YAFƏT

genişlik, açıqlıq (Nuh peyğəmbərin oğlu); etnonim.
YAFƏS
YAĞMUR