Terminlər lüğəti

 • biometrik identifikasiya

  Biometrik informasiya ehtiyatında verilmiş biometrik məlumatın mənsub olduğu şəxsin müəyyənləşdirilməsi üçün aparılan sorğu-axtarış işləri üzrə tədbir

  Tam oxu »
 • biometrik informasiya

  İdentifikasiya və verifikasiya məqsədi ilə informasiya sistemlərində toplanılan, saxlanılan, işlənilən və ötürülən biometrik məlumatlar

  Tam oxu »
 • biometrik informasiya ehtiyatı

  Fərdi məlumatların informasiya ehtiyatlarının tərkibində biometrik məlumatlar olan resurslar

  Tam oxu »
 • biometrik informasiya xidmətləri

  Biometrik informasiya ehtiyatlarının müəyyən olunmuş istiqamətlərdə toplanılması, işlənilməsi və mübadiləsi üzrə fəaliyyət

  Tam oxu »
 • biometrik məlumatlar

  İdentifikasiya edilmiş və ya identifikasiya olunan fiziki şəxsin fizioloji xüsusiyyətlərini xarakterizə edən, onu birmənalı və ya digər məlumatlarla u

  Tam oxu »
 • biometrik məlumatların subyekti

  Barəsində biometrik məlumatların toplanılması, işlənilməsi və mühafizəsi həyata keçirilən identifikasiya edilmiş və ya identifikasiya olunan fiziki şə

  Tam oxu »
 • biometrik texnologiyalar

  İnformasiya prosesləri zamanı istifadə edilən biometrik məlumatlarla əlaqədar olan informasiya texnologiyaları

  Tam oxu »
 • biometrik verifikasiya

  Verilmiş biometrik məlumatla biometrik informasiya ehtiyatında olan biometrik məlumatın müqayisəsi üzrə tədbirlər

  Tam oxu »
 • birgə əmanət hesabı

  İki və ya daha çox fiziki şəxsin sahibliyində olan və onlardan birinin və ya bir neçəsinin imzası ilə sərəncam verilə bilən bank hesabıdır

  Tam oxu »
 • birgə kredit

  Bankla borcalan arasında bağlanan müqavilə əsasında verilmiş kredit üzrə tələblər və müvafiq olaraq risklər bir və bir neçə bank arasında bölüşdürülmü

  Tam oxu »
 • birgə müəssisə

  Müqavilə razılaşması əsasında iqtisadi fəaliyyət üzərində birgə nəzarət həyata keçirən iki və ya daha çox müəssisə

  Tam oxu »
 • birinci instansiya məhkəməsi

  Cinayət-Prosessual Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada və hallarda hər hansı şəxsə qarşı irəli sürülmüş ittihama baxmaq və həmin ittihamın mahiyyəti

  Tam oxu »
 • birja əqdi

  Birja sövdələşmələri gedişində birja əmtəəsi üzrə birja ticarətinin iştirakçıları arasında (öz adlarından və ya üçüncü şəxslərin tapşırığı ilə) bağlan

  Tam oxu »
 • birja əmtəəsi

  Birja tərəfindən müəyyənləşdirilmiş qaydada birja ticarətinə buraxılmış və dövriyyədən çıxarılmamış əmtəə, o cümlədən həmin əmtəə üzrə standart kontra

  Tam oxu »
 • bitki karantini

  fitosanitar karantin Bitkilərin, onların emalı məhsullarının, toxumların, əkin materiallarının, bitki və digər mənşəli məhsulların və yüklərin karanti

  Tam oxu »
 • bitki materialı

  Sortu yaymaq məqsədi daşıyan bitki toxumları, soğanaqları, yumruları, çubuqları və digər hissələri

  Tam oxu »
 • borclu müəssisə

  Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən və ya keçmişdə fəaliyyət göstərmiş və borcu olan hüquqi şəxs

  Tam oxu »
 • borclunun əmlakı

  İflas prosesinə başlanma məqamı dövründə borclunun mülkiyyətində olan və ya onun sahibliyinə verilmiş bütün əmlak və iflas prosesinə başlanma məqamınd

  Tam oxu »
 • böhtan

  Yalan olduğunu bilə-bilə hər hansı şəxsin şərəf və ləyaqətini ləkələyən və ya onu nüfuzdan salan məlumatları kütləvi çıxışlarda, kütləvi nümayiş etdir

  Tam oxu »
 • bölünməz əşyalar

  Təyinatı dəyişdirilmədən bölünə bilməyən və ya qanunun göstərişinə görə bölünməli olmayan əşyalar bölünməz əşyalar

  Tam oxu »
 • brakonyerlik

  Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydaların pozulması ilə ov aparılması və təbii sərbəstlik və yarımsərbəst şəraitində yaşayan vəhşi heyvanların hər h

  Tam oxu »
 • brendi

  konyak Süfrə şərabından hazırlanmış spirtin dincə qoyulmaqla yetişdirilməsindən alınan alkoqolu içki

  Tam oxu »
 • broker

  Birja əqdlərinin müəyyənləşdirilmiş qaydada müştərinin adından onun hesabına, müştərinin adından öz hesabına, yaxud öz adından müştərinin hesabına bağ

  Tam oxu »
 • broker fəaliyyəti

  Müştərinin hesabına tapşırıq və ya komisyon müqaviləsi əsasında müvəkkil və ya komisyonçu kimi fəaliyyət göstərən, həmin müştərinin mənafeyi üçün qiym

  Tam oxu »
 • broker müqaviləsi

  Broker və müştəri arasında bağlanılan broker xidmətləri üzrə müqavilə

  Tam oxu »
 • brokerlik

  Muzd müqabilində sifarişçiyə vasitəçilik xidmətləri göstərmək

  Tam oxu »
 • BTC Sistemi

  Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Respublikası arasında xam neftin Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri vasitəsilə Azərbaycan Respub

  Tam oxu »
 • buraxılış rejimi

  Şəxslərin və ya nəqliyyat vasitələrinin mühafizə olunan obyektə nəzarətsiz girişi (çıxışı), habelə bu obyektə əmlakın nəzarətsiz gətirilməsi və ya bu

  Tam oxu »
 • buraxılışın dayandırılması

  Seçilmiş gömrük rejiminə uyğun olaraq malların buraxılışına dair qəbul edilmiş qərarın müddətinin gömrük orqanları tərəfindən uzadılması

  Tam oxu »
 • büdcə

  Azərbaycan Respublikasının müvafiq dövlət hakimiyyəti və özünüidarəetmə orqanları vasitəsilə dövlətə və bələdiyyələrə məxsus vəzifə və funksiyaları ye

  Tam oxu »
 • büdcə artıqlığı

  profisit Büdcə gəlirlərinin büdcə xərclərindən artıq olan məbləği

  Tam oxu »
 • büdcə gəlirləri

  Azərbaycan Respublikasının, Naxçıvan Muxtar Respublikasının və yerli özünüidarəetmə orqanlarının müvafiq qanunvericilik aktları ilə müəyyən olunmuş qa

  Tam oxu »
 • büdcə xərcləri

  Büdcə təsnifatına uyğun olaraq dövlət büdcəsindən, Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsindən və yerli büdcələrdən qanunvericiliklə nəzərdə tutulan t

  Tam oxu »
 • büdcə ili

  Yanvar ayının 1-dən dekabr ayının 31-dək olan bir illik dövr

  Tam oxu »
 • büdcə kəsiri

  defisit Büdcə xərclərinin gəlirlərlə təmin olunmayan məbləği

  Tam oxu »
 • büdcə ssudaları

  Dövlət büdcəsindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə, yerli büdcələrə və hüquqi şəxslərə, yerli büdcələrdən bələdiyyə təşkilatlarına qaytarılm

  Tam oxu »
 • büdcə təsnifatı

  Dövlət büdcəsinin, Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinin, yerli büdcələrin və büdcədənkənar dövlət fondlarının gəlirlərinin, xərclərinin və maliy

  Tam oxu »
 • büdcə təşkilatı

  Büdcə smetası əsasında fəaliyyəti tamamilə və ya qismən büdcə vəsaiti hesabına maliyyələşdirilən, hesablaşma hesabı olmayan qeyri-kommersiya təşkilatı

  Tam oxu »
 • büdcədənkənar dövlət fondları

  Qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət tərəfindən hüquqi şəxs qismində təsis edilmiş və dövlət büdcəsindən kənar müstəqil büdcəyə malik olan məqsədli döv

  Tam oxu »
 • büdcənin tərtibi prosesində iştirak edən təşkilatlar

  Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları və onların struktur bölmələri, büdcə gəlirlərinin icrasını təmin edən orqanlar, dövlət büdcəsindən maliyyə

  Tam oxu »
 • BYD

  1975-ci il BYD Konvensiyasının tələblərinə uyğun müəyyən edilmiş qaydalara riayət etməklə, göndərən gömrük orqanından təyinat gömrük orqanına qədər yü

  Tam oxu »
 • BYD əməliyyatı

  Razılığa gələn tərəfin göndərən və ya giriş (aralıq) gömrük orqanından təyinat və ya çıxış (aralıq) gömrük orqanına qədər həyata keçirilən BYD daşımal

  Tam oxu »
 • BYD əməliyyatının başa çatması

  Razılığa gələn tərəfin gömrük orqanları tərəfindən konkret BYD əməliyyatının lazımi qaydada dayandırılması faktının qəbul edilməsi deməkdir

  Tam oxu »
 • BYD əməliyyatının başlanğıcı

  Nəzarət məqsədi üçün yol nəqliyyatı vasitəsi, nəqliyyat vasitələri qatarı və ya konteynerin yük və ona aid olan BYD kitabçası ilə birlikdə göndərən və

  Tam oxu »
 • BYD əməliyyatının dayandırılması

  Nəzarət məqsədi üçün yol nəqliyyat vasitəsi, nəqliyyat vasitələri qatarı və ya konteynerin yük və ona aid olan BYD kitabçası ilə birlikdə təyinat və y

  Tam oxu »
 • BYD kitabçasının sahibi

  Konvensiyanın müvafiq müddəalarına əsasən BYD kitabçasının verildiyi və adından göndərən gömrük orqanına BYD prosedurası altında yükün yerləşdirilməsi

  Tam oxu »
 • camaşırxana

  Xidmət obyekti olub xüsusi avadanlıqlarla təmin olunmaqla sifariş əsasında paltarların, yataq ləvazimatlarının, iaşə obyektləri üçün süfrələrin, əl də

  Tam oxu »
 • canlı yayım

  Teleradio verilişlərinin əvvəlcədən lentə alınmadan birbaşa ötürülməsi

  Tam oxu »
 • cari icarə

  Maliyyə icarəsindən fərqli olan istənilən icarə

  Tam oxu »
 • cari kreditlər

  Müqavilədə nəzərdə tutulmuş tarixlərə əsas məbləği və faizləri ödənilən kreditlər

  Tam oxu »