YÜKLƏDİLMƏ

Yüklədilmək”dən f.is.
YÜKQALDIRAN
YÜKLƏDİLMƏK

Digər lüğətlərdə