ƏBLƏQ

ə. 1) alaca, ala, ala-bula; 2) ayağı ala (heyvan haqqında).

ƏBLƏHİ
ƏBNA

Digər lüğətlərdə