar dövlət fondları

  Qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət tərəfindən hüquqi şəxs qismində təsis edilmiş və dövlət büdcəsindən kənar müstəqil büdcəyə malik olan məqsədli döv

  Tam oxu »
 • büdcənin tərtibi prosesində iştirak edən təşkilatlar

  Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları və onların struktur bölmələri, büdcə gəlirlərinin icrasını təmin edən orqanlar, dövlət büdcəsindən maliyyə

  Tam oxu »
 • BYD

  1975-ci il BYD Konvensiyasının tələblərinə uyğun müəyyən edilmiş qaydalara riayət etməklə, göndərən gömrük orqanından təyinat gömrük orqanına qədər yü

  Tam oxu »
 • BYD əməliyyatı

  Razılığa gələn tərəfin göndərən və ya giriş (aralıq) gömrük orqanından təyinat və ya çıxış (aralıq) gömrük orqanına qədər həyata keçirilən BYD daşımal

  Tam oxu »
 • BYD əməliyyatının başa çatması

  Razılığa gələn tərəfin gömrük orqanları tərəfindən konkret BYD əməliyyatının lazımi qaydada dayandırılması faktının qəbul edilməsi deməkdir

  Tam oxu »
 • BYD əməliyyatının başlanğıcı

  Nəzarət məqsədi üçün yol nəqliyyatı vasitəsi, nəqliyyat vasitələri qatarı və ya konteynerin yük və ona aid olan BYD kitabçası ilə birlikdə göndərən və

  Tam oxu »
 • BYD əməliyyatının dayandırılması

  Nəzarət məqsədi üçün yol nəqliyyat vasitəsi, nəqliyyat vasitələri qatarı və ya konteynerin yük və ona aid olan BYD kitabçası ilə birlikdə təyinat və y

  Tam oxu »
 • BYD kitabçasının sahibi

  Konvensiyanın müvafiq müddəalarına əsasən BYD kitabçasının verildiyi və adından göndərən gömrük orqanına BYD prosedurası altında yükün yerləşdirilməsi

  Tam oxu »
 • camaşırxana

  Xidmət obyekti olub xüsusi avadanlıqlarla təmin olunmaqla sifariş əsasında paltarların, yataq ləvazimatlarının, iaşə obyektləri üçün süfrələrin, əl də

  Tam oxu »
 • canlı yayım

  Teleradio verilişlərinin əvvəlcədən lentə alınmadan birbaşa ötürülməsi

  Tam oxu »
 • cari icarə

  Maliyyə icarəsindən fərqli olan istənilən icarə

  Tam oxu »
 • cari kreditlər

  Müqavilədə nəzərdə tutulmuş tarixlərə əsas məbləği və faizləri ödənilən kreditlər

  Tam oxu »
 • cari öhdəliklər

  Bir il ərzində, yaxud adi (normal) əməliyyat dövründə (bu dövr bir ildən çox olmamaqla) ödənişi nəzərdə tutulan alınmış ssudalar, qiymətli kağızlar, v

  Tam oxu »
 • casusluq

  Dövlət sirri olan məlumatları xarici dövlətə, xarici təşkilata və ya onların nümayəndələrinə vermə, yaxud vermək məqsədilə oğurlama, toplama və ya sax

  Tam oxu »
 • cərimə

  Müəyyən edilmiş hallarda və məbləğdə məhkəmə tərəfindən təyin edilən pul tənbehidir

  Tam oxu »
 • cəza

  Məhkəmə hökmü ilə təyin edilən cinayət-hüquqi xarakterli tədbir

  Tam oxu »
 • cinayət

  Cəza təhdidi altında qadağan olunmuş ictimai təhlükəli əməlin (hərəkət və ya hərəkətsizliyin) təqsirli olaraq törədilməsi

  Tam oxu »
 • cinayət hadisəsi

  Cinayətin əlamətlərini özündə əks etdirən hadisə

  Tam oxu »
 • cinayət işi

  Törədilən və ya törədilməsi ehtimal edilən cinayətlə əlaqədar cinayət təqibinin həyata keçirilməsi zamanı toplanmış materialların məcmusu

  Tam oxu »
 • cinayət mühakimə icraatı

  Cinayət-Prosessual Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada məhkəməyədək, habelə birinci, apellyasiya və kassasiya instansiyası məhkəmələrində aparılan i

  Tam oxu »
 • cinayət prosesi

  Cinayət təqibi üzrə həyata keçirilən prosessual hərəkətlərin və qəbul olunan prosessual qərarların məcmusu

  Tam oxu »
 • cinayət prosesində iştirak edən digər şəxslər

  Hal şahidi, şahid, mütəxəssis, ekspert, məhkəmə iclasının katibi və tərcüməçi

  Tam oxu »
 • cinayət prosesini həyata keçirən orqanlar

  İcraatında cinayət işi və ya cinayət təqibi ilə bağlı digər materiallar olan təhqiqat, istintaq, prokurorluq orqanları və ya məhkəmələrdir

  Tam oxu »
 • cinayət prosesinin iştirakçıları

  Təhqiqatçı, müstəntiq, prokuror, habelə zərər çəkmiş şəxs, xüsusi ittihamçı, mülki iddiaçı, onların qanuni nümayəndələri və nümayəndələri, şübhəli və

  Tam oxu »
 • cinayət prosesinin tərəfləri

  Çəkişmə və hüquq bərabərliyi əsasında cinayət mühakimə icraatında ittihamı və müdafiəni həyata keçirən cinayət prosesinin iştirakçıları

  Tam oxu »
 • cinayət təqibi

  Cinayət hadisəsinin müəyyən edilməsi, cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli törətmiş şəxsin ifşa olunması, ittiham irəli sürülməsi, bu ittihamın m

  Tam oxu »
 • cinayət təqibi ilə bağlı digər materiallar

  Məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat və ya xüsusi ittiham qaydasında şikayət və ya xüsusi icraat üzrə cinayət təqibinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar

  Tam oxu »
 • cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitləri

  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində təsbit edilmiş cinayətlərin törədilməsi nəticəsində birbaşa və ya dolayı yolla əldə olunmuş hər hansı

  Tam oxu »
 • cins atlar

  Eyni mənşəyə malik, genetik əlamətlərini irsən nəslə keçirən və bu əlamətlərə görə digər atlardan fərqlənən atlar qrupu

  Tam oxu »
 • cins atların damazlıq özəyi

  At cinsinin bir və ya bir neçə atçılıq təsərrüfatlarında cəmləşmiş daha qiymətli genofonda malik yaxşılaşdırıcı, döllük (damazlıq) hissəsi

  Tam oxu »
 • cins heyvanların damazlıq özəyi

  Heyvan cinslərinin damazlıq təsərrüfatlarda qiymətli genotipə və yüksək məhsuldarlığa malik, seçilmiş yaxşılaşdırıcı damazlıq heyvanlar qrupu

  Tam oxu »
 • cinsi istismar

  Şəxsin fahişəlikdə, seksual köləlikdə və ya pornoqrafik materialların istehsalında istifadə edilməsi, digər şəxslərin cinsi istismarından mənfəət əldə

  Tam oxu »