Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

 • DİB

  DİB – BAŞ Başı, dibi qar, boran; Papaq geymiş dumandan (A.Şaiq). DİB – ÜZ Sanki qalxmaq istəyir göyə dənizin dibi (R

  Tam oxu »
 • DİK

  DİK – ALÇAQ Girdmanın igid sərkərdəsi meydanda dik bir yerdə görünərdi (M.Hüseyn); Qarşıda yol qırağında olan alçaq daxmalarda, uca ağaclar, dəmir dir

  Tam oxu »
 • DİKBAŞ

  DİKBAŞ – MÜLAYİM Hər xalqın dikbaş, lovğa cavanları da olur, səmimi, gözəl qızları da (S.Vəliyev); Xasiyyətcə çox mülayim adamdır (A

  Tam oxu »
 • DİKBAŞLIQ

  DİKBAŞLIQ – TƏVAZÖKARLIQ Dikbaşlığın axırı budur (A.Şaiq); Şərəf oğlu dostunun bu hərəkətini təvazökarlıq sayıb ürəkdən razı qalırdı (M

  Tam oxu »
 • DİKDİR

  DİKDİR – DƏRƏ O biri tərəfdən isə yenə bir dikdir var idi (S.Vəliyev); Dərələrdən və çaylardan duman qalxırdı (S

  Tam oxu »
 • DİKƏLMƏK

  DİKƏLMƏK – ƏYİLMƏK Züleyxa və Balaxanım adını eşidər-eşitməz, papirosları yerdə qoyub dikəldi (C.Cabbarlı); Əyilib yerdən pencəyini götürdü

  Tam oxu »
 • DİQQƏTLƏ

  DİQQƏTLƏ – AYAQÜSTÜ Aslan adamları diqqətlə gözdən keçirirdi (S.Vəliyev); Malik camaatın rahat olduğunu görüb ayaqüstü mitinqi bağladı (M

  Tam oxu »
 • DİQQƏTLİ

  DİQQƏTLİ – HUŞSUZ Aslan onu diqqətli və davamlı süzüb oturmaq üçün yer göstərdi (M.İbrahimov); Bayram balkonda durmasına baxmayaraq, sanki huşsuz, fik

  Tam oxu »
 • DİLCAVABI

  DİLCAVABI – YAZILI Əmanətim də, dilcavabı sifarişim də var (A.Şaiq); Mənə yazılı cavab verərsiniz

  Tam oxu »
 • DİLƏNÇİ

  DİLƏNÇİ – DÖVLƏTLİ İndi dilənçi sifətində gəzirəm. Deməli, dövlətli, varlı bir bəy idim (Ə.Haqverdiyev)

  Tam oxu »
 • DİLƏNMƏK

  DİLƏNMƏK – VARLANMAQ Mən də elsiz-obasız bir qoca dilənçiyəm. Kəndlərdə dilənirəm (S.S.Axundov); Nurcabbar var-dövlətə də, varlanmaq ehtirası ilə özün

  Tam oxu »
 • DİLGİR

  DİLGİR – ŞƏN Mənə giley yazan şagirdlərdən mən özüm çox artıq dərəcədə dilgirəm (C.Məmmədquluzadə);

  Tam oxu »
 • DİLXOR

  DİLXOR – ŞAD General bu gün çox dilxor idi (S.Rəhman); Biz buna çox şadıq (İ.Əfəndiyev)

  Tam oxu »
 • DİLXORLUQ

  DİLXORLUQ – ŞADLIQ Pirinin dilxorluğu bir anda sovuşdu (İ.Əfəndiyev); Sarışın olan yerdə hər zaman gülüşmə, şadlıq başlardı (S

  Tam oxu »
 • DİLLƏŞMƏK

  DİLLƏŞMƏK – BARIŞMAQ Onunla dilləşmə, çəkil, get (A.Şaiq); Sabah ikisini də danlayıb barışdıracağam (Ə

  Tam oxu »
 • DİLLİ

  DİLLİ – HƏYALI Sən də anan kimi dillisən (S.Vəliyev); ...Ananın yanında cavan oğlandan daha çox həyalı bir gəlin kimi dolanan Səməd, indi ananın da be

  Tam oxu »
 • DİLLİLİK

  DİLLİLİK – QARADİNMƏZLİK Uşaq adəti xilafına olaraq, bu axşam bir az dillilik edirdi (Ə.Əbülhəsən); Onun qaradinməzliyi gediş-gəlişə maneçilik törətdi

  Tam oxu »
 • DİNAMİK

  DİNAMİK – STATİK Dinamik fellərdə hərəkət, iş, aktivlik, statik fellərdə isə halvəziyyət, passivlik var

  Tam oxu »
 • DİNC

  DİNC – NARAHAT Məmmədhəsən əmi dinc adamdır (C.Məmmədquluzadə); Vahabzadə bu sözün ən yaxşı mənasında narahat bir şairdir (M

  Tam oxu »
 • DİNCƏLMƏK

  DİNCƏLMƏK – İŞLƏMƏK Gah yalquzaq kimi ulayır külək, gah da quduz kimi yatır, dincəlir (S.Vurğun); Mən texnikumu bitirib bir sənət qazanacaqdım, başqal

  Tam oxu »
 • DİNCLİK

  DİNCLİK – NARAHATLIQ Dedim: – Şirin şey varmı həyatda dinclik kimi? (S.Rüstəm); Etiraf etməliyəm ki, bu narahatlıq mənə həm də ləzzət verir (S

  Tam oxu »
 • DİNDAR

  DİNDAR – KAFİR Dindarın bu sözü Mələyin ürəyini yaraladı. Bu kafirlərə inananları haqq yola qaytar (Ə

  Tam oxu »
 • DİNLƏMƏK

  DİNLƏMƏK – SÖYLƏMƏK Rəis sizi məmnuniyyətlə dinləyir (İ.Əfəndiyev); Mən sizə əqidəmi söylədim (M.İbrahimov)

  Tam oxu »
 • DİNMƏK

  DİNMƏK – SUSMAQ Daha dinmədilər; Susdular artıq (M.Rahim)

  Tam oxu »
 • DİNMƏZ

  DİNMƏZ – ZƏVZƏK Eyzən fikirdə, kefsiz, dinməz, yəqin burada bir hikmət vardır (Ü.Hacıbəyov); Çox zəvzək adamdır

  Tam oxu »
 • DİNMƏZLİK

  DİNMƏZLİK – ZƏVZƏKLİK Əsgərin dinməzliyini o buna görə də pis yerə yozmurdu (Ə.Əbülhəsən); Zəvzəkliyinə görə hamı ondan uzaqlaşır

  Tam oxu »
 • DİNSİZ

  DİNSİZ – MÖMİN Dinsizin öhdəsindən imansız gələr (Ata. sözü); Mərhum Zeynəb xanım mömin, müsəlman bir Allah bəndəsi idi (Q

  Tam oxu »
 • DİRÇƏLMƏK

  DİRÇƏLMƏK – XƏSTƏLƏNMƏK Uşaq böyümüş, rəngi açılmış, dirçəlmiş, çevikləşmişdi (Mir Cəlal); Əziz on iki yaşında olanda bərk xəstələnmişdi (Ə

  Tam oxu »
 • DİRİBAŞ

  DİRİBAŞ – MAYMAQ Xala, sən nə diribaş qarısan? (N.Vəzirov); Bir nəfər mənə demişdir ki, bəzi maymaqlar açarı qıfılın içərisinə qoyur (M

  Tam oxu »
 • DİRİBAŞLIQ

  DİRİBAŞLIQ – MAYMAQLIQ Biri o birilərindən diribaşlığı, hazırcavablığıyla seçilirdi (M.Eynullayeva); Maymaqlıq edib Ağasəlimi əldən buraxmısan (C

  Tam oxu »
 • DİRİLİK

  DİRİLİK – YOXLUQ Bir söz ki bir cavanın diriliyinə səbəb olacaq, onu demək günahdır (Ə.Haqverdiyev); Qaynım həmişəki kimi indi də Midhədin yoxluğunu m

  Tam oxu »
 • DİRİLMƏK

  DİRİLMƏK – ÖLMƏK Öləcəyəm, bir də diriləcəyəm (C.Cabbarlı)

  Tam oxu »
 • DİŞİ

  DİŞİ – ERKƏK ...Hər yuvada bircə dişi arı olar, ona şah deyərlər (S.S.Axundov); Erkək atı yəhərləyib minəndə ixtiyarsız olaraq gülürəm (Ə

  Tam oxu »
 • DİŞİCİK

  DİŞİCİK – ERKƏKCİK Bəzi bitkilərin qönçələrində olduğu kimi pambığın qönçəsində də erkəkcik və dişicik var idi (Ə

  Tam oxu »
 • DİŞLƏMƏ

  DİŞLƏMƏ – ŞİRİN Bəlkə, biri çayı şirin içməyəcək. Dişləmə içəcəkdir (S.S.Axundov)

  Tam oxu »
 • DİŞLİ

  DİŞLİ – ÖLÜVAY Özün bilirsən ki, onlar dişli tayfadırlar (İ.Şıxlı); Onun tələsməklə işi yoxdur, ölüvaydır (“Ulduz”)

  Tam oxu »
 • DİVANƏ

  DİVANƏ – AĞILLI Əqlini itirib qız, divanədir (S.Rüstəm); Ağıllı düşmən nadan dostdan yaxşıdır (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • DİVANƏLƏNMƏK

  DİVANƏLƏNMƏK – AĞILLANMAQ Genə bir Leyliveş yarə dil verdi; Könül Məcnun təki divanələnmiş (M.V.Vidadi); İndi Sona lap ağıllanmışdır (“Azərbaycan”)

  Tam oxu »
 • DİVANƏLİK

  DİVANƏLİK – AĞILLILIQ Nə işdir bu, bu nə divanəlikdir eyləyirsən sən? (C.Cabbarlı); Malik onun ağıllılığının səbəbini bilirdi

  Tam oxu »
 • DOĞMA

  DOĞMA – ÖGEY Demək, o sənin üçün doğmadır, amma bu biriləri ögey? (İ.Əfəndiyev). DOĞMA – YAD O yad deyil, mənə doğma baladan artıqdır (A

  Tam oxu »
 • DOĞMAQ

  DOĞMAQ – BATMAQ Yenidən doğmaq üçün batdı. Gözlərdən itdi (S.Rüstəm). DOĞMAQ – ÖLMƏK Bir il sonra Zeynəb oğlan doğdu (M

  Tam oxu »
 • DOĞMALAŞMAQ

  DOĞMALAŞMAQ – YADLAŞMAQ Doğmalar get-gedə yadlaşır, yadlar isə doğmalaşır

  Tam oxu »
 • DOĞMALIQ

  DOĞMALIQ – YADLIQ Ancaq bu küskün səs o doğmalıqdan, o nəvazişdən uzaq idi (M.Eynullayeva); Ancaq indi uşaqlarının yanında özünün yadlığını, özünün za

  Tam oxu »
 • DOĞRU

  DOĞRU – ƏYRİ Qələm əyri kəsilsə də, doğru yazar (Ata. sözü). DOĞRU – YALAN Allah bilir ki, doğru deyirəm! (M

  Tam oxu »
 • DOĞRUÇU

  DOĞRUÇU – YALANÇI Yalançının evi yandı, kimsə inanmadı (Ata. sözü); Deyənlər nə qədər doğruçu, nə qədər alicənab şəxslər imiş (M

  Tam oxu »
 • DOĞRUÇULUQ

  DOĞRUÇULUQ – YALANÇILIQ Müəllim şagirdlərinə doğruçuluğu təbliğ edirdi. Bizcə, yalançılıq ləkəsi ölümdən daha çirkindir (H

  Tam oxu »
 • DOĞRULTMAQ

  DOĞRULTMAQ – GÜNAHLANDIRMAQ Yarməmmədi mühasiblikdən azad edək, hələlik qoyaq aşağı bir işdə özünü doğrultsun (M

  Tam oxu »
 • DOĞRULUQ

  DOĞRULUQ – ƏYRİLİK Doğruluğun dili belədir yalnız (S.Vurğun); Məncə, ona inanmaq olmaz, kimi dindirirsən əyriliyindən dad çəkir (M

  Tam oxu »
 • DOĞULMAQ

  DOĞULMAQ – ÖLMƏK Adamlar bir dəfə doğulur, bir dəfə ölür (F.Kərimzadə)

  Tam oxu »
 • DOĞUM

  DOĞUM – ÖLÜM – Sizin verdiyiniz nömrə Moskvada doğum evidir (S.Qədirzadə); Gözünün içinə baxdı ölümün; Neçə yol torpağa çiləndi qanı (B

  Tam oxu »