UMMİ

ana (Bir çox mürəkkəb antroponimlərin yaranmasında iştirak edir).
UMLEYLA
UMNİSƏ