Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • YİV

  is. 1. Bir şeyin digərinə girib birləşməsi üçün açılan oyuq. Çərçivə yivi. Pəncərə yivi. 2. Eyni məqsəd üçün boru və s

  Tam oxu »
 • YİVAÇAN

  is. Yiv açmağa məxsus alət

  Tam oxu »
 • YİVLİ

  sif. Yivi olan, yiv açılmış. Yivli tüfəng (lüləsinin içində yiv olan tüfəng)

  Tam oxu »
 • YİYƏ

  is. Hər hansı bir şey üzərində mülkiyyət hüququ olan adam; sahib. Oğul, Rövşən, get, buzov yiyəsinə pul ver, razı sal

  Tam oxu »
 • YİYƏLƏNMƏ

  “Yiyələnmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • YİYƏLƏNMƏK

  f. 1. Zorla və qeyri-qanuni surətdə bir şeyə sahib olmaq. Özgənin malına yiyələnmək. Kitabıma yiyələndi

  Tam oxu »
 • YİYƏLİ

  sif. Yiyəsi, sahibi olan

  Tam oxu »
 • YİYƏLİK

  is. Sahib olma, yiyə durma; sahiblik. □ Yiyəlik etmək – sahiblik etmək, bir sahib kimi idarə etmək, öz əlində saxlamaq

  Tam oxu »
 • YİYƏSİZ

  sif. Yiyəsi, sahibi olmayan; sahibsiz. Yiyəsiz ev. Yiyəsiz mülk. Yiyəsiz bağ. // Baxımsız. Yiyəsiz uşaq

  Tam oxu »
 • YİYƏSİZLİK

  is. 1. Sahibi, yiyəsi olmama; sahibsizlik, baxımsızlıq. 2. məc. Tənhalıq, adamsızlıq. Nə işıltı, nə də çıraq; Nə bir qara daxma var; Hər yer bütün yiy

  Tam oxu »
 • YOD

  [yun. iodes] Başlıca olaraq dəniz yosunlarından istehsal edilən tünd-boz rəngli, metal kimi parıldayan kristallik maddə (kimyəvi element)

  Tam oxu »
 • YODLAMA

  “Yodlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YODLAMAQ

  f. Yod sürtmək, yod vurmaq. Yaranı yodlamaq

  Tam oxu »
 • YODLU

  sif. 1. Tərkibində yod olan. Yodlu maddə. Yodlu dərman. Yodlu su. 2. Yoda batmış, yod sürtülmüş

  Tam oxu »
 • YODOFÓRM

  [yun.] əcz. Təbabətdə antiseptik dərman kimi işlədilən kəskin qoxulu yod preparatı

  Tam oxu »
 • YOĞRULMA

  “Yoğrulmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YOĞRULMAQ

  məch. 1. Təzyiq altında, yaxud əl və s. ilə ovuşdurularaq yayğın hala gətirilmək (xəmir və s.). 2. məc

  Tam oxu »
 • YOĞRULMUŞ

  “Yoğrulmaq”dan f.sif. Yoğrulmuş xəmir

  Tam oxu »
 • YOĞUN

  sif. 1. Həcmcə, en etibarilə böyük, geniş olan; qalın. Yoğun ağac. Yoğun ip. // Kök, dolğun, ətli-canlı

  Tam oxu »
 • YOĞUNBALDIR

  sif. Baldırları yoğun olan

  Tam oxu »
 • YOĞUNBOYUN

  bax boynuyoğun. Hər bir şəhərimizdə ildə 10-15 imam ehsanı verən olur ki, yoğunboyun mollaları, şişpapaq tacirləri, … qızıl təkbənd nücəbaları çaylayı

  Tam oxu »
 • YOĞUNCA

  sif. Çox yoğun. Yoğunca bir adam olan Mehman dayı yerindən qalxıb kürsünün dalına gəldi. Ə.Sadıq

  Tam oxu »
 • YOĞUNDİMDİK

  sif. Dimdiyi yoğun olan. Yoğundimdik quş

  Tam oxu »
 • YOĞUNDODAQ

  sif. Dodaqları yoğun olan. Yoğundodaq adam

  Tam oxu »
 • YOĞUNQARIN

  sif. Qarnı yoğun, yekə olan; qarnıyoğun, yekəqarın

  Tam oxu »
 • YOĞUNQURŞAQ

  is. köhn. zar. Keçmişdə mollalara, axundlara verilən istehzalı ad. Elə iş baş verər yoğunqurşaqdan; Həq bilir ki, çıxmaz nadan uşaqdan

  Tam oxu »
 • YOĞUNLAMA

  “Yoğunlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YOĞUNLAMAQ

  f. 1. Həcm etibarilə artıb böyümək, yoğun olmaq. 2. məc. dan. Ciddiləşmək, böyümək, ciddi şəkil almaq

  Tam oxu »
 • YOĞUNLANMA

  “Yoğunlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YOĞUNLANMAQ

  f. 1. bax yoğunlamaq 1-ci mənada. 2. Kobudlaşmaq

  Tam oxu »
 • YOĞUNLAŞDIRILMA

  “Yoğunlaşdırılmaq” dan f.is

  Tam oxu »
 • YOĞUNLAŞDIRILMAQ

  məch. 1. Daha yoğun (qalın) edilmək. 2. məc. dan. Ciddiləşdirilmək, böyüdülmək, şişirdilmək

  Tam oxu »
 • YOĞUNLAŞDIRMA

  “Yoğunlaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YOĞUNLAŞDIRMAQ

  f. 1. Daha yoğun etmək; yoğunlatmaq. 2. məc. dan. Daha da ciddiləşdirmək; böyütmək, şişirtmək. Məsələni yoğunlaşdırmaq lazım deyil

  Tam oxu »
 • YOĞUNLAŞMA

  “Yoğunlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YOĞUNLAŞMAQ

  f. 1. Daha da yoğun olmaq. 2. bax yoğunlamaq

  Tam oxu »
 • YOĞUNLUQ

  is. 1. Yoğun şeyin hal və keyfiyyəti. Ağacın yoğunluğu. İpin yoğunluğu. 2. Köklük, ətlilik, canlılıq, şişmanlıq

  Tam oxu »
 • YOĞURMA

  “Yoğurmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YOĞURMAQ

  f. Qatı bir maddəni əzib qarışdırmaqla yayğın hala salmaq. Xəmir yoğurmaq. Palçıq yoğurmaq. – Nə yoğurdum, nə yapdım; Hazırca kökə tapdım

  Tam oxu »
 • YOĞURT

  is. Qatıq

  Tam oxu »
 • YOĞURTAŞI

  is. Qatıqaşı

  Tam oxu »
 • YOĞURTDURMA

  “Yoğurtdurmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YOĞURTDURMAQ

  bax yoğurtmaq

  Tam oxu »
 • YOĞURTDURULMA

  “Yoğurtdurulmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YOĞURTDURULMAQ

  “Yoğurtdurmaq”dan məch

  Tam oxu »
 • YOĞURTMA

  “Yoğurtmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YOĞURTMAQ

  icb. Başqasına yoğurma işi gördürmək. Xəmir yoğurtmaq

  Tam oxu »
 • YOĞURUCU

  sif. xüs. Yoğurmaq üçün olan, yoğuran. Yoğurucu maşın

  Tam oxu »
 • YOX

  əd. 1. Xəbər mənasında. Bir şeyin hazırda, yaxud ümumiyyətlə olmadığını bildirir (var ziddi). Yeməyi bol, iştahası yox

  Tam oxu »
 • YOXALMA

  “Yoxalmaq”dan f.is

  Tam oxu »