Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • PIÇ

  I (İmişli) yiv. – Pıç dəmirdən olır II (Kürdəmir, Şamaxı) lülək. – Bala, ey, o sinavarın pıçın bərk bır axmasın (Kürdəmir); – Simavarın pıçı düşüb (Şa

  Tam oxu »
 • PIÇAL-PIÇAL

  pıçal-pıçal olmax: (Qazax) qabarcıq bağlamaq (qatığa aiddir). – Qatığ qıjqırıf pıçal-pıçal oluf

  Tam oxu »
 • PIÇALAXLAMAX

  (Ağcabədi) sulanmaq (gözə aiddir). – Quzunun gözü pıçalaxlıyıf

  Tam oxu »
 • PIÇIX

  (Ağdaş) bax pıtıx II. – Pıçığımız balaca-balaca yeriyir

  Tam oxu »
 • PIÇILĞAN

  pıçılğan olmax: (Ağdam, Cəbrayıl, Goranboy, Xocalı, Şamaxı) yara olmaq. – Atın ayağı pıçılğan oluf, axsıyır (Ağdam); – Yağınnıxda qoyunun barmaxlarını

  Tam oxu »
 • PIÇIR

  pıçırını açmax: (Ucar) sirrini açmaq. – Diyan bir, sənin pıçıruu açajam

  Tam oxu »
 • PIFA

  I (Lənkəran) puç. – Cəvahirdən aldığun qozdarın hamısı pıfa çıxdı II (Başkeçid, Borçalı, Lənkəran) taxta kəpəyi

  Tam oxu »
 • PIĞDAX

  (Böyük Qarakilsə) oyunda və ya növbədə sonuncu adam

  Tam oxu »
 • PIĞI

  (Naxçıvan) ətyeyən çöl quşu. – Pığıdan tərlan olmaz

  Tam oxu »
 • PI:XA

  (Lənkəran) eybəcər. – Pı:xa Bəhmənə mən heç qız verrəm?

  Tam oxu »
 • PIXIMMAX

  (Basarkeçər) çox yeyib məst olmaq. – Qoyun o qədər arpa ye:f ki, pıxınıf

  Tam oxu »
 • PIXİ

  (Ordubad) qorxaq

  Tam oxu »
 • PIXMAX

  (Çənbərək) küsmək. – İsmeyil bizdən pıxıf; – Sən də pıxdın axırda bizdən?

  Tam oxu »
 • PILAKİ

  (Zəngilan) pulgir

  Tam oxu »
 • PILAN

  (Cəlilabad) həyətyanı əkin sahəsi. – Pılanımı isde:yəm şumliyəm

  Tam oxu »
 • PILÇIX

  (Cəbrayıl, Zəngilan) gözdə olan çirk. – Keş gözu͂: pılçı:n yu, so:ra gə çay iç (Zəngilan); – Gözü: pılçığın təmizdə (Cəbrayıl)

  Tam oxu »
 • PINDAVAR

  (Cəbrayıl) uzaq. – Əli mənnən pındavar gəzir

  Tam oxu »
 • PINQ

  (İsmayıllı) kökü yeyilən yabanı bitki adı. – Burda pınq çoxdu

  Tam oxu »
 • PINT

  pınt salmax: (Zaqatala) ara qarışdırmaq

  Tam oxu »
 • PIR

  I (İmişli) xırda yarpaq (kolun ucunda). – Qoyunu yaxşı kökəldər kolun pırı II (Ağdam, Kürdəmir) barama kəpənəyi

  Tam oxu »
 • PIRAM

  (Kürdəmir) bax piran. – Pıram yulğunnuxda pitir

  Tam oxu »
 • PIRAN

  (Xocalı, Tərtər) bax piran

  Tam oxu »
 • PIRÇIX

  (Tovuz) bol

  Tam oxu »
 • PIRÇIM

  (Yardımlı) bəhanə, səbəb. – Bir parçım axtarey mənnən savaşməgə

  Tam oxu »
 • PIRIŞ

  (Tovuz) qoyun cinsi adı. – Pırış qoyunun yunu yaxşı olor

  Tam oxu »
 • PIRNEX’

  (Meğri) köməkçi. – Baləcə galladardı, biz də unın pırneyiydıx

  Tam oxu »
 • PIRNIX

  (Ağdam, Əli Bayramlı, Mingəçevir) yapon xurması

  Tam oxu »
 • PIRPAZ

  (Salyan) şərait. – Neçə ildi işdiyir, hələ öziyçin bir pırpaz düzəldə bilmiyib indiyənəcən

  Tam oxu »
 • PIRPIT

  (Cəbrayıl) xörək adı. – Bacımgildə yaxşı pırpıt yedim

  Tam oxu »
 • PIRPIZ

  (Ucar) yabanı bitki adı. – Pırpız quru yerrərdə pitir; – Rəna, qoyunun pırpızdarın təmizdə

  Tam oxu »
 • PIRPIZAX

  I (Zəngilan) yabanı bitki adı. – Pırpızax olan yerdə yemlix’ də olar II (Zəngilan) çox xırda budaq. – Odunun pırpızağın kəs töx’ yerə

  Tam oxu »
 • PIRPIZAXLI

  (Cəbrayıl, Zəngilan) xırda budaqlı. – Pırpızaxlı odunu dürtmə qaza:n altda (Zəngilan); – Pırpızaxlı odunu pıça qoymağ olmaz (Cəbrayıl)

  Tam oxu »
 • PIRPIZDI

  (Qafan, Zəngilan) xırda budaqlı. – Pırpızaxlı odunu dürtmə qaza:n altda (Zəngilan); – Pırpızaxlı odunu pıça qoymağ olmur (Cəbrayıl)

  Tam oxu »
 • PIRPIZIDI

  (Şuşa) saçı pırtlaşıq. – Bir pırpızdı qız gəlif səni soruşur

  Tam oxu »
 • PIRPIZLAMMIŞ

  (Əli Bayramlı) pərvazlanmış (quşa aiddir). – Uşağlar yuvadan pırpızlammış quş balalarını götürdülər

  Tam oxu »
 • PIRRAMAX

  (Bərdə, Cəbrayıl, Mingəçevir, Şamaxı) kəpənəkləmək, kəpənək çıxarmaq (baramaya aiddir). – Baramanı gej dərdix’ deyin çoxu pırradı (Cəbrayıl)

  Tam oxu »
 • PIRRIYAN

  (Göyçay) uçan

  Tam oxu »
 • PIRSIXMAX

  (Çənbərək) qızarmaq, pörtmək (üzə aiddir). – Urusdamın rəngi yaman pırsıxıf

  Tam oxu »
 • PIRSIMAX

  (Bərdə, Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan) yetişəndən sonra boşalıb kiflənmək (meyvəyə aiddir). – Armıt pırsıdı, yeməy olmaz; – Yemiş pırsıyıf, yeməy olmaz (

  Tam oxu »
 • PIRTDAMA

  I (Şamaxı) qovun növü. – Pırtdama ucuz olur II (Ağdaş, Göyçay, Kürdəmir, Mingəçevir, Oğuz, Şamaxı, Ucar) xörək adı (qabaq, yağ, qoz və ya fındıqdan ha

  Tam oxu »
 • PIRTDANAX

  pırtdanağı çıxmax: (Meğri, Şəki) daxili orqanları bayıra çıxmaq. – Bu toyuğun pırtdanağı çıxdı (Şəki)

  Tam oxu »
 • PIRTI

  (İrəvan) arşınmalı. – Kəndə pırtı satan gəlib

  Tam oxu »
 • PIRTIĞ

  (Cəbrayıl) araba hissələrindən birinin adı. – Muxdar, pırtığı arabanın üstə sal

  Tam oxu »
 • PIRTIX-PIRTIX

  pırtıx-pırtıx olmax: (Gəncə) bax pırtım-pırtım olmax. – Aldığım şal pırtıx-pırtıx oldu

  Tam oxu »
 • PIRTIM-PIRTIM

  pırtım-pırtım olmax: (Mingəçevir) didik-didik olmaq

  Tam oxu »
 • PIRTINHAY

  pırtınhay düşməx’: (Qazax) köçə-köç düşmək. – Arxeyin oturdux dağda, qar yağdı, pırtınhay düşdü

  Tam oxu »
 • PIRTMAX

  I (Basarkeçər, Çənbərək, Hamamlı) sürüşmək. – Ə:ğım pırtdı, yıxıldım (Basarkeçər); – Əzvər, gənə niyə pırtırsaη? (Çənbərək) II (Gədəbəy) süzülmək, işl

  Tam oxu »
 • PIS

  (Oğuz) çiling – Sən pısu düz atmadın!

  Tam oxu »
 • PISDIX

  (Ordubad) kök. – Pısdıx Məhərrəm sağdi

  Tam oxu »
 • PISDIM

  pısdım açılmax: (Oğuz) donu açılmaq. – Pısdımı açılar, yumşalar

  Tam oxu »