Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • Ə:AXLI

  (Gədəbəy, Xanlar) bax ayaxlı. – Ə:axlıyı ma:yəti <mənə gətir> ordan, yayem bu kündələri (Gədəbəy)

  Tam oxu »
 • Ə:ALĞA

  (Gədəbəy) bax ayalğa. – Uşağa ə:alğa qoyma:η, peşman olarsıηız sonralar

  Tam oxu »
 • ƏBCƏMƏX’

  (Şərur) toxumu qabıqdan çıxarmaq

  Tam oxu »
 • ƏBDAL

  (Qax) qanacaqsız, qanmaz. – Allah vuran əbdaldı, xayrını, zaralını bilmiy

  Tam oxu »
 • ƏBƏ

  I (Lənkəran) bax aba II II (Zəngilan) bax aba I III (Böyük Qarakilsə) nənə IV (Meğri, Yardımlı) çilingağac oyununda yerdə qazılan kiçik çuxur, oyunun

  Tam oxu »
 • ƏBƏÇİ

  (Cəlilabad, Lerik, Yardımlı, İmişli, Sabirabad, Zəngilan) mama, mamaça. – Əbəçi oley beysavad, doxdır olanda deyeylər mama (Cəlilabad)

  Tam oxu »
 • ƏBƏDİMƏG

  I (Göyçay, Kürdəmir, Salyan) arxası üstə yıxılmaq. – Mal əbədiyib, oqqədər çırpınıb ki, bağrı çatdıyıb (Salyan) II (Biləsuvar) ölmək

  Tam oxu »
 • ƏBƏDİMƏX’

  (Zəngibasar) bax əbədiməg I

  Tam oxu »
 • ƏBƏNQƏŞ

  (Ordubad) namussuz, biqeyrət, həyasız. – Ədə, sən nə əbənqəş adamsan, mən sə: umud oldum

  Tam oxu »
 • ƏBLAĞ

  (Lənkəran) ala-bula (at). – Bi əblağ atı var onun

  Tam oxu »
 • ƏBLƏBİÇ

  (Qax) soxulcan

  Tam oxu »
 • ƏBLƏĞ

  (Lənkəran) bax əblağ

  Tam oxu »
 • ƏBLƏSÖ:ÜN

  (Lənkəran) sevincək, sevinə-sevinə

  Tam oxu »
 • ƏBRƏ

  (Qax) arba, içərisində müəyyən bir şey olan qabın boş çəkisi

  Tam oxu »
 • ƏBRƏŞ

  (Cəbrayıl, Salyan, Yardımlı, Kürdəmir, Şəki) təpəl, başında ağ xalı olan (heyvan). – Bi sarı əbrəş qoyunum var (Kürdəmir); – Əbrəş qoyunumuz iki gündü

  Tam oxu »
 • ƏBRƏVAN

  (Salyan) tənzif. – Qadınnarın başında əbrəvan vardı

  Tam oxu »
 • ƏBRİMÜŞ

  (Şəki) qovaq ağacının bir növü

  Tam oxu »
 • ƏBRİŞİM

  (Ağdaş, Kürdəmir, Göyçay) bax əbrimüş. – Bizim tərəflərdə əbrişim çox olur (Kürdəmir)

  Tam oxu »
 • ƏBRU:S

  (Cəlilabad) geyim. – Mənüm əbru:sum yoxdi, mənə bir dəs paltar ver

  Tam oxu »
 • ƏBRUŞUM

  (Mingəçevir) bax əbrimüş

  Tam oxu »
 • ƏBŞƏLƏ

  (Bakı) şərbət. – Uşağı göndərün əbşələ paylamağa

  Tam oxu »
 • ƏBÜR

  (Yardımlı) allergiya. – Üzi tamam əbur olub

  Tam oxu »
 • ƏCAZ

  I (Naxçıvan) əcaib II (Qarakilsə) kələkbaz, bic

  Tam oxu »
 • ƏCCƏ

  I (Salyan) key (adam) II (Yardımlı) yumurtadan təzə çıxmış cücə və ya sərçə balası

  Tam oxu »
 • ƏCCƏBALA

  I (Bakı) körpə II (Salyan) çılpaq, lüt. – Uşağı qoyma bı so:ğda əccəbala hə:tdə oynuya

  Tam oxu »
 • ƏCCƏMƏÇƏK

  (Sabirabad) çılpaq, lüt

  Tam oxu »
 • ƏCƏBSƏNDƏL

  (Gəncə, Mingəçevir) badımcan, kartof və pamidordan hazırlanan xörək növü

  Tam oxu »
 • ƏCƏLƏ-CÜCƏLƏ

  (Meğri) birdən, qəflətən. – Gördüx’ bir əlix’ əcələ-cücələ gəlir bizə tərəf

  Tam oxu »
 • ƏCƏMİ

  (Basarkeçər) çarıq növü

  Tam oxu »
 • ƏCGAHAN

  (Cəlilabad) bax ejga:n. – Əcgahan gəzmə

  Tam oxu »
 • ƏCİX’

  (Basarkeçər) zəif. – Qomral qoyunun balası çox əcix’di

  Tam oxu »
 • ƏCİNNƏ

  (Salyan) körpə, kiçik uşaq. – Gəlin əcinnələrin atıb üə <evə> toya gedib

  Tam oxu »
 • ƏCİŞ-MƏCİŞ

  (Mingəçevir) bic, kələkbaz

  Tam oxu »
 • ƏCRAN

  (Ordubad) damın kənarları. – Ev damının əcrannarın düzəltdim

  Tam oxu »
 • ƏÇƏÇƏ

  (Ağbaba) ağıldankəm

  Tam oxu »
 • ƏÇƏÇİ

  (Ağbaba) bax əçəçə

  Tam oxu »
 • ƏDƏ

  (Qax) ana

  Tam oxu »
 • ƏDƏLİ-DƏDƏLİ

  (Salyan, Yardımlı) bax ədəli-düdəli

  Tam oxu »
 • ƏDƏLİ-DÜDƏLİ

  (Ağdam, Bərdə, Şuşa) əməlli-başlı, hər şeyi öz qaydasında olan. – Ömründə sənin bir ədəli-düdəli iş gördü:ηü görməmişəm (Ağdam); – Ə:, ədəlidüdəli toy

  Tam oxu »
 • ƏDİLİ-DÜDÜLÜ

  (Qazax) bax ədəlidüdəli. – Yaxşı toy elədi ədili-düdülü

  Tam oxu »
 • ƏDİLLİBƏNDƏ

  (Salyan) heç vaxt, qətiyyən. – Nənəm əynimə ədilli bəndə qırmızı paltar geyməzdi

  Tam oxu »
 • ƏDLAP

  (Gədəbəy) nişanə, əlamət. – Də:siη, nənəmin qırçılığı xörə:in dadını azaldıf xeylax, görmöysünmü, yağ ədlapı yoxdu, aşqarcığazdı eləjə

  Tam oxu »
 • ƏDNƏ

  (Bakı) yaxşılıq edib sonradan başa qaxan

  Tam oxu »
 • ƏFCİ

  I (Basarkeçər, Borçalı, Gədəbəy, Hamamlı, Xocavənd, Qazax, Tovuz) 1. qadın işinə qarışan kişi (Basarkeçər)

  Tam oxu »
 • ƏFCİ-ƏFCİ

  əfci-əfci danışmax: (Çənbərək, Gədəbəy, Qazax) boş-boş, mənasız danışmaq. – Əfci-əfci danışer (Qazax); – Sarıxa həmməşə aralıxlarda əfci-əfci danışar

  Tam oxu »
 • ƏFƏNƏSALMA

  (Gədəbəy) uşaq oyunu adı. – Əfənəsalma çiliyağaş kimidi

  Tam oxu »
 • ƏFƏRDƏ

  (Ağbaba, Basarkeçər, Cəbrayıl) güc, qüvvə, taqət. – Öküzün əfərdəsi qalmıyıf ki, kotanı cəkə (Basarkeçər) ◊ Əfərdəsi kəsilmək (Ağbaba) – taqətdən, güc

  Tam oxu »
 • ƏFGƏLƏMƏX’

  (Şərur) ovxalamaq

  Tam oxu »
 • ƏFİL-ƏFİL

  əfil-əfil əsmək: (Oğuz, Salyan) tir-tir əsmək. – Soyuqdan əfil-əfil əsirdim (Oğuz)

  Tam oxu »
 • ƏFRİMƏX’

  I (Çənbərək) islanmaq. – Bü:n daldaylığ olmadı deyin, yağışdan əfridix’ II (Gədəbəy) köhnəlib cırılmaq dərəcəsinə gəlmək, süzülmək

  Tam oxu »