Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • KƏBƏ

  (Bakı) bax ka:bə. – Bu il biz çoxli kəbə əkmişig

  Tam oxu »
 • KƏBƏİR

  (Qax) sifəti və bədən quruluşu eybəcər olan (adam)

  Tam oxu »
 • KƏCCƏ

  (Ordubad) alaqkeş. – Alağı kəccəynən ele:llər

  Tam oxu »
 • KƏCİ

  (Meğri) bax keji. – Lap yəxşi kəci pampan baramadan uley

  Tam oxu »
 • KƏÇTÜK

  (Qax) keçi qılı

  Tam oxu »
 • KƏDƏK

  (Zərdab) bir yaşa qədər olan camış balası

  Tam oxu »
 • KƏDİ

  I (Ağdaş, Yevlax, Zərdab) bax kadu. – Bu il həyətimizdə çoxlu kədi əkmişəm (Ağdaş); – Səfalı kişi kədi satır (Zərdab) II (Qazax, Tovuz) hananın hissəs

  Tam oxu »
 • KƏDİ-KƏDİ

  kədi-kədi danışmax: (Qazax, Zərdab) yekə-yekə, yaşına uyğun olmayan şəkildə danışmaq. – Səfərin kiçiy oğlu kədi-kədi danışırdı, əl-əyağım yerdən üzüld

  Tam oxu »
 • KƏDİQAZIYAN

  (Ucar) qabaq qabığını təmizləmək üçün ucu əyri xüsusi dəmir alət. – Kədiqazıyannan kədini qazıyırıx, so:ra qazanda pişirip yeirik

  Tam oxu »
 • KƏDO

  (Goranboy, Şərur, Naxçıvan) bax kadu. – Builki kədolar çox şirindi (Goranboy)

  Tam oxu »
 • KƏDOV

  (Şərur) bax kadu

  Tam oxu »
 • KƏF

  kəf keşməx’: (Gədəbəy) qüvvədən düşmək, zəifləmək. – Afat bu yaxınnardan bəri kəf keçif

  Tam oxu »
 • KƏFƏ

  I (Culfa, Ordubad, Şərur, Təbriz, Zəngilan) əlin içi. – Əlimin kəfəsi yanıf (Zəngilan); – Biz əlin içinə kəfə deyərıx (Ordubad) II (Şəki) örkən

  Tam oxu »
 • KƏFƏLLƏŞMƏK

  (Salyan, Zərdab) tərkləşmək, ikilikdə bir ata minmək. – Əhmədnən Məmməd kəfəlləşdilər (Zərdab)

  Tam oxu »
 • KƏFƏR

  (Naxçıvan, Şərur) su süzmək üçün daş. – Kəfər odu ki, suyu süzən daşdı

  Tam oxu »
 • KƏFƏZƏL

  (Cənubi Azərbaycan) işə yaramayan, gərəksiz şey. – Məmmədhüseyn, bu kəfəzəlləri yığıb at çölə Kəf gəlmək (Bakı, Kürdəmir, Saatlı, Salyan) – hiylə, kə

  Tam oxu »
 • KƏFGİR

  (Böyük Qarakilsə) tərs. – Əli yaman kəfgir adamdı

  Tam oxu »
 • KƏFRƏM

  (Ağdam, Başkeçid, Borçalı, Cəbrayıl, Gəncə, Kürdəmir, Mingəçevir, Şərur, Şuşa, Yevlax) yorğan və ya döşəyin mitili

  Tam oxu »
 • KƏFRƏN

  (Şəki) bax kəfrəm. – Döşşeyə təzə kəfrən almışam

  Tam oxu »
 • KƏHƏ

  (Ordubad) bax kəfə

  Tam oxu »
 • KƏHGİR

  (Gədəbəy) bax kəfgir. – Kəhgir ata mimməx’dənsə piyade:tməx’ məslahatdı

  Tam oxu »
 • KƏHLƏ

  (Gəncə) yabanı bitki adı. – Bizim pambıxda çoxlu kəhlə bitif

  Tam oxu »
 • KƏKBİR

  (Qazax) kəfgir. – Xingalı qazannan kəkbirnən çəkəllər

  Tam oxu »
 • KƏKƏMAZ

  (Salyan) bax katamaz. – İnəg doğannan so:ra ilk sütün pişirirsən olur kəkəmaz

  Tam oxu »
 • KƏKƏRDİ

  (Zəngilan) qab-qacaq yığılıb daşınan iri xurcun

  Tam oxu »
 • KƏKƏŞ

  (Cəbrayıl) lovğa

  Tam oxu »
 • KƏKƏŞDƏMMƏX’

  (Cəbrayıl, Meğri) lovğalanmaq. – Nə kəkəşdənirsən, a Nərman, səni tanımırıx? (Meğri)

  Tam oxu »
 • KƏKƏZZƏMƏG

  (Salyan) çımxırmaq. – Kimin ussünə kəkəzzənirsən, onı yiyəsiz görmisən nədi?

  Tam oxu »
 • KƏKİL

  (Füzuli, Qazax) cır tut ağacı. – Kəkil gəri yaxşı yammaz (Füzuli)

  Tam oxu »
 • KƏKİLDARAX

  (Dərbənd, Qax, Zaqatala) bax keklitarax

  Tam oxu »
 • KƏKLİYİ AZMAĞ

  (Bakı, Salyan) məc. mədəsi pozulmaq. – Neçə gündü kəkliyim azıb, heç nə istemirəm (Bakı)

  Tam oxu »
 • KƏKOY

  (Qazax, Tovuz) pəltək

  Tam oxu »
 • KƏKRƏ

  (Naxçıvan, Salyan) acı ot

  Tam oxu »
 • KƏKRİ

  (Tovuz) dəmirçilikdə işlədilən alət adı. – A Kərim, o kəkriyi gəti baltıyı düzəldəx’

  Tam oxu »
 • KƏKÜŞDÜ

  (Gədəbəy) gəlmə. – Bizim kətdə də kəküşdülər var

  Tam oxu »
 • KƏL

  I (Şəki) keçəl ◊ Kəl olmax – keçəl olmaq. – Başına yara düşüf kəl o:ltdı II (Ordubad) üzüm tənəyinin cavan zoğu

  Tam oxu »
 • KƏLBƏZ

  kəlbəz vaxtı: (Ucar) ciftləşmə vaxtı. – Kəlbəz vaxdı donuz adama hücum eliyir

  Tam oxu »
 • KƏLBUĞA

  (Kəlbəcər) buğaya gəlmə həddinə çatmış camış düyəsi. – Kələ:lənə kəlbuğa de:rıx

  Tam oxu »
 • KƏLƏ

  (Ağcabədi, Qazax, Tovuz) buğa. – Alma kələ, satma pələ, tutam buynuz, tüşməz ələ (Ağcabədi)

  Tam oxu »
 • KƏLƏ-KÜLƏ

  (Ordubad) çınqıllıq, xırda daşlıq. – Kələ-külədə əkin olmaz; – Bı yerrər qabaxda kələ-küləydi

  Tam oxu »
 • KƏLƏBAŞ

  (Salyan) yekəbaş; qanmaz. – Sən kələbaşsan, səni başa salmağ çətindi

  Tam oxu »
 • KƏLƏCİ

  (Ordubad) suda əzilmiş qurut. – Qurudun suda əzilmişinə kələci deyərıx

  Tam oxu »
 • KƏLƏCOŞ

  I (Basarkeçər, Borçalı, Gəncə, Qazax, Tərtər) qurut, yağ və kartofdan hazırlanmış xörək. – Anam daddı kələcoş pişirmişdi, doyuncax yedim (Basarkeçər);

  Tam oxu »
 • KƏLƏÇ

  (Cənubi Azərbaycan) dəyirmanda taxıl ölçmək üçün işlədilən qab, ölçü qabı. – Kələçi yaxşı doldur

  Tam oxu »
 • KƏLƏÇƏR

  (Çənbərək, Gədəbəy) çoxbilmiş. – Yamanca kələçər kişidi, alladammasan onu sən (Gədəbəy)

  Tam oxu »
 • KƏLƏÇİ

  (Qazax) kiçik kələf. – Maηa bir kələçi if borc ver

  Tam oxu »
 • KƏLƏDAYI

  (Salyan) kobud, mərifətsiz. – Kələdayı olma

  Tam oxu »
 • KƏLƏDURAN

  (Tovuz) bax kaladuran

  Tam oxu »
 • KƏLƏFƏTİR

  (Ağcabədi, Borçalı, Cəbrayıl, Qazax) fəsəlidən bir qədər böyük və nazik şəkildə yağsız bişirilən çörək

  Tam oxu »
 • KƏLƏFIR

  (Gədəbəy) bax kalafır. – Kələfırı yağda pişirrəx’

  Tam oxu »