Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • OPÁL

  [lat.] Bəzi növləri qiymətli sayılan şəffaf şüşəvari daş

  Tam oxu »
 • ÓPERA

  [ital.] 1. Teatrda ifa olunmaq üçün instrumental musiqili dram əsəri, habelə iştirak edən şəxslərin əsərin sözlərini musiqinin müşayiəti ilə (hava ilə

  Tam oxu »
 • OPERASİYA

  [lat. operatio – təsir] Bəzi xəstəliklər, yaxud yaralanmalar zamanı müalicə məqsədilə icra edilən cərrahlıq əməliyyatı

  Tam oxu »
 • OPERATİ́V

  sif. [lat.] 1. Hərbi əməliyyata aid olan. Operativ plan. Operativ məlumat. 2. Bir işi bilavasitə, əməli surətdə həyata keçirən, görən

  Tam oxu »
 • OPERATİVLİK

  is. Operativ olma (bax operativ 2-ci mənada)

  Tam oxu »
 • OPERÁTOR

  [lat.] 1. xüs. Mürəkkəb mexanizmlərin işini idarə edən və ya müəyyən istehsal prosesinin icrasına cavabdeh olan yüksək ixtisaslı fəhlə

  Tam oxu »
 • OPERATORLUQ

  is. Operatorun işi, vəzifəsi

  Tam oxu »
 • OPERÉTTA

  [ital.] Oxumaq, rəqs və danışmaqla əlaqələndirilən gülməli musiqili səhnə əsəri. Ü.Hacıbəyovun operettaları

  Tam oxu »
 • OPPONÉNT

  [lat. opponentis – etiraz edən] Mübahisədə, müzakirədə, disputda və s.-də birinin fikrinə, dəlilinə, mülahizəsinə etiraz, yaxud onları təkzib ilə çıxı

  Tam oxu »
 • OPPONENTLİK

  is. Opponent olma, opponent kimi çıxış etmə (dissertasiya müdafiəsində, elmi disputda). Opponentlik etmək

  Tam oxu »
 • OPPORTUNİST

  [lat.] 1. Opportunizm tərəfdarı, opportunizm siyasəti yeridən adam. 2. Opportunizmə aid olan, opportunizm məsləkli

  Tam oxu »
 • OPPORTUNİSTCƏSİNƏ

  zərf Opportunist kimi, opportunistə yaraşan bir tərzdə. Opportunistcəsinə hərəkət etmək

  Tam oxu »
 • OPPORTUNİ́ZM

  [fr. opportunis – faydalı] Fəhlə hərəkatında və proletar partiyalarında marksizm-leninizmə zidd cərəyan; opportunizm proletariatın sinfi mənafeyini bu

  Tam oxu »
 • OPTİ́K₁

  sif. [yun.] 1. Optikaya aid olan. Optik cihazlar. 2. Optika hadisələrinə aid olan; işığın inikası və sınması qanunları üzündən törəyən, əmələ gələn

  Tam oxu »
 • ÓPTİK₂

  [yun.] 1. Optika mütəxəssisi. 2. Optik şüşə və cihazlar hazırlayan usta

  Tam oxu »
 • ÓPTİKA

  [yun. optike] 1. Fizikanın işıq, onun xassə və qanunlarından bəhs edən şöbəsi. Optika qanunları. 2. top

  Tam oxu »
 • OPTİMÁL

  sif. [lat. optimus – yaxşı] kit. Ən əlverişli, ən münasib, ən müvafiq. Ən optimal əkin dövrü. Optimal şərait

  Tam oxu »
 • OPTİMİ́ST

  [lat.] Optimizmə mail adam; nikbin

  Tam oxu »
 • OPTİMİSTCƏSİNƏ

  zərf Nikbincəsinə

  Tam oxu »
 • OPTİMİSTLİK

  is. Optimist (nikbin) adamın hal və sifəti; nikbinlik

  Tam oxu »
 • OPTİMİ́ZM

  [lat. optimus – yaxşı] Həyatda hər şeyi yaxşı görmə, gələcəyə inam meyli və buna görə də özünü həmişə gümrah, şən hiss etmə; nikbinlik

  Tam oxu »
 • ORA

  zərf (bəzən əvəzlik mənasında işlənir). O yer. Ora nə yaxşı yerdir? Ora haçan gedəcəksən? – Keçdi çox illər, olmadı orda; Bir müsafir gəlib sirab olsu

  Tam oxu »
 • ORA-BURA

  zərf 1. Həm ora, həm bura; o tərəf-bu tərəfə, hər tərəfə. Ora-bura qaçmaq. – [Nəsir] yenə əvvəlki kimi ora-bura yortan … idi

  Tam oxu »
 • ORADA

  zərf (bəzən əvəzlik mənasında işlənir). O yerdə. Orada heç kəsi görmədim. – [Cavad:] Orada hava başqa rəngdədir

  Tam oxu »
 • ORADA-BURADA

  zərf Müxtəlif yerlərdə; həm orada, həm də burada; adda-budda yerdə. Camaat vəkilləri yığılıb koma-koma oradaburada söhbət edirdilər

  Tam oxu »
 • ORADACA

  zərf . 1. Həmin o yerdə, lap orada. Oradaca dayandım. – [Usta:] Qan məni götürdü, yıxılıb oradaca qaldım

  Tam oxu »
 • ORADAKI

  sif. 1. O yerdə olan, o yerdə duran, o yerdəki. Oradakı kitabları oxu. Oradakı binalar qəşəngdir. 2. Bəzən əvəzlik mənasında işlənir

  Tam oxu »
 • ORADAN

  zərf (bəzən əvəzlik mənasında işlənir). O yerdən. Oradan gəlirəm. – [Hacı:] Qəlbim alışıb bu macəradan; Tez qapdım o tifli mən oradan

  Tam oxu »
 • ORADAN-BURADAN

  zərf . 1. Bir yerdən deyil, müxtəlif yerlərdən. Oradan-buradan yüz manat tapdım. 2. Müxtəlif mənbələrdən, ayrı-ayrı məxəzlərdən

  Tam oxu »
 • ORÁKUL

  is. [yun.] Antik dövrdə qeybdən xəbər verən kahin; falçı, rəmmal

  Tam oxu »
 • ORAQ

  is. Taxıl, ot və s. biçmək üçün qısadəstəli, yarımdairəvi kəsici kənd təsərrüfatı aləti. Oraqla ot biçmək

  Tam oxu »
 • ORAQÇI

  is. məh. Biçinçi

  Tam oxu »
 • ORAQÇILIQ

  is. məh. Biçinçilik

  Tam oxu »
 • ORAQLAMA

  “Oraqlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ORAQLAMAQ

  f. Oraqla biçmək. Otu oraqlamaq

  Tam oxu »
 • ORAQLANMA

  “Oraqlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ORAQLANMAQ

  məch. Oraqla biçilmək. Zəmi oraqlandı

  Tam oxu »
 • ORAQLATMA

  “Oraqlatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ORAQLATMAQ

  icb. Oraqla biçdirmək. Sahəni oraqlatmaq

  Tam oxu »
 • ORAQLI

  sif. Əlində oraq olan, oraqla işləyən. Oraqlı biçinçi

  Tam oxu »
 • ORAQVARİ

  sif. Oraq şəklində, orağa oxşayan, oraq kimi; yarımdairəvi. Qarayonca cinsinin paxlaları oraqvaridir

  Tam oxu »
 • ORALI

  sif. O yer əhalisindən olan, o yerli. Mən oralı deyiləm

  Tam oxu »
 • ORANJERÉYA

  [fr.] İlin soyuq fəsillərində tərəvəz, gül, meyvə və s. yetişdirmək üçün şüşəbəndli yer; istixana. Oranjereyada pomidor əkmək

  Tam oxu »
 • ORANQUTÁNQ

  [malay. orangutang – meşə adamı] İnsanaoxşar iri meymun. [Həsən bəy:] …Mən özüm də meymuna bənzəyirəm

  Tam oxu »
 • ORATÓRİYA

  [ital.] Xor, solist müğənnilər və orkestr tərəfindən konsertlərdə ifa olunmaq üçün yazılmış dramatik mövzulu iri musiqi əsəri

  Tam oxu »
 • ORBİ́T

  [lat.] 1. astr. Göy cisminin hərəkət etdiyi yol. Marsın orbiti. // Süni peyklərin, kosmik gəmilərin hərəkət etdiyi yol

  Tam oxu »
 • ORD

  is. Ağız boşluğunun yanaqlar tərəfində olan hissələrindən biri. [Xanməmməd] ordlarının ikisi də şişik bir halda şəhərin yeni xəbərlərini nağıl eləməyə

  Tam oxu »
 • ORDEN₂

  [lat.] Katolik kilsəsinin müəyyən məramnaməsi olan rahib və ya rıtsar-rahib icması; təriqət. Dominikan ordeni

  Tam oxu »
 • ORDEN₁

  [alm. orden, lat. ordo – sıra, dərəcə] Hərbi və ya mülki xidmətlərə görə dövlət tərəfindən verilən müxtəlif dərəcəli və adlı fərqlənmə nişanı

  Tam oxu »
 • ORDENLİ

  sif. Ordeni olan, ordenlə təltif edilmiş (bax orden1). Ordenli qəhrəman. – [Qəhrəman:] Həmin bu gördüyünüz ordenli Narıngül mənim anamdır

  Tam oxu »