Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

 • GÜCLƏ

  GÜCLƏ – KÖNÜLLÜ Özünü güclə saxladı, uşağın başını sığalladı (Mir Cəlal); O könüllü gəlmişdi (“Azərbaycan”)

  Tam oxu »
 • GÜCLÜLÜK

  GÜCLÜLÜK – ZƏİFLİK O güclülüyünə güvənirdi. Bu acizlik, bu zəiflik o dərəcəyə çatdı ki, öz-özündən iyrənməyə, özünə nifrət etməyə başladı (M

  Tam oxu »
 • GÜCSÜZ

  GÜCSÜZ – QÜVVƏTLİ O sizə qarşı gücsüzdür (C.Cabbarlı); Bu qüvvətli bir axın idi ki, öz təbii məcrasına düşmüşdü (M

  Tam oxu »
 • GÜCSÜZLÜK

  GÜCSÜZLÜK – QÜVVƏTLİLİK Gücsüzlüyünü hiss edib inildədi (İ.Şıxlı); Qüvvətliliyini yoxlamağa səy göstərdi (“Ulduz”)

  Tam oxu »
 • GÜLƏRÜZ

  GÜLƏRÜZ – QARAQABAQ Əsli gülərüz və şən qadındır (“Azərbaycan”); Yemişlərin bəzisi qaraqabaq adamlar kimi burnunu yerə dikmişdi (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • GÜLƏRÜZLÜ

  GÜLƏRÜZLÜ – QARAQABAQ Gülərüzlü kumıkların, lakların; Aulların qoy mehmansız qalmasın (Abbasağa); Kərəm az danışan və qaraqabaq idi (M

  Tam oxu »
 • GÜLƏŞ

  GÜLƏŞ – QƏMLİ Güləş qadınlar həmişə şən görünür (“Azərbaycan”); Burada qəmli bir sükut hakim idi (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • GÜLÜMSƏMƏK

  GÜLÜMSƏMƏK – KƏDƏRLƏNMƏK Mənim də xəyalım sizin kimidir; bəzən kədərlənir, bəzən gülümsər (R.Rza)

  Tam oxu »
 • GÜLÜŞ

  GÜLÜŞ – AĞLAŞMA Sağlam gülüş kəndin bütün həyatını yeni bir sevinclə güldürəcəkdir (C.Cabbarlı); Ağlaşma getdikcə şiddətlənirdi (M

  Tam oxu »
 • GÜLÜŞMƏK

  GÜLÜŞMƏK – AĞLAŞMAQ Biz də şirin söhbət edərək yeyərdik, danışardıq, gülüşərdik, axırda da Tamam maraqlı nağıllarını danışardı (S

  Tam oxu »
 • GÜMRAH

  GÜMRAH – ƏZGİN Döyüşçülər nə qədər şən, gümrahdılar! (S.Vəliyev); Hər tərəfdə əzgin kəndlilər bəylərdən intiqam almağa başladılar (H

  Tam oxu »
 • GÜMRAHLAŞMAQ

  GÜMRAHLAŞMAQ – SUSTALMAQ İstirahətdən sonra gümrahlaşmışdı (“Azərbaycan”); Bədəni sustalmışdı, sanki ağac altından çıxmışdı (S

  Tam oxu »
 • GÜMRAHLIQ

  GÜMRAHLIQ – YORĞUNLUQ Özündə bir gümrahlıq duydu (“Ulduz”); Ürəyində bir ağırlıq, beynində yorğunluq hiss etdi (İ

  Tam oxu »
 • GÜNAH

  GÜNAH – SAVAB Günahın cəzası ölümdə yox, dirilikdədir (Çəmənzəminli); Dinləyib axirət üçün savab qazanarıq (S

  Tam oxu »
 • GÜNAHKAR

  GÜNAHKAR – TƏQSİRSİZ Sanki pərvanə idi öz varı ətrafında; On gün əvvəlki günahkar bir adam (S.Rüstəm); Bu işdə o tamam təqsirsizdir

  Tam oxu »
 • GÜNAHSIZ

  GÜNAHSIZ – CİNAYƏTKAR Qıymaz axsın qoca Qafqaza günahsız qanlar (S.Rüstəm); On gün ərzində cinayətkar qaçıb gizlənə bilər (C

  Tam oxu »
 • GÜNAŞIRI

  GÜNAŞIRI – GÜNDƏ Günaşırı rayona çağırırdılar (Ə.Vəliyev); Gündə mənə də deyir ki, gəl yazıl bizə, sənə tüfəng verək (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • GÜNBATAN

  GÜNBATAN – GÜNDOĞAN Günbatana niyə gedirsən? – dedi, – Ayağı yer tutan gündoğana tərəf gedir (M.Süleymanlı)

  Tam oxu »
 • GÜNƏVƏR

  GÜNƏVƏR – QUZEY Günəvər yerə uzandı (“Azərbaycan”); Quzey ətəyi uçurum idi, dibi görünməz dərə uzanırdı (M

  Tam oxu »
 • HAKİM

  HAKİM – MƏHKUM Mən tələb edirəm, möhtərəm hakim; Cəzasız qalmasın onun təhqiri (B.Vahabzadə); Məhkumu möhkəm sıxışdırdılar (“Ulduz”)

  Tam oxu »
 • HAQQ

  HAQQ – ZÜLM Biri haqqı müdafiə edir, digəri zülmü, Pəricahan, səni bu haqq yola dəvət edirəm (S.S.Axundov)

  Tam oxu »
 • HAQLI

  HAQLI – ƏDALƏTSİZ Büronun qərarı haqlıdır. Sizin təklifiniz çox ədalətsizdir (Ə.Vəliyev). HAQLI – GÜNAHKAR Aslan haqlıdır (S

  Tam oxu »
 • HAQSIZ

  HAQSIZ – ƏDALƏTLİ Haqsızlıq oldu qanun; Yıxıldı xanimanlar (Ə.Cavad); Xalqın qərarı daha ədalətli olar (M

  Tam oxu »
 • HAQSIZLIQ

  HAQSIZLIQ – ƏDALƏTLİLİK Nə haqsızlıq, nə aclıq, nə istismar olacaq (S.Rüstəm); Məhkəmə hökmünün ədalətliliyi hamının ürəyindən idi

  Tam oxu »
 • HAL-HAZIRDA

  HAL-HAZIRDA – KEÇMİŞDƏ Mən hal-hazırdan danışıram (S.S.Axundov); Keçmişdən aldığım dərin duyğular; Acı tərbiyələr ruhuma hakim (M

  Tam oxu »
 • HALAL

  HALAL – HARAM – Belə nə üçün? Desin ya halaldır, ya haram (S.S.Axundov)

  Tam oxu »
 • HAMAR

  HAMAR – KƏLƏ-KÖTÜR Hər yan əl içi kimi düz və hamardır (S.Sərxanlı); Sona kələ-kötür yollarda bir xeyli yüyürdü (S

  Tam oxu »
 • HAMARLAMAQ

  HAMARLAMAQ – YASTILAMAQ Baş barmağı ilə basıb hamarladı (İ.Şıxlı); Yəni dəmiri qızğın ikən yastıla (S

  Tam oxu »
 • HARA

  HARA – ORA Mən bu sinnimdə hara gedib çıxaram (S.S.Axundov); Ora meyxanadır (S.S.Axundov)

  Tam oxu »
 • HARIN

  HARIN – BAŞIAŞAĞI Harın adamdır (“Ulduz”); Çox hörmətcil, başıaşağı adamdır (S.Qədirzadə)

  Tam oxu »
 • HAVADAR

  HAVADAR – HİMAYƏSİZ Könlümdən keçəni duymadınsa da; Ömrümə, günümə havadar oldun (B.Vahabzadə); Aralıqda mövcud olan bütün anlaşılmazlıq, hətta bir pa

  Tam oxu »
 • HAVALANMAQ

  HAVALANMAQ – AĞILLANMAQ İnsan baxır havalanır (M.Müşfiq); Qulaməli fikirləşdi ki, yəqin arvad ağıllanıb, namusla yaşamağın mənasını başa düşüb (İ

  Tam oxu »
 • HAVALI

  HAVALI – AĞILLI Yox, bu məndən də havalıdır, rəhbər olmaq istəyir (M.İbrahimov); Sevda ağıllı qız idi (İ

  Tam oxu »
 • HAY-KÜY

  HAY-KÜY – SAKİTLİK Yenidən hay-küy qopanda Kamal otura bilməyib zalı tərk etdi (M.İbrahimov); Zalda elə sakitlik yaranmışdı ki, onların hər bir hərəkə

  Tam oxu »
 • HAZIRDA

  HAZIRDA – GƏLƏCƏKDƏ Göstərmə o gül çöhrəni, qoy bilməsin aləm; Hazırda bizim əsrdə cənnət yenə vardır (Ə

  Tam oxu »
 • HEÇ

  HEÇ – HƏ Heç, elə-belə gəldik baş çəkək (C.Cabbarlı); Hə, o mənə Qarabağdan, Eloğlundan çox danışdı (S

  Tam oxu »
 • HEÇLİK

  HEÇLİK – VARLIQ Lakin mən bu heçlikdə də bir həqiqətəm (C.Cabbarlı); Yaşamaz eşqsiz, ruhsuz sənətkar; Onun varlığı da quru sümükdür (S

  Tam oxu »
 • HEY

  HEY – HƏRDƏN Məni çəkə-çəkə hey apardılar; Gördüm qayıqdadır o qoçaq Eldar (S.Vurğun); Əntiqə hərdən özünə cürət verib ağasından soruşdu (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • HEYBƏTLİ

  HEYBƏTLİ – NƏŞƏLİ Heybətli bir mənzərə zühur etdi (S.S.Axundov); İlyas diksindi və keçmişin şirin və nəşəli xatirələrindən ayrıldı (M

  Tam oxu »
 • HƏ – YOX Yanardağ, son sözümdür. Solmaz sabah ölməlidir. Hə, ya yox (C.Cabbarlı)

  Tam oxu »
 • HƏQİQƏT

  HƏQİQƏT – XƏYAL İnsanın xoş xəyalı çevrilir həqiqətə (S.Rüstəm). HƏQİQƏT – YALAN Getdi Telli xanım, getdi çal-çağır; Həqiqət belədir, yalan neyləsin (

  Tam oxu »
 • HƏQİQİ

  HƏQİQİ – YALANÇI Həqiqi dost çox gec ələ gələr (M.Talıbov); O da arvadı kimi yalançı və lovğa idi (C

  Tam oxu »
 • HƏLƏ

  HƏLƏ – SONRA Əşrəf həyatında hələ heç bir qəhrəmanlıq eləməmişdi (S.Rəhman); Sonra yenidən düşüncəyə daldı (M

  Tam oxu »
 • HƏLƏLİK

  HƏLƏLİK – HƏMİŞƏLİK Hələlik onlar öz aralarında barışa bilmirdilər (M.S.Ordubadi); Qızım, onların qanadları həmişəlik deyildir, onlar töküləcəkdir (S

  Tam oxu »
 • HƏLİM

  HƏLİM – SƏRT O ən sadə, ən həlim, ən gözəl bir qız idi (M.S.Ordubadi); O nədənsə axır illərdə əvvəlki kimi sərt təbiətli deyildi (S

  Tam oxu »
 • HƏLİMLƏŞMƏK

  HƏLİMLƏŞMƏK – SƏRTLƏŞMƏK Qoca kişi həlimləşmişdi (“Ulduz”); Hava sərtləşir (M.İbrahimov)

  Tam oxu »
 • HƏLİMLİK

  HƏLİMLİK – SƏRTLİK Həlimlik aciz adamların xislətidir (S.Qədirzadə); Sərtlik sizə yaraşmır (“Azərbaycan”)

  Tam oxu »
 • HƏMDƏM

  HƏMDƏM – ƏĞYAR O qızıl saçların pərişandır; Həmdəmin meydi, bir də hicrandı (S.Rüstəm); Tək-tək şeir yazsan da; Bir şux qıza, gəlinə; Qoy əğyar sevinm

  Tam oxu »
 • HƏMİŞƏ

  HƏMİŞƏ – MÜVƏQQƏTİ Həmişə şad görüm üzünüzü mən; Bir ağrı keçməsin ürəyinizdən (S.Vurğun); Rəssam olmağımı müvəqqəti unutsunlar (S

  Tam oxu »
 • HƏMİŞƏLİK

  HƏMİŞƏLİK – MÜVƏQQƏTİ Gərək həmişəlik bizim içərimizdə qalasan (Ə.Haqverdiyev); Mən müvəqqəti Bakıdan çıxıb getmək istəyirəm (C

  Tam oxu »