Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • TÜB

  (Zaqatala) künc, bucaq. – Əlinin barısının tübi təzədi; – Evin tübi uçub

  Tam oxu »
 • TÜ:ƏCƏX’LƏMƏX’

  (Xocavənd) gicəllənmək. – Tü:əcəx’ləndim, yıxıldım

  Tam oxu »
 • TÜƏGÇİ

  (Cəlilabad) ovçu. – Tüəgçilər qıreylər bı quşdarı

  Tam oxu »
 • TÜ:ƏX’Cİ

  (Şəmkir) bax tü:əğçi. – Mansır çox yaman tü:əx’çidi

  Tam oxu »
 • TÜ:ƏNGOTU

  (Qazax) dabaq xəstəliyini müalicə etmək üçün istifadə olunan yabanı dərman bitkisi adı

  Tam oxu »
 • TÜ:ƏRƏX’

  (Gəncə) uşaq beşiyində döşəklə silvincin arasına qoyulan halqa şəkilli balınc. – Silvincin üstünə tü:ərəx’ qoymuyanda döşəx’ çökəlir

  Tam oxu »
 • TÜX’ÇƏ

  (Gəncə) yumaq. – Tüx’çələri böyüx’ tut

  Tam oxu »
 • TÜX’ÇƏLƏMƏX’

  (Gəncə) yumaqlamaq. – İpi tüx’çələmək yaxşıdı

  Tam oxu »
 • TÜKANÇA

  (Ucar) qədim evlərdə qabqacaq yığmaq üçün kiçik rəf. – Tükançıya boşqab qoyurux, ishan-ləlbəyi qoyurux

  Tam oxu »
 • TÜKƏN

  (Balakən, Qax, Zaqatala) bax tükança

  Tam oxu »
 • TÜKLİCƏ

  (Şamaxı) dərman bitkisi adı. – Bının sancısını tüklicə sağaltdı

  Tam oxu »
 • TÜKLÜCAN

  (Qax) bax tüklicə

  Tam oxu »
 • TÜKSÜR

  (Şamaxı) həyasız, utanmaz. – Yaman tüksür adamdı, bir kərə geri düşmür

  Tam oxu »
 • TÜKÜSDANNIX

  (Culfa) nadanlıq. – Cəmahət getmirdi dərsə, tüküsdannıx eliyirdilər

  Tam oxu »
 • TÜLANBAR

  (Naxçıvan, Şuşa) bax tulanbar. – Əhmədin üzü-gözü elə qaralmışdı ki, elə bil tülanbardan çıxıb (Naxçıvan); – Ev laf tülanbar kimidi, qapını bir əz aç

  Tam oxu »
 • TÜLƏ

  (Qazax) kal yemiş

  Tam oxu »
 • TÜLƏG

  (Quba) bax tüləy II. – Aslan çux tüləg adamdu

  Tam oxu »
 • TÜLƏX’

  I (Gəncə, Şəmkir, Şuşa) bic, hiyləgər. – Qulu çox tüləx’di (Gəncə); – Murad yaman tüləx’di (Şəmkir); – Döylətdilər çox tüləx’ olur (Şuşa) II (Ağdam, G

  Tam oxu »
 • TÜLƏMƏX’

  (Ağdam, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Mingəçevir, Şəki, Şəmkir, Zəngilan) bax tüləməy. – Heyvan tükünü tülədi (Kəlbəcər); – Yaz fəslində heyvannar tükün tüləyər

  Tam oxu »
 • TÜLƏMƏY

  (Şamaxı) tükünü dəyişdirmək, tükünü tökmək. – Toyuğumuz tüləyənnən so:ra başqa rəy tüy gətirdi (Şamaxı)

  Tam oxu »
 • TÜLƏN

  (Şamaxı) həyasız. – Əhməd çox tülən adamdı

  Tam oxu »
 • TÜLƏNG

  (Gədəbəy) uc, zirvə, ən hündür yer. – Ona bax, Əziz lap armıdın tülənginə çıxıf

  Tam oxu »
 • TÜLƏNGƏ

  (Ağdaş) həyasız. – Sən nə tüləngə olmusan?

  Tam oxu »
 • TÜLƏNGİ

  (İmişli, Mingəçevir, Oğuz) hiyləgər, bic. – Rəcəp çox tüləngi adamdı (Oğuz)

  Tam oxu »
 • TÜLƏNMAĞ

  (Xaçmaz, Quba) tükünü dəyişdirmək, tükünü tökmək

  Tam oxu »
 • TÜLƏNMƏX’

  (Ağdaş, Xanlar) vurnuxmaq; özünü ora-bura vurmaq. – Biyçara çox acdı, indi burda tülənirdi (Ağdam); – A:naba: na gəzey, ona de:llər kin, nə tüləneysiη

  Tam oxu »
 • TÜLƏNMƏY

  (Şamaxı) həyasızlıq etmək. – Tülənməy həməşə sənün peşəndi

  Tam oxu »
 • TÜLƏY

  I (Şamaxı) tükü tökülmüş. – Bu tüley it kimindi? II (Xudat, Şamaxı) hiyləgər, bic. – Nəmət tüləy adamdı (Şamaxı)

  Tam oxu »
 • TÜLİ

  (Meğri) hiyləgər, bic, fırıldaqçı. – Firidun tülidi, hamma yaxşı xasiyəti də var

  Tam oxu »
 • TÜLİK

  (Ağsu) gödək, qısa. – Görürsən ələ to:ux var ki, quyruğu tülikdi

  Tam oxu »
 • TÜLKÜÇAXÇAĞI

  (Basarkeçər) uşaq oyunu adı. – Gedəx’ tülküçaxçağı oynuyax

  Tam oxu »
 • TÜLKÜDURMAZDAN

  (Ağdam, Qafan, Şuşa) səhər tezdən, işıqlanmamışdan. – Tülküdurmazdan gəlif kəsdirif qapının ağzını (Ağdam); – Mən həməşə tülküdurmazdan durub malı apa

  Tam oxu »
 • TÜLKÜQUYRUĞU

  I (Ağdam, Ağdaş, Ağcabədi, Tərtər, İrəvan) üzüm növü. – Tülküquyruğu ürüşübabadan balaca olur (Ağdam); – Tülküquyruğu yeməli üzümdü (Ağdaş) II (Kürdəm

  Tam oxu »
 • TÜLKÜYOSUNNU

  (Ağdam, Bərdə, Qazax, Şuşa) tülküsifət, hiyləgər. – Ə:, tülküyosunnu, nə vaxtajan bizi alladajaxsan? (Ağdam)

  Tam oxu »
 • TÜLLƏX’

  (Gədəbəy) bax tülləng. – Bu savax bağe:dəndə gördüm ağacın tülləyində bir quş oturuf

  Tam oxu »
 • TÜLLƏNG

  (Gədəbəy) ağacın başı, ağacın ən hündür yeri. – Bax, ağacın tüllənginə çıxma, yıxılarsaη ha!

  Tam oxu »
 • TÜLÜ

  I (Ağbaba, Çənbərək, Qarakilsə, Qax, Naxçıvan, Oğuz, Ordubad, Şəki, Şərur) oğru. – Oğru olufdu, ona görə tülü di:llər (Oğuz); – Kəndə tülü ha tökülmüy

  Tam oxu »
 • TÜLÜBAŞI

  (Çənbərək) oğrubaşı. – Tülübaşı ha döysən sənnən qorxum

  Tam oxu »
 • TÜLÜNGİ

  (Şamaxı) hiyləgər. – Abbas lap tülüngidi

  Tam oxu »
 • TÜLÜNGÜ

  I (Gəncə, Qazax, Tovuz) bax tülüngi. – O, tülüngünün biridi, nə desən başarar (Qazax); – Məhluqa kimi tülüngü hələ anasınnan olmuyuf (Tovuz) II (Böyük

  Tam oxu »
 • TÜLÜNMƏX’

  (Qazax) sırtılmaq

  Tam oxu »
 • TÜLÜNTÜ

  (Gədəbəy) bax tülüngü II

  Tam oxu »
 • TÜMBÜL

  I (İmişli) qısaboylu II (Şamaxı) tükü tökülmüş (quş haqqında). – Bizim ağ töyuğumuz tümbüldü

  Tam oxu »
 • TÜMBÜLLƏŞMƏY

  (Şamaxı) tədriclə tükü tökülmək (quş haqqında). – Bizim toyuğ tümbülləşir

  Tam oxu »
 • TÜMƏ

  (Qax) saplaq, meyvənin saplağı. – Əhmədin əlindəki almada tümə yoxdu

  Tam oxu »
 • TÜMƏL

  (Kürdəmir) qısabuynuzlu (inək). – Bu tüməl inəğ çox vırağandu

  Tam oxu »
 • TÜMİĞ

  (Ağsu) gödəkquyruqlu (toyuq). – Görürsən elə to:ux var ki, tümiğdi

  Tam oxu »
 • TÜMMƏX’

  (Qazax) gəzib dolanmaq. – Biz bir qədər oralarda tümdüx’

  Tam oxu »
 • TÜMTÜX’

  I (Göyçay, Kürdəmir, Mingəçevir, Ucar) gödək, qısaboylu. – Tümtüx’ adam bij olar (Ucar) II (Kürdəmir) papiros kötüyü, çəkildikdən sonra papirosun atıl

  Tam oxu »
 • TÜN

  I (Qax) səkkiz litrlik neft qabı. – Tündə nəvit saxlıyırıx II (Gəncə) hər iki tərəfində müxtəlif dükanlar olan üstüörtülü pasaj

  Tam oxu »