Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

 • DUL

  DUL – ƏRLİ Bir neçə ərli qadın oturub, dul Tellinin qeybətini edirdi (“Ulduz”)

  Tam oxu »
 • DUMANLANMAQ

  DUMANLANMAQ – AÇILMAQ Fəqət nəfəsinə ağır bir şey tıxanmış, gözləri dumanlanmışdı (A.Şaiq); Açıldı arzuları; Gözündə çiçək-çiçək (B

  Tam oxu »
 • DUMANLI

  DUMANLI – AÇIQ Maritsa dumanlı gözlərini ona zillədi (S.Vəliyev); Açıq səma, göy qurşağı; Biri sənsən, biri mən (B

  Tam oxu »
 • DUMDURU

  DUMDURU – BULANLIQ Küçənin hər iki tərəfindən dumduru su axırdı (Ə.Vəliyev); Baxışı bulanlıq, gözləri yorğun idi (Ə

  Tam oxu »
 • DURĞUN

  DURĞUN – AXAR Durğun göl olduğu yadıma gəlmir (A.Şaiq); Axar su murdar olmaz (Ata. sözü). DURĞUN – DAŞQIN Şux səslərlə dolu isti yuvalar; Daşqın çayla

  Tam oxu »
 • DURĞUNLUQ

  DURĞUNLUQ – İNKİŞAF Cəfər Cabbarlının vəfatından sonra səhnədə və dramaturgiyada bir durğunluq əmələ gəldi (S

  Tam oxu »
 • DURĞUZMAQ

  DURĞUZMAQ – YATIRTMAQ Mənsur onu durğuzub aparmaq istədisə də, Sitarə mane olub oturtdu (C.Cabbarlı); Mədinə uşaqlarını yatızdırıb, öz işi ilə məşğul

  Tam oxu »
 • DURMADAN

  DURMADAN – ARA-SIRA Əsirdi durmadan birbaşa yellər; Döyürdü bağrını dağ-daşa sellər (S.Vurğun); Ara-sıra tündməcaz arvad da görünürdü (M

  Tam oxu »
 • DURMAQ

  DURMAQ – ƏYLƏŞMƏK Durdum ki, evimizə gedib bu arsızı doydurum (A.Divanbəyoğlu); Onlar əyləşdilər və Sərdarın kefini soruşdular (M

  Tam oxu »
 • DURU

  DURU – BULANIQ Beşinci gün idi ki, kolxozçular bulanıq arx suyunun əvəzində duru şirin su içirdilər (Ə

  Tam oxu »
 • DURULMAQ

  DURULMAQ – BULANMAQ O vaxtdan həftələr, aylar dolandı; Sular gah duruldu, gah da bulandı (S.Vurğun). DURULMAQ – BULAŞMAQ Dünənki bərk qardan sonra gün

  Tam oxu »
 • DURUŞ

  DURUŞ – OTURUŞ Vardı bir əlçatmaz gənclik vüqarı; Qızın duruşunda, oturuşunda (Ə.Cəmil). DURUŞ – YATIŞ Baxışım, duruşum dəyişdi tamam (Ə

  Tam oxu »
 • DUZLU

  DUZLU – ŞİT Hər gün burda darvaza tağı altında duzlu suda pörtlədilmiş qarğıdalı satan yeniyetmə bir oğlan heyrətlə arxadan onu səsləmişdi (Ə

  Tam oxu »
 • DUZSUZ

  DUZSUZ – MARAQLI Şerində bir axıcılıq hiss olunsa da, duzsuzdur. Bu danışıqlardan bir neçəsi maraqlı idi (Ə

  Tam oxu »
 • DÜNƏN

  DÜNƏN – BU GÜN Dünən beş, bu gün şeş (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • DÜNƏNKİ

  DÜNƏNKİ – BAYAQKI Dünənki bu çöllərdə; Axar zümrüd kimi su (M.Seyidzadə); Eynəkli kişinin bayaqkı istehzalı baxışından əsər-əlamət qalmadı (C

  Tam oxu »
 • DÜRTMƏK

  DÜRTMƏK – ÇIXARTMAQ Pası mırıldana-mırıldana əyildi, açılmış kağızı qatlayıb onun qoynuna dürtdü (S.Rəhimov); Yarməmməd portfelindən bir dəstə əzik-üz

  Tam oxu »
 • DÜRÜST

  DÜRÜST – SƏHV Sənin fikrin dürüstdür. Köhnə səhvlərini, keçmiş nöqsanlarını adamların üzünə tez-tez vurmağın nə mənası var (Ə

  Tam oxu »
 • DÜŞKÜN

  DÜŞKÜN – BƏXTƏVƏR Olmasaydı əgər bu üç xoş gün; Mənim ömrüm olurdu düşkün (A.Səhhət); Bəxtəvər başıma, yaxşı tapmışam xoşbəxtliyin yolunu (M

  Tam oxu »
 • DÜŞMƏK

  DÜŞMƏK – ÇIXMAQ Dünya nərdivandır, biri çıxır, biri düşür (Ata. sözü). DÜŞMƏK – QABARMAQ Yenicə çırtlayan günəşin ilk şüaları onların üstünə düşmüşdü

  Tam oxu »
 • DÜŞMƏN

  DÜŞMƏN – DOST O öz dostunu və düşmənini tanıya bilmir (M.S.Ordubadi). DÜŞMƏN – HƏMDƏM Biz bəzən düşməni tanımayırıq

  Tam oxu »
 • DÜŞMƏNLİK

  DÜŞMƏNLİK – AŞINALIQ Dünənki düşmənliyə inanmayırdıq (Ə.Əbülhəsən); Od ilə pambığın nə aşınalığı (Ata

  Tam oxu »
 • DÜŞÜNCƏLİ

  DÜŞÜNCƏLİ – FƏRSİZ Səttar xan olduqca düşüncəli və kədərli idi (M.S.Ordubadi); Ürəyində, o qocadan fərsiz övladına qalan karxana kimi uçulub-dağılıb,

  Tam oxu »
 • DÜŞÜNÜŞMƏK

  DÜŞÜNÜŞMƏK – DOSTLAŞMAQ Sən niyə Şiraslanla düşünüşmüsən? (S.Rəhimov); Fərman da Qədir kişi ilə dostlaşdı (Ə

  Tam oxu »
 • DÜYMƏLƏMƏK

  DÜYMƏLƏMƏK – AÇMAQ Məşədi İbad yaxasını düymələyir (Ü.Hacıbəyov); Qulam qızın yaxasının düymələrini açdı (S

  Tam oxu »
 • DÜYMƏLİ

  DÜYMƏLİ – AÇIQ Əyricə qaşı var, ucu əyməli; Kətan köynək geyib, köksü düyməli. Aşıq Kərəm. Qulam sobanın açıq qapısından yerə düşən közü götürüb içəri

  Tam oxu »
 • DÜYÜN

  DÜYÜN – YAS Uzaq ellərdə yasdır, bizim ellərdə düyün (S.Rüstəm)

  Tam oxu »
 • DÜYÜNLƏMƏK

  DÜYÜNLƏMƏK – AÇMAQ Qadın bu pullara həsrətlə baxdı və nəhayət, onların beşini götürüb çarqatının ucuna düyünlədi (A

  Tam oxu »
 • DÜYÜNLÜ

  DÜYÜNLÜ – AÇIQ İlanlar fışıldayır kol-koslar arasından; Ayağa dolaşan düyünlü kəndir kimi (S.Rüstəm); Simon yol açıqdır, gedə bilərsən (B

  Tam oxu »
 • DÜZ

  DÜZ – DOLAMA Düz yolla getməyi özünə ölüm bilir. Dolama yollarda maşının sizi nə qədər atıb-tutduğunu təsəvvür edin (S

  Tam oxu »
 • DÜZƏLİŞMƏK

  DÜZƏLİŞMƏK – POZULUŞMAQ Əvvəl düzəlişdilər, bir müddət mehriban yaşadılar, sonra nədənsə pozuluşdular

  Tam oxu »
 • DÜZƏLMƏK

  DÜZƏLMƏK – ƏYİLMƏK Döyüşdü gah əyildi; Gah dikəlib, düzəldi (B.Vahabzadə). DÜZƏLMƏK – POZULMAQ Biz belə qanırıq ki, xəyal, fikir və əqidə düzəlməsə, f

  Tam oxu »
 • DÜZƏLTMƏK

  DÜZƏLTMƏK – DAĞITMAQ Faşistlər onları buraya göndərmişdilər ki, dağılmış körpüləri düzəltsinlər. Ancaq bu igidlər, əksinə, uçulmamış körpüləri də dağı

  Tam oxu »
 • DÜZGÜN

  DÜZGÜN – YALAN İti gözləri çox şeylər görür, həssas ağıl isə tam və düzgün nəticə çıxarır. Yalan ayaq tutar, amma yeriməz (Ata

  Tam oxu »
 • DÜZLÜK

  DÜZLÜK – ƏLİƏYRİLİK Gənclik həmişə yüksək və təmiz xəyalların, düzlük və sədaqətin mücəssəməsidir (M

  Tam oxu »
 • DÜZMƏK

  DÜZMƏK – DAĞITMAQ Böyük daşlardan düzüb özümə bir meysərə, səndələ oxşar bir yer qayırmışdım (A.Divanbəyoğlu); Uşaqlar daşları dağıtmağa başladılar (“

  Tam oxu »
 • DÜZÜNƏ

  DÜZÜNƏ – ÇƏPƏKİ Mənim qarşımda düzünə oturdu (T.Hüseynov); Əhməd onu çəpəki süzərək cavab verdi (A.Şaiq)

  Tam oxu »
 • EHMALCA

  EHMALCA – CƏLD Ana ehmalca uşağı qucağına aldı (M.Hüseyn); Mən də cəld ayağa durdum (Y.Əzimzadə)

  Tam oxu »
 • EHMALLI

  EHMALLI – CƏLD O, daşıqçılara yüklərin ehmallı düşürülməsini tapşırdı (S.Rəhimov); Sabir cəld irəli yeridi (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • EHMALLICA

  EHMALLICA – CƏLD Rüstəm bəy diksindi, qolunu ehmallıca xanımın qolundan xilas etdi (Çəmənzəminli); Anası cəld ayağa qalxıb, həyətə gəldi (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • EHMALLIQ

  EHMALLIQ – CƏLDLİK Üslubunda kənd sakitliyi və ehmallığı hakimdir (Mir Cəlal); İndi hər bir iş cəldlik tələb edir

  Tam oxu »
 • EHTİRAM

  EHTİRAM – NİFRƏT Ailədəki bu qarşılıqlı ehtiram indi artıq ənənə və etiqad halına gəlmişdir (M.Hüseyn); Adamla çörək kəsib üzünə gülən, dalda isə ayağ

  Tam oxu »
 • EHTİRAMLA

  EHTİRAMLA – NİFRƏTLƏ İçəri daxil olcaq Dəmirov Simona dönüb ehtiramla başını əydi və salam verdi (S.Rəhimov); Ətrafındakıları nifrətlə süzdü (“Azərbay

  Tam oxu »
 • EHTİRASLI

  EHTİRASLI – SÖNÜK Ehtiraslı gözləri ilə ona odlu bir nəzər saldı (C.Əmirov); Səndə var coşqun ehtiras alovu; Yaxar atəşlərin sönük bir evi (H

  Tam oxu »
 • EHTİŞAM

  EHTİŞAM – MATƏM İndi bayram kimi ucaldır zaman; Vətən torpağının ehtişamını (S.Vurğun); Bu matəm xəbəri kənddə heç nəyi dəyişmədi

  Tam oxu »
 • EHTİYATLA

  EHTİYATLA – CƏSARƏTLƏ Hacı Qulu... ehtiyatla quyunun yanında uzanıb diqqətlə baxdı (A.Şaiq); O cəsarətlə işə girişdi

  Tam oxu »
 • EHTİYATLANMAQ

  EHTİYATLANMAQ – CÜRƏTLƏNMƏK Mən, doğrusu, ehtiyatlanmağa başladım (Q.Qantəmir); Onları əyləndirməyə, cürətləndirməyə çalışırdım (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • EHTİYATLI

  EHTİYATLI – DİQQƏTSİZ Çıxdım küçəyə və ehtiyatlı keçib getdim (C.Məmmədquluzadə); Diqqətsiz olması narahatlıq doğurur

  Tam oxu »
 • EHTİYATSIZ

  EHTİYATSIZ – TƏDBİRLİ Bəzən ehtiyatsız, kiçik bir xəta; Böyük faciələr yaradır, demək (S.Vurğun); Görünür sən məndən tədbirlisən (İ

  Tam oxu »
 • EKSPORT

  EKSPORT – İMPORT Xaricə mal göndərilməsi eksport, xaricdən mal gətirilməsi import adlanır

  Tam oxu »