Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • OY

  bax ay2 2-ci mənada. [Xanım:] Oy, nə qədər qorxuncsunuz, ya rəbbi! – dedi. H.Nəzərli. [Gülçöhrə:] Oy, qorxdum a… Ü

  Tam oxu »
 • OYADICI

  sif. Oyadan, təsir edən, doğuran, törədici. İştahaoyadıcı dərmanlar

  Tam oxu »
 • OYAQ

  sif. 1. Yatmamış, yuxulamamış, yuxuya getməmiş. Kim yatmış, kim oyaq? – [Miraxur Səfərə:] Yuxuda boğazıma kəmsik salıb məni boğmaq istəyiblər

  Tam oxu »
 • OYAQLIQ

  is. 1. Yuxuda olmayan adamın halı; oyaq. □ Yuxu ilə oyaqlıq arasında – yarıyuxulu halda. Mansur dizi üstə oturub baxırdısa da, heç bir şey görməyib yu

  Tam oxu »
 • OYALAMAQ

  f. Qurdalamaq, qarışdırmaq, altını üstünə çevirmək

  Tam oxu »
 • OYANDIRICI

  bax oyadıcı

  Tam oxu »
 • OYANDIRMA

  “Oyandırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OYANDIRMAQ

  1. Oyatmaq, yuxudan durğuzmaq. Uşağı oyandırmaq. 2. məc. Hərəkətə gətirmək, doğurmaq, törətmək, qızışdırmaq, gücləndirmək

  Tam oxu »
 • OYANIQ

  bax oyaq

  Tam oxu »
 • OYANIQLIQ

  bax oyaqlıq. [Cəmil bəy:] Hər uyuyan oyandığı zaman başı ucunda sənin kimi bir mələk görəcəyini düşünsəydi, şübhəsiz, uyumağı, oyanıqlığa tərcih edərd

  Tam oxu »
 • OYANIŞ

  is. Oyanma; oyanma işi. Buludlar parçalanır, torpaq buğlanır, otlar baş qaldırır, quşlar civildəşməyə başlayırdı

  Tam oxu »
 • OYANMA

  “Oyanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OYANMAQ

  f. 1. Yuxudan ayılmaq, gözlərini açmaq. Sübh tezdən yuxudan oyanan kimi eşitdim, … rəiyyətin birinin evində qilüqal səsi gəlir

  Tam oxu »
 • OYATMA

  “Oyatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OYATMAQ

  f. 1. Yuxudan durğuzmaq, oyandırmaq, oyanmasına səbəb olmaq, oyanmağa məcbur etmək. Bir gün sübh tezdən Pərinisə yuxudan ayılıb başladı Kərbəlayı Məhə

  Tam oxu »
 • OYDURMA

  “Oydurmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OYDURMAQ

  icb. 1. Oyuq açdırmaq, qazdırmaq

  Tam oxu »
 • OYKONİM

  is. [yun.] Yaşayış məntəqələrinin adını bildirən xüsusi isimlər; sözlər

  Tam oxu »
 • OYLAQ

  is. 1. Məskən, yer, meydan. [Aşıq Cünun:] Mərd oylağı Çənlibeldi; Məhbub xanım, bizim yerlər. “Koroğlu”

  Tam oxu »
 • OYMA₁

  1. “Oymaq1”dan f.is. 2. is. Ağac, daş, sümük, metal və s. üzərinə həkk olunan və ya oyulmaqla açılan bəzək, zinət, naxış

  Tam oxu »
 • OYMA₂

  “Oymaq2”dan f.is

  Tam oxu »
 • OYMAÇI

  is. Oyma ustası (bax oyma1 2-ci mənada)

  Tam oxu »
 • OYMAÇILIQ

  is. Oymaçı sənəti, oyma işləri ilə məşğul olma (bax oyma1 2-ci mənada)

  Tam oxu »
 • OYMAQ₄

  is. köhn. Kənd, el. [Quldurlardan biri:] Niyə, bir oymağın adamları deyilikmi? Ə.Haqverdiyev. Səfər əslən Qılınclar oymağından olub uşaqlığını kənddə

  Tam oxu »
 • OYMAQ₃

  is. Tikiş tikərkən iynə batmamaq üçün barmağa keçirilən bir ucu bağlı metal və ya başqa materialdan qalpaqcıq; üskük

  Tam oxu »
 • OYMAQ₂

  bax ovuşdurmaq. [Kərəm:] Mən baxardım, didarından doyardım; Gizlingizlin bağrım başın oyardım. “Əsli və Kərəm”

  Tam oxu »
 • OYMAQ₁

  bax ovmaq1 2-ci mənada. Su axarkən yeri oyub çuxurlar, oyuqlar əmələ gətirərdi. S.S.Axundov

  Tam oxu »
 • OYNAĞAN

  sif. və is. Çox oynayan, daim oynayan, oynamağı sevən; oynaq. Oynağan yorulmaz. (Ata. sözü). Qəlbə fərəh verən şirin muraddır; Nəşəmiz oynağan bir şux

  Tam oxu »
 • OYNAQ₃

  bax oylaq. Tərpətdi düzlərlə Qanığa tərəf; Qaçaqlar oynağı Samuxa tərəf. H.K.Sanılı. Şirnuxu kəndinin yanında, Nəbi ilə Həcərin oynaqlarından birisi o

  Tam oxu »
 • OYNAQ₂

  is. anat. Buğum, məfsəl

  Tam oxu »
 • OYNAQ₁

  sif. 1. Mütəhərrik, oynar, oynayan, daim hərəkətdə olan. O baxışlarda dalğadan oynaq; Bir şəfəq var ki, nurdan şəffaf! A

  Tam oxu »
 • OYNAQLAMA

  “Oynaqlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OYNAQLAMAQ

  f. Atılıb-düşmək, oynamaq. Quzular oynaqlayır. – Gedək görək uşaqlar; Bağda nə cür oynaqlar. A.Səhhət

  Tam oxu »
 • OYNAQLAŞMA

  “Oynaqlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OYNAQLAŞMAQ

  qarş. Birgə atılıbdüşmək, bir yerdə oynamaq (çoxları haqqında). Uşaqlar oynaqlaşırlar. – Kəndin ötəsində-bərisində yumurtadan yeni çıxmış cücələr, oyn

  Tam oxu »
 • OYNAQLIQ

  is. 1. Oynaq şeyin halı; mütəhərriklik, qərarsızlıq. Payız havasının oynaqlığındanmı, yoxsa Bakı ilə buranın arasındakı məsafənin uzaq olmasındanmı, n

  Tam oxu »
 • OYNAMA

  “Oynamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OYNAMAQ

  f. 1. Oyuncaqla, yaxud əyləncə üçün olan oyunlardan biri ilə məşğul olmaq, onunla vaxtını keçirmək; əylənmək

  Tam oxu »
 • OYNANILMA

  “Oynanılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OYNANILMAQ

  “Oynamaq”dan məch. Bir otaqdan nərdin şaqqıltısı eşidilir, o biri otaqda gərgin sükut içində şahmat oynanılırdı

  Tam oxu »
 • OYNANMA

  “Oynanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OYNANMAQ

  bax oynanılmaq. Tamaşanın ikinci pərdəsi oynanırdı. Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • OYNAR

  sif. 1. Oynayan, bir yerdə durmayan, qərar tapmayan, daim hərəkətdə olan, tərpənən. 2. Rəqqas, kəfgir (saatda)

  Tam oxu »
 • OYNARLIQ

  is. 1. Oynaq şeyin hal və keyfiyyəti. 2. Oynaqlıq (3-cü mənada)

  Tam oxu »
 • OYNAŞ

  bax aşna 2-ci mənada. Oynaşa ümid olan ərsiz qalar. (Ata. sözü). [Məsmə:] [Ərim] elə zənn edirdi ki, guya mənim yanıma gələn oynaşlarım var imiş

  Tam oxu »
 • OYNAŞMA

  “Oynaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OYNAŞMAQ

  qarş. 1. Bir-biri ilə oynamaq; əylənmək. İki çəlimsiz körpə çarpayının üstündə oynaşırdı… Çəmənzəminli

  Tam oxu »
 • OYNATDIRMA

  “Oynatdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • OYNATDIRMAQ

  icb. Oynamağa məcbur etmək. Bəzən mötəbər adamların oğlunu yerindən qaldırıb toyda oynatdırardı. H.Sarabski

  Tam oxu »
 • OYNATMA

  “Oynatmaq”dan f.is

  Tam oxu »