Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • KİCİ

  (Zaqatala) ilmək

  Tam oxu »
 • KİCO

  kico vırmax: (Kürdəmir) vurnuxmaq, o yan-bu yana hərlənmək. – To:ğun murtdası var, kico vırır

  Tam oxu »
 • KİÇİ

  (Cəbrayıl, Kürdəmir, Mingəçevir, Zəngilan) baramaqurdunun üçüncü yuxusu. – Bizim qurdumuz kiçini indi yatır (Cəbrayıl); – Qurdum indi-indi kiçiyə yatı

  Tam oxu »
 • KİF

  (Salyan) kəfrəm, mitil. – Yorğa:n kifi köhnəlib

  Tam oxu »
 • KİFKİMƏX’

  (Şərur) bax kifsiməx’

  Tam oxu »
 • KİFLƏ

  (Ordubad, Culfa) külbə, təndirin havaçəkən yeri. – Təndirin havaçəkən yerinə kiflə deyərıx (Culfa)

  Tam oxu »
 • KİFSİMƏX’

  (Mingəçevir, Naxçıvan) kiflənmək, xarab olmaq. – Meyvə çox qalsa kifsiyər (Mingəçevir)

  Tam oxu »
 • KİKOY

  (Hamamlı) bax kəkoy. – Uşax kikoydu de:nə sözün çətin başa düşürəm

  Tam oxu »
 • KİL

  (Yardımlı, Salyan) küt. – Kil balta odun kəsmey

  Tam oxu »
 • KİLAĞORD

  (Cəlilabad) iri bıçaq. – Quşın başın kilağordnan kəsdüg

  Tam oxu »
 • KİLAN

  (Quba) qapını bağlamaq üçün daldan keçirilən və ya ona söykədilən taxta. – Gid kilanı qapının dalna quy gəl

  Tam oxu »
 • KİLAR

  (Basarkeçər) yemək şeyləri saxlanılan sərin yer. – Tez xaraf olan yeməx’ şeylərini kilara yığırıx; – Həm kilar de:rix’, həm də sərinnix’

  Tam oxu »
 • KİLD

  (Cəbrayıl) kürt ◊ Kild düşməx’ – kürt düşmək. – Toyuğumuz iki gündü kild düşüb

  Tam oxu »
 • KİLƏ

  I (Quba) ölçü qabı. – U vaxtda tarazi ulmazdi, şeyi kileynən bölərdüğ yuldaş arasında II (Salyan) qoç aşığı, iri aşıq

  Tam oxu »
 • KİLƏFƏRƏ

  (Salyan) bir aylıq cücə. – Bı cücə kiləfərədi, hələ yiməg olmaz; – Hindiki kiləfərələr payızda to:uğ olmaz

  Tam oxu »
 • KİLƏĞURT

  (Biləsuvar) bax kilağord. – Kiləğurtnan çörəg doğra

  Tam oxu »
 • KİLƏVORD

  (Yardımlı) bax kilağord

  Tam oxu »
 • KİLH

  (Meğri) bax kild. – Qalxuzun uxarta kilh toyığı var ki, sanamağinan qutarmaz

  Tam oxu »
 • KİLİNCAN

  (Ordubad) yoncayabənzər ot. – Kilincan yonca kimin otdi, onun da toxumun səpillər gövərir

  Tam oxu »
 • KİLİT

  (Qax, Quba, Kürdəmir, Şərur, Ordubad) 1. açar (Kürdəmir, Ordubad). – Kilitnən qıfılı açıllar (Ordubad) 2

  Tam oxu »
 • KİLİTKAN

  (Qarakilsə) qapını bağlamaq üçün daldan keçirilən ağac. – Tavlanın kilitkanın tapdım

  Tam oxu »
 • KİLİTKƏ

  (Qarakilsə, Şərur) kitrə, ağacda olan yapışqan

  Tam oxu »
 • KİLKƏ

  I (Ağcabədi, Ağdam, Cəbrayıl, Göyçay, Kürdəmir, Ucar, Şuşa, Zəngilan) 1. yun daranarkən yerə tökülən və darağın dişləri dibinə yığılan hissə, keyfiyyə

  Tam oxu »
 • KİLKƏLƏNMƏX’

  (Çənbərək) şübhələnmək. – Abbasəli Löymannan kilkələnir, deyir kin, mənnən o qandırıf

  Tam oxu »
 • KİLKƏLƏŞMƏY

  (Şamaxı) bir-birinin saçından tutub dalaşmaq. – Sən hər şeydən ötrü kilkələşməyə adət eləmisən

  Tam oxu »
 • KİLKƏŞİY

  (Cəbrayıl, Şamaxı) dolaşıq. – Bu ipi niyə kilkəşiy saldın (Şamaxı)

  Tam oxu »
 • KİLKİLƏ

  (Qazax, Şamaxı) əl dəyirmanı

  Tam oxu »
 • KİLLƏMƏK

  (Salyan) kütləşmək. – Pıçağ killəşib, kəsmir

  Tam oxu »
 • KİLPİK

  (Zaqatala) kirpi

  Tam oxu »
 • KİM

  (Salyan) kif, rütubət. – Öə girəndə kim iyi adamı vırır

  Tam oxu »
 • KİMEK

  (Qax, Zəngilan) kimi, qədər, dək. – Axşama kimek gidax (Qax); – Bi neçə günə kimek manğa vax ver (Zaqatala)

  Tam oxu »
 • KİMİG

  (Dərbənd) cür. – Hamı bir kimig danışmıyadi

  Tam oxu »
 • KİMİK

  (Balakən) bax kimek

  Tam oxu »
 • KİMİKİ

  (Dərbənd) kimi. – Anası diyən kimiki iliyədü

  Tam oxu »
 • KİNAV

  (Cəbrayıl) su dəyirmanını işlədən pərin altından keçən su yolu, arx. – Dəyirmanın kinavı suyu nəysə yaxşı çəx’mir

  Tam oxu »
 • KİNDAR

  (Quba) kin saxlayan, kinli. – O, çux kindar adamdu

  Tam oxu »
 • KİNO:NA GETMƏG

  (Salyan) yerinə çatmaq, axıradək bilmək. – Adam hər deyilən sözün kino:na gessə, tez qocalar

  Tam oxu »
 • KİNTİRİX’Lİ

  (Hamamlı) səliqəsiz, pinti. – Yaman kintirix’li adamsaη, özüηə fikir vermirsəη

  Tam oxu »
 • KİRAL

  (Çənbərək) anbar. – Taxılı kirala doldudux

  Tam oxu »
 • KİRDAR

  (Bakı, Ordubad) səbir, hövsələ. – Mənim kirdarım gəlmir (Bakı); – Sizin kirdarı͂:z yoxdi (Ordubad)

  Tam oxu »
 • KİRDƏ

  (Oğuz, Zaqatala) iki il dalbadal düyü əkilməmiş sahə, yer. – Şumlammıyıncax kirdə yerində yaxşı məsil olmaz (Oğuz)

  Tam oxu »
 • KİRDƏYLƏMƏY

  (Cəlilabad) atmaq, tullamaq. – Valla, indi bu ağaci qolım getdikcən kirdəyliyəcəm

  Tam oxu »
 • KİRDİKİ

  (Quba, Şamaxı) bərk. – Kirdiki armudu yiəndə bərkliginnən dişlərim ağrıdı (Şamaxı)

  Tam oxu »
 • KİRƏ

  (Meğri) zoğ. – Ot kirələrin də şoravaya qoymax təzə dəb düşüp bu kətdə

  Tam oxu »
 • KİRGİT

  (Ağcabədi, Ağdam, Basarkeçər, Bərdə, Gədəbəy, Gəncə, Hamamlı, Xaçmaz, Qazax, Quba, Laçın, Şahbuz, Şəmkir, Tabasaran, Tərtər, Tovuz, Zəngilan, Zərdab)

  Tam oxu »
 • KİRGİTDƏMƏG

  (Salyan) məc. susmaq. – Sən kirgitdə, sə: dindirən yoxdı

  Tam oxu »
 • KİRGİTDƏMƏX’

  (Gəncə, Tovuz) hanadakı ilmələri kirgitlə döyüb bərkitmək. – Xananı yaxşı kirgitdə (Gəncə); – Sən də kirgitdirsən xanıyı (Tovuz)

  Tam oxu »
 • KİRİX’MİŞ

  kirix’miş olmax: (Tovuz) sakitləşmək, sakit olmaq. – Usuf gəldi yördü yiməx’ var, kirix’miş oldu

  Tam oxu »
 • KİRİK

  (Gəncə, Xanlar) sakit. – Kirik olsaη nə başıη ağrar, nə dişin tökülər (Xanlar)

  Tam oxu »
 • KİRİMƏX’

  (Ağdam, Borçalı, Cəbrayıl, Hamamlı, Laçın, Mingəçevir, Şəki, Salyan, Şəmkir, Tərtər, Tovuz, Ucar, Yevlax) 1

  Tam oxu »