Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • KOBAR

  (Qazax) yüksək, hündür yer

  Tam oxu »
 • KOCOR

  (Zaqatala) kəkil

  Tam oxu »
 • KOÇ

  (Dərbənd) dişi it, qancıq. – Koçun hələsi var ki, duğutdu alti bala

  Tam oxu »
 • KOÇEREY

  (Zaqatala) kiçik saxsı qab

  Tam oxu »
 • KODƏF

  (Ordubad) mozalan. – Keçidə olan mozalan xəsdəliyinə biz kodəf deyirıx

  Tam oxu »
 • KO:ĞA

  (Oğuz, Şəki, Ucar, Zaqatala) bax kovğa. – Ağaşdan ko:ğaynan nar dənniyirök; – Ko:ğanı bəri ver əpbəi qızardım (Ucar); – Çöreyi kö:ğıyə taxıf təndirdə

  Tam oxu »
 • KOĞA

  I (Ağdam, Bərdə, Borçalı, Daşkəsən, Gədəbəy, Göyçay, Xanlar, Xocavənd, İmişli, Qazax, Qax, Tərtər, Tovuz, Yevlax) bax kovğa

  Tam oxu »
 • KOĞAR

  (Qəbələ, Oğuz) ağac qabığından düzəldilmiş kiçik səbət. – Yumurtaları koğara yığ (Oğuz); – Koğarı ver, armud yığax (Qəbələ)

  Tam oxu »
 • KO:X

  (Basarkeçər) tikanlı bitkilərdən birinin adı. – Ko:ğun tikanını təmizdə yiəx’

  Tam oxu »
 • KOXA

  (Borçalı, Kürdəmir, Qazax) bax kovğa. – Koxaynan yarpax əndirerix’. – Balaja ağaş var başı əyri. ona koxa de:rix’ (Qazax)

  Tam oxu »
 • KOXU

  (Zaqatala) iri daş. – Dağdan koxu düşdü

  Tam oxu »
 • KOXULUX

  (Zaqatala) iri daşlıq. – Ora koxuluxdu

  Tam oxu »
 • KOKÇI

  (Salyan) israfçı. – Elə mən özüm də korçuyam

  Tam oxu »
 • KOL

  (Zaqatala) meşə

  Tam oxu »
 • KOLA

  (Qazax, Cəbrayıl, Culfa, Şuşa) buynuzsuz (keçi). – Kola keçi çox süd verir (Şuşa)

  Tam oxu »
 • KOLAT

  (Yardımlı) bax kolavat. – Kolat eleyiblər burəni

  Tam oxu »
 • KOLAVAXDI

  (Dərbənd) kolluq. – Kolavaxdı elə kolluğ demağdi

  Tam oxu »
 • KOLAVAT

  (Ağdam, Füzuli, Xanlar, Xocalı, Kəlbəcər, Meğri, Zəngilan) kolu və ya ağacları qırılıb əkin sahəsinə çevrilmiş yer

  Tam oxu »
 • KOLAZ

  I (Füzuli, Kürdəmir, Lənkəran, Sabirabad, Salyan) qayıq. – İstildə öbilə <o qədər> qəmiş vardi, kolaz sürməy olmırdı (Lənkəran); – Bitöv

  Tam oxu »
 • KOLÇAN

  (Zaqatala) ucu qarmaq şəkilli uzun ağac. – Ho ağacın budaxları pisdi, almanı kolçansız yığmağa olmuyacaxdı

  Tam oxu »
 • KOLXANA

  (Borçalı, Gədəbəy, Şəmkir, Tovuz) kəlağayı. – Ana, saηa bircə kolxana almışam (Şəmkir); – Bizim arvat üş-dört kolxana ge:f cırıf gəlinniyinnən indiyət

  Tam oxu »
 • KOLXORUZU

  (Qazax) qırqovul. – Kolxoruzu göyçəx’ quşdu

  Tam oxu »
 • KOLIŞDIĞ

  (Cəlilabad) kolluq. – Ora kolışdığdi

  Tam oxu »
 • KOLPAN

  I (Ağcabədi) kəsilmiş ağacın kötüyündə əmələ gələn zoğlar. – Ağaş kəsilif, divinnən kolpan çıxıf II (Tovuz) saç

  Tam oxu »
 • KOLPANNAMAX

  (Ağcabədi) kəsilmiş ağacın kötüyündə zoğ əmələ gəlmək, zoğ göyərmək. – Qarağac kolpannıyıf

  Tam oxu »
 • KOLTOR

  (Salyan) üçbucaq formalı balıq toru. – Koltorun uzun keşi olur

  Tam oxu »
 • KOM

  I (Çənbərək, Şərur) qoyun-quzu salınan yer. – Günöydə dört komu var qalxozun (Çənbərək) II (Meğri) topa

  Tam oxu »
 • KONALĞA-KONALĞA

  (Xanlar, Kəlbəcər) topa-topa, dəstə-dəstə. – Bizim bu ayrımlar konalğa-konalğa oluflar (Xanlar)

  Tam oxu »
 • KONAZ

  (Cəlilabad) 1. kobud 2. tərs. – Şamır yamancə konazdu

  Tam oxu »
 • KOηULLANMAX

  (Şəmkir) həvəslənmək. – İki put buğda maηa artıx verdi, mən də koηullandım

  Tam oxu »
 • KONTAYİ

  (Bakı, Şamaxı) bax kənto. – Helə kontayi danışmağ sənə qalıb (Bakı); – Çox kontayi danışırsan (Şamaxı)

  Tam oxu »
 • KONTAYLIĞ

  (Zəngəzur) sözə baxmama. – Onun elə kontaylığ peşəsidi

  Tam oxu »
 • KOPALA

  (Qax) səlbə

  Tam oxu »
 • KOPALANMAX

  (Kürdəmir) toplanmaq. – Adamlar kopalanmışdi bir yerə

  Tam oxu »
 • KOPAN

  (Əli Bayramlı, Salyan, Kürdəmir, Sabirabad) tüklü. – Kopan papağı quzi dərisinnən tikəllər (Sabirabad)

  Tam oxu »
 • KOPARA

  (Cəbrayıl, Zəngilan) torpaq sahələri arasında qoyulan nişan. – Bı koparadan ə:nə mə:m yerimdi (Zəngilan); – Yeri: tanımırsan, ode: kopara ordadı dana

  Tam oxu »
 • KOPBAN

  (Culfa) böyük çəkic, gürz. – Kopban çox böyük və ağır olur

  Tam oxu »
 • KOR

  I (Naxçıvan) üzümdə və pambıqda olan xəstəlik adı. – Qozaları kor basıb II (Ağdam, Şərur, Zəngilan) küt, kəsməyən

  Tam oxu »
 • KORA

  I (Ağdam, Başkeçid, Bolnisi, Borçalı, Böyük Qarakilsə, Daşkəsən, Gədəbəy, Gəncə, Xanlar, Kəlbəcər, Qazax, Şəmkir, Tərtər, Tovuz) mıx

  Tam oxu »
 • KORABUXDA

  korabuxda eləməg: (Əli Bayramlı) gözdən salmaq. – Yazığı korabuxda eliyib qoyublar

  Tam oxu »
 • KORAQIPIX

  koraqıpıx eləməx’: (Füzuli, Cəbrayıl) gözüqıpıq eləmək. – Qaynənəm gədəni koraqıpıx eliyif (Füzuli)

  Tam oxu »
 • KORALMAX

  (Basarkeçər) yeyilib xarab olmaq, korlanmaq. – Atın nalı koralıf

  Tam oxu »
 • KORAMAZ

  (Ağdam, Beyləqan, Bərdə, Xocavənd, Xocalı) bax qaramaz. – Əhməd bir kasa koramaz işdi (Beyləqan)

  Tam oxu »
 • KORATAN

  (Lənkəran) hörümçək

  Tam oxu »
 • KORAZA

  (Zəngilan) tündməcaz, pisxasiyyətli (adam). – Onu dindirməsən yaxşıdı, çox koraza adamdı

  Tam oxu »
 • KORÇU

  (Cəbrayıl, Salyan) ziyankar; israfçı. – Çox korçu adamdı Əli (Cəbrayıl); – Elə mən özüm də korçuyam (Salyan)

  Tam oxu »
 • KORÇULUX

  (Salyan) israfçılıq. – Qəndi az-az işdədün, korçuluğ eləmö:n

  Tam oxu »
 • KORXANA

  (Tovuz) bax kolxana

  Tam oxu »
 • KORXUŞUMAX

  I (Çənbərək) darıxmaq. – Balajanın uşağı dağda çox korxuşuyuf II (Çənbərək) bax koruxşumax II. – İrəmbə oğarda işdədi kin, axırda korxuşudu

  Tam oxu »
 • KORIN-KORIN

  (Cəlilabad) azacıq, zəif. – Yoxlıyannan so:ra görillər şəhərdən xeylağ kanara korın-korın işığ gəlir

  Tam oxu »