VAQEƏ

Bax: vaqiə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

VAĞYA ƏRƏB
VAQİƏ