f. Mövhumata inananların təsəvvürüncə cadu ilə öz təsiri altına almaq; ovsunlamaq.
← CADULAMA

“Cadulamaq”dan f.is.

CADU-PİTİK →

bax cadu 1-ci mənada.