Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • PƏ:Çİ

  (Tərtər) pəyəçi, pəyə işçisi. – Köhnə dilnən biz de:irik kin, pə:çi pə:də işdiyir

  Tam oxu »
 • PƏDƏRAVA

  (Şəki) ədəbsiz, söyüşkən. – Musdafa çox pədəravadı

  Tam oxu »
 • PƏDƏRVAYİ

  (Oğuz, Şamaxı) bax pədərava. – Ağa o qədər pədərvayidi ki, oni danışdırmamax yaxşıdı (Şamaxı); – A kişi, sən nə pədərvayi adamsan (Oğuz)

  Tam oxu »
 • PƏG

  (Axalsxi) viran olmuş evin yeri. – Bu pəglərin sahibi kimlər idi?

  Tam oxu »
 • PƏĞƏMBƏRBUĞDA

  (Quba) bax peyğəmbərbuğda. – Bu il üş put pəğəmbərbuğdamız ulubdu

  Tam oxu »
 • PƏĞLƏŞDİRMƏK

  (Axalsxi) viran qoymaq. – Qovğa zamanı kəndimizi yandırıb pəğləşdirdilər

  Tam oxu »
 • PƏĞLƏTMƏK

  (Axalsxi) viran qoymaq. – Duşman əvələrimizi pəğlətdi

  Tam oxu »
 • PƏKƏHKƏN

  (Şahbuz) arı. – Biz arıya pətəx’ də deyərix’, pəkəhkən də deyərix’

  Tam oxu »
 • PƏL

  I (Dərbənd, İsmayıllı, Quba, Şamaxı) kəvər, göy soğana oxşayan yabanı bitki adı. – Bu yil meşədə pəl çux ulub (Quba); – Pəldən uladu yəxşi çüdü (Dərbə

  Tam oxu »
 • PƏLAĞIZ

  (Qax) yekəağız

  Tam oxu »
 • PƏLƏ

  (Ağcabədi, Cəbrayıl, Gəncə, İsmayıllı, Kürdəmir, Qazax, Mingəçevir, Şəki, Şəmkir, Tovuz) buynuzları yanlara əyilmiş qulaqları sallaq (heyvan)

  Tam oxu »
 • PƏLƏBAŞ

  (Ordubad, Şərur) yekəbaş, qanmaz. – O, çox pələbaş adamdı (Ordubad)

  Tam oxu »
 • PƏLƏBUYNUZ

  (Gəncə) yoğunbuynuz. – Pələbuynuz kəl açılıf

  Tam oxu »
 • PƏLƏD

  (Əli Bayramlı, Qarakilsə, Lənkəran, Salyan) həyət qapısı. – Pələdi bağladı: n? (Əli Bayramlı); – Get pelədi ört! (Lənkəran); – Pələdin ağzında dayanağ

  Tam oxu »
 • PƏLƏĞAC

  (Ağdam, Şamaxı) uşaq oyunu adı. – Gəlin gedəyin pəlağac oynuyax (Ağdam); – Gəlin pəlağac oynıyax (Şamaxı)

  Tam oxu »
 • PƏLƏQULAĞ

  (Qax) qoca çaqqal. – Pələqulağ kimik <kimi> ulama, sesuvu kes

  Tam oxu »
 • PƏLƏQULAX

  (Gəncə, Kürdəmir, Şəki) yekəqulaq. – Pələqulağ atı satdım (Gəncə); – Pələqulax qoyun sütdüdü (Kürdəmir)

  Tam oxu »
 • PƏLƏMƏ

  I (Kürdəmir) südlü pəhriz xörəyi II (Cəlilabad, Lənkəran, Masallı, Yardımlı) bağda, bostanda düzəldilən çardaq

  Tam oxu »
 • PƏLƏMƏPÖTÜR

  (Şərur) çirkin

  Tam oxu »
 • PƏLƏMİRD

  (Xaçmaz, Quba) çox zəif

  Tam oxu »
 • PƏLƏMÜRD

  (Bakı, Xaçmaz, Quba) bax pələmird

  Tam oxu »
 • PƏLƏMÜRDƏ

  (Culfa, Qax, Mingəçevir, Şəki) iri bədənli, kök (adam). – Pələmürdə adam işi yarıtmır (Culfa) Pələmürdi ulmax (Quba) – taqətdən düşmək

  Tam oxu »
 • PƏLƏND

  (Əli Bayramlı) bax pələd. – Hasangilin pələndi hündürdü

  Tam oxu »
 • PƏLƏNPÖRT

  (Cəbrayıl) kobud (adam). – Bu çox pələnpört adamdı

  Tam oxu »
 • PƏLƏPÜSÜR

  (Qazax) yöndəmsiz

  Tam oxu »
 • PƏLƏSƏNG

  (Şamaxı) dağınıq ◊ Pələsəng eləməx’ (Gədəbəy) – dağıtmaq. – Buğduyu kim pələsəng ele:f buralara? Pələsəng olmağ (Şamaxı) – dağılmaq

  Tam oxu »
 • PƏLƏŞ

  I (Zaqatala) əyriburun. – Muxdar əmi pələşdi II (Xanlar) kök (davar). – Bu pələş buzoydan yaxşı öküz olajax III (Lənkəran, Yardımlı, Salyan) səliqəsiz

  Tam oxu »
 • PƏLƏŞKƏ

  (Quba) yabanı bitki adı. – Bağda pələşkə bitübdü

  Tam oxu »
 • PƏLƏŞO

  (Salyan) bulanıq, lilli su Pələşo gəlməg (Kürdəmir, Salyan) – kələk gəlmək. – Mə: pələşo gəlmə! (Salyan)

  Tam oxu »
 • PƏLƏT

  (Əli Bayramlı, Qazax, Lənkəran, Masallı) bax pələd. – Əliyə bizim pələtin yanında irasd gəldim (Lənkəran)

  Tam oxu »
 • PƏLƏVAR

  (Naxçıvan) talvar. – Pələvarın altı kölgə olur

  Tam oxu »
 • PƏLİSKAR

  (Cəbrayıl) suvanmış. – Hüseyin ağanın pəliskar quyusu varmış

  Tam oxu »
 • PƏLİŞ

  pəliş omağ: (Lənkəran) 1. salmaq 2. bürüşmək (göyərtiyə aiddir). – Göyərtiyə gün dəyib pəliş olub

  Tam oxu »
 • PƏLLİK

  (Lənkəran) vəzəriyə oxşar yeyilən bitki adı. – Pəllik çox daddı olur

  Tam oxu »
 • PƏLMƏ

  I (Ağcabədi, Cəbrayıl, Füzuli, Qarakilsə, Meğri, Ordubad, Şahbuz, Ucar, Tərtər, Zəngilan) duman, çən

  Tam oxu »
 • PƏLMƏLƏNMƏX’

  (Tərtər) gözdə tor əmələ gəlmək, gözə tor çəkilmək. – Gözüm axşamlarım pəlmələnir

  Tam oxu »
 • PƏLMƏLİ

  (Tərtər) dumanlı, çənli. – Hava pəlməlidi

  Tam oxu »
 • PƏLMƏTURŞ

  (Quba) göy soğana oxşar meşə bitkisindən hazırlanan sirkə. – Mən pəlməturşi xoreknən yeyirəm

  Tam oxu »
 • PƏLPƏTÖYÜN

  (Şəki) yabanı bitki adı. – Ciyim pəlpətöyünnən qo:rma bişirdi

  Tam oxu »
 • PƏLTƏ

  (Lənkəran) isti şeyləri ocağın üstündən götürmək üçün xüsusi dəsmal. – Pəlteynən qabı ocağdan əndir

  Tam oxu »
 • PƏLVƏND

  (Lənkəran, Salyan) gəmidə dor ağacını saxlayan iplər. – Pəlvənd olmasa, dor əyilər (Lənkəran)

  Tam oxu »
 • PƏLVƏNDƏR

  (Lənkəran) gəmidə yelkəni çəkən iplər. – Ağa, pəlvəndəri vur yerinə, vurannan sora belinin qurtlarını bərkit

  Tam oxu »
 • PƏMBƏ

  pəmbə vırmağ: (Salyan) ovuclayıb yemək. – Elə adam var ki, pıloa <plova> pəmpə vırıb ye:r

  Tam oxu »
 • PƏMBƏGİLO

  (Bakı) sürvə, adaçayı

  Tam oxu »
 • PƏMBƏX’

  (Qarakilsə) daranıb eşilmiş yun

  Tam oxu »
 • PƏMBƏLƏMPÜŞ

  (Gədəbəy) yabanı ağac adı

  Tam oxu »
 • PƏMPƏLİK

  (Zaqatala) kəpənək

  Tam oxu »
 • PƏNABAD

  (Biləsuvar, Cənubi Azərbaycan) 15 qəpiklik gümüş pul (keçmişdə). – Bizdə pənabad vardı (Biləsuvar); – Qarğıları satdım, bir pənabad aldım (Cənubi Azər

  Tam oxu »
 • PƏNBƏDUZ

  (Şamaxı) quş adı. – Göy guruldiyəndə pənbəduz əyağlarını yuxarı qalxızar ki, göy düşəndə saxlasın

  Tam oxu »
 • PƏNCƏKƏŞ

  (Ərdəbil) bax pencəkeş (2-ci məna)

  Tam oxu »