YARALAN

sevgili alan, gözəl alan, evlənən (“General-yaranal” sözünün təhrif edilmiş forması da ola bilər).
YANVAR
YARALI