YÜKSƏKMOLEKULLU

yüksəkmolekullu birləşmələr fiz. – molekulları zəncirlər şəklində qurulmuş maddələr.
YÜKSƏKMƏHSULLU
YÜKSƏKVƏZİFƏLİ

Digər lüğətlərdə