Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində O sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

üçüncü şəxs əvəzliyinin təki; haqqında danışılan və ya göstərilən şəxsi bildirir. O gəldi. – Aşıq Qərib sözün deyər avazla; Dindirəndə canım alar o, nazla. “Aşıq Qərib”. İndi Ziba hər axşam onun yanına gəlib, ona bir çox şeylər danışıb nəql edirdi. S.Hüseyn.
← O₁

azərbaycan əlifbasının iyirmi birinci hərfi.

O₃ →

iş. əvəz. 1. Zaman və ya məkan daxilində bilavasitə göz qabağında olmayan, yaxud uzaq olan şeyi göstərir, həm də ismə konkretlik verir (bu müqabili).